tisdag 23 mars 2010

Sd-dokument prioriterar inte avskaffande av homoreformer.

Två partier utanför riksdagen, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ, har de senaste dagarna offentliggjort någon typ av valmanifest. Att sd är heteronormativa i sitt Förslag till riktlinjer för antagande av valmanifest 2010 är väntat. Men trots att fi är ett HBT-vänligt parti förtjänar även de viss kritik för sin Valplattform för en feministisk politik 2010. Främst för att transpersoners situation är nästan helt frånvarande.

Men vi börjar med Sverigedemokraterna. Partistyrelsen inleder med följande förslag inför sd:s valkonferens lördagen 27 mars.

Partistyrelsen föreslår valkonferensen besluta
att utse invandringspolitiken, äldrepolitiken och kriminalpolitiken till partiets mest prioriterade områden under såväl valrörelsen som den kommande mandatperioden,

att det färdiga valmanifestet skall innehålla de 14 sakområden som listas i det bifogade utkastet nedan samt att vart och ett av dessa sakområden skall innehålla en politisk vision, en problembeskrivning samt 6-7 konkreta förslag,

att godkänna nedanstående text som ett första utkast varpå det färdiga valmanifestet, som skall presenteras senast 2010-08-31, skall byggas,

att i övrigt hänskjuta frågan om slutgiltigt fastställande av valmanifest till partistyrelsen.
Redan där kan man konstatera att sd inte kommer att ha avskaffande av homoreformer bland de mest prioriterade delarna i sitt budskap i valrörelsen. Inte heller att jobba för några reformer för bögar och lesbiska men det hade väl få förväntat sig.

Men givetvis har vi också orsak att granska de konkreta förslagen. Partistyrelsen föreslår 14 områden som partiet ska fokusera på. Två av dem har koppling till HBT-rättigheter. Först En politik för fria familjer och trygga barn där man bl.a. skriver följande.
I dagens Sverige kan vi se en samhällsutveckling där den traditionella familjens betydelse och familjelivets värden i allt högre utsträckning har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. Föräldrar som väljer att stanna hemma med sina barn under de första åren diskrimineras till förmån för andra barnomsorgsalternativ och tendensen till statlig styrning av familjernas inre liv har blivit allt tydligare. Det höga antalet skilsmässor och ett allt starkare ifrågasättande av varje barns rätt till en mor och en far riskerar att förstärka känslan av otrygghet och rotlöshet hos många av våra barn.
Heteronormativiteten är tydlig när man resonerar om "den traditionella familjens betydelse" och "varje barns rätt till en mor och en far". Men intressant nog så blir det inte ett ord om avskaffande av några homoreformer när man ska lämna tre konkreta förslag, istället handlar de om bl.a. familjerådgivning och högre vårdnadsbidrag. Men eftersom partistyrelsen föreslog i dokumentets inledning att man senare ska lämna 6-7 förslag för varje sakområde så är det givetvis möjligt att sd när de offentliggör hela valmanifestet i augusti har med t.ex. avskaffande av samkönade pars möjligheter till adoptioner förutom närståendeadoptioner. Och avskaffande av lesbiska kvinnors möjlighet till inseminationer vid kliniker.

En annan del av dokumentet som är tydligt heteronormativ är En verklighetsförankrad jämställdhetspolitik och ökad trygghet för landets kvinnor.
I vårt Sverige respekterar man det faktum att de flesta män och kvinnor är olika av naturen och ser det därför inte som ett problem att män och kvinnor ibland kan ta olika utgångspunkter eller göra olika livsval, så länge dessa val är frivilliga. I vårt Sverige är alla barn fria att självständigt forma sin könsidentitet utan inblandning från staten.
Den sista meningen skulle i.o.f.s. en del transpersoner kunna tolka som radikal politik. Kritiken mot nuvarande könstillhörighetslag som reglerar "könsbyten" är att staten detaljreglerar hur människor juridiskt ska byta könsidentitet. Men eftersom det är sd så ska man inte förvänta sig några queertolkningar av individens rätt mot staten. Dokumentet förtydligar istället att det är genuspedagogik som är "problemet" enligt sd-folket som föreslår följande.
En avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.
Det är tveksamt om de ansvariga för sd-förslaget verkligen vet vad genuspedagogik har för syften. Det är nämligen bl.a. till för att personal i skola och förskola inte ska behandla barn enligt någon stereotyp könsroll vilket kan vara något annat än den identitet barnet själv har.

Feministiskt initiativ har givetvis en annan HBT-politik än sd. Så här skriver fi bl.a. i sin Valplattform.
En trovärdig politik mot diskriminering måste ta hänsyn till att kvinnors och mäns situationer är olika beroende på hur könsmaktordningen samverkar med andra diskrimineringsgrunder som etnicitet, religiös tillhörighet och trosuppfattning, sexualitet, könsuttryck, funktionsförmåga, klass eller ålder....

Vi vill skapa ett samhälle som uppvärderar och möjliggör en mångfald av familjebildningar. Politiken och samhället måste anpassas för såväl ensamstående föräldrar som för ombildade familjer och regnbågsfamiljer. Människor som lever i samkönade relationer måste få förstärkta möjligheter till föräldraskap, bland annat genom anonyma donatorer av ägg och sperma. Flera personer ska kunna erkännas som föräldrar för ett barn.
Förslaget om "anonyma donatorer av ägg och sperma" handlar nog främst om att det ska vara möjligt för ett lesbiskt par att både ägg och sperma är donerade. I den lag som gäller idag i Sverige måste antingen ägg eller sperma vara från någon av de två som är ett par. Om två kvinnor som är ihop båda är sterila blir det inte möjligt med någon insemination.

Det som är negativt med valplattformen är annars att konkreta reformer för transpersoner är helt frånvarande i dokumentet. Trots att den gruppen generellt har en betydligt sämre juridisk situation än homosexuella och bisexuella när det gäller diskriminering, hatbrott etc. Och könstillhörighetslagen som reglerar "könsbyten" har flera absurda krav. Om det skriver fi inte något trots att man är engagerade emot heteronormativitet.

I den del som handlar om diskriminering om arbetsmarknaden så är alla typer av diskriminering i lagen med, förutom könsöverskridande identitet.
Frihet från diskriminering är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Rätten till arbete är en annan. Diskriminering i arbetslivet drabbar människor bland annat på grund av kön, ålder, etnicitet, religion och sexuell läggning. Personer med funktionsnedsättningar exkluderas ofta redan innan de ens kommit in på arbetsmarknaden p.g.a. bristande tillgänglighet. Vi vill ta krafttag mot diskriminering och driver därför en höjning av skadestånden i diskrimineringsmål. Det måste kosta att bryta mot mänskliga rättigheter.
Givetvis är Feministiskt initiativ betydligt HBT-vänligare än Sverigedemokraterna. Fi är för samma transvänliga politik som flera av riksdagspartierna. Men i en situation när riksdagen redan genomfört nästan alla reformer av betydelse för homosexuella och bisexuella medan det är mycket kvar inom transpolitiken bör partierna vara konkreta även när det gäller transrättigheter.


Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har artiklarom förslagen från Sverigedemokraternas partistyrelse.

4 kommentarer:

 1. Hej Bengt!

  I Feministiskt initiativs 14 punkter tas följande upp som inkluderar Transpersoner:

  Ett modernt föräldrabegrepp: Regnbågsfamiljer ser vi som ett paraply där även transpersoner ingår.

  Solidarisk asylpolitik: Här ingår också transpersoner i "HBT"

  När det gäller diskriminering i arbetslivet så borde könsidentitet självklart stå med. Jag lovar att F! kommer att arbeta för det i praktiken.

  I övrigt så är det helt riktigt att transpersoner inte alltid står med i texten, men det skulle inte falla F! in att inte beakta transgruppens situation i varje politiskt förändringsförslag. För F! är kritiken mot könsnormer helt grundläggande.

  Valplattformen är vår nedkortade politik för att bli lättläst, dessvärre på bekostnad av att en del grupper (också många andra grupper) osynliggörs. Dilemmat med att förmedla budskap enkelt och kort till "alla".

  Bästa hälsningar
  Veronica

  SvaraRadera
 2. Hej Veronica.

  Ja, som jag skrev så är Feministiskt initiativ ett HBT-vänligt parti. Och "HBT" är med i några delar av dokumentet.

  Trots det menar jag det är en brist att man inte har med någon konkret juridisk reform eftersom det är tydliga problem både när det gäller könstillhörighetslagen och juridiskt skydd mot diskriminering och hatbrott.

  Det är i.o.f.s. sant att en Valplattform ofta blir kortare än ett partiprogram. Och att Feministiskt initiativ, precis som flera av riksdagspartierna, är för de centrala juridiska reformerna för transpersoner är positivt.

  Men jag konstaterar återigen att även bland HBT-vänliga partier är det ofta man inte konkretiserar sig när det gäller transrättigheter.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Det är väl inte juidiska refomer som är de viktiga.

  SvaraRadera
 4. Anonym

  Jo, ofta är det det, men givetvis även annat.

  Bengt

  SvaraRadera