lördag 23 september 2017

Porrdebatt i c.Sofia Jarl (bilden), ordförande i Centerkvinnorna, vill i motion 8.47. att pornografi ska bli mindre lättillgänglig.
.... Att Centerpartiet verkar för att utreda huruvida införandet av systemet opt -in och opt -out skulle vara ett användbart verktyg för att minska pornografitillgängligheten hos barn och unga. Att Centerpartiet verkar sex - och samlevnadsundervisning inför s som särskilt ämne i grundskolan (från mellanstadiet) och gymnasieskolan. Att Centerpartiet verkar för att Skolverket ges i uppdrag att specificera att grundskolan och gymnasieskolans sex - och samlevnadsundervisning även berör pornografi kopplat till häls a, normer och allas lika värde. Att Centerpartiet verkar för att Skolverket tar fram ett material om pornografi och dess påverkan på barn- och ungas hälsa, normer och allas lika värde för skolor att använda i undervisningen. Att Centerpartiet verkar för att Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en informationskampanj riktad till föräldrar om hur en kan samtala med unga om pornografin de möter på internet....
Först vill jag som sex-liberal ge motionärerna cred för att de undvikit den värsta moralismen inför pornografi. Som jag tolkar motionen är attityden att vad vuxna gör när det gäller laglig porr är en privatsak men att det offentliga har ett ansvar när det gäller att påverka minderårigas normer. Jag delar den analysen. Även vi som är porrliberala bör erkänna att det finns vissa problem (bl.a. när det gäller jämställdhet) inom branschen. Partistyrelsen kommenterar. 
.... Motionen tar upp frågan om unga människors konsumtion av pornografi på Internet. Motionären lyfter att det finns många unga personer som genom en hög konsumtion av pornografi utvecklat något som kan liknas vid ett beroende, vars konsekvenser ofta blir behov av allt mer extremt material. Motionären påpekar att i likhet med exempelvis alkohol och drogers beroendeframkallande effekter, är barn och unga extra känsliga för denna typ av påverkan då deras hjärnor fortfarande inte är färdigutvecklade. Det har även, enligt den forskning som motionen refererar till, visat sig att en hög konsumtion av mycket grovt pornografiskt material är sammankopplat med såväl orealistiska attityder om sex som sexuella aggressiva beteenden och ökad våldsbenägenhet....
Otydligt som är orsak och verkan.

Forskningen är dock inte entydig där om vad som är orsak och verkan. Sambandet kan vara det motsatta, att unga som tänder på dominans och våld också söker sig till den typen av porr.
.... Partistyrelsen instämmer i att konsumenterna ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt aktivt kunna välja att addera ett filter mot visst innehåll på internet, till exempel pornografiskt sådant. Det finns idag många leverantörer som erbjuder liknande filter, men dessa är ofta både kostsamma och upplevs som krångliga. Det behöver därför bli enklare att begränsa tillgången till pornografiskt material i hemmet för den som så önskar och anser att det är det bästa för barnen i familjen. Det skulle också ge möjlighet för exempelvis skolor att lägga till sådana filter. I grunden är detta en fråga om att stärka konsumentmakten, vilket Centerpartiet anser är viktigt. Partistyrelsen instämmer med motionären om vikten av bättre stöd åt föräldrar i hur de kan prata med unga om frågor som rör sex och samlevnad generellt, inklusive frågan om pornografi. Idag erbjuds föräldrastöd på många håll i landet – där kan förslagsvis även information om hur man pratar med unga om dessa frågor ingår.... Därför anser Centerpartiet att det behövs en förbättrad och moderniserad sexualundervisning, som tar upp frågor om normer och värderingar kopplat till sexualitet. Där behöver även samtal om pornografi ingå.... Vi ska ha en skola som speglar vår samtid och våra barn och unga behöver ges redskapen att hantera det kommande vuxenlivet. Särskilt viktigt blir det för nyanlända elever, därav flertalet ensamkommande som i många fall har liten eller ingen kunskap om sex.... Partistyrelsen anser därför att det finns behov av att tydliggöra betydelsen av sex- och samlevnad i styrdokumenten och ge Skolverket i uppdrag att bistå skolhuvudmännen med nödvändigt material och stöd för att garantera alla elever en likvärdig och kvalitativ undervisning i sex- och samlevnad....
En nyanserad debatt behövs.

Jag håller med partistyrelsen i c. Tyvärr har debatten blivit polariserad. Porr är här för att stanna. Människan är en sexuell varelse. Porrkonsumtion är vanlig inte bara bland unga killar utan även bland unga tjejer. Men precis som i varje annan bransch finns det problem. Porr-skådisar som blir utnyttjade. Spridning av ojämställda värderingar. Skolan har ett viktigt ansvar att låta unga få resonera om det. Men förbud löser sällan problem. Vuxna bör signalera till unga att det inte är fel att kolla porr men att de bör vara kritiska ibland emot det som sprids i media, porr eller inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar