lördag 23 september 2017

C är centralistiskt och borde lämna Svenska kyrkan i fred.Victor Emanuel Chiorean från Huddinge föreslår i motion 6.2 att c "ska verka för ett fotbollslandslag där både män och kvinnor får möjlighet representera sitt land i ett och samma fotbollslag". Partistyrelsen vill avslå motionen med följande motivering.
".... En jämställd idrott är något vi länge arbetat för. Tyvärr återstår en hel del arbete för att uppnå en jämställd idrott. Att ta bort hinder för jämställdhet i idrotten och generellt är viktigt. När det gäller det praktiska kring hur lag formeras så menar vi att det ska vara upp till idrotten själv att göra bedömningarna...."
Där håller jag med partistyrelsen i c.

Motion om att c ska sluta kandidera i kyrkoval.

Anna-Karin Sjölander, som är vice ordförande i c i Umeå, föreslår i motion 14.8 att partiet ska sluta kandidera i kyrkoval.
.... Även Centerpartiet har förändrats sedan kyrkan skilde från staten även om dagens centerparti inte på långa vägar speglar mångfalden i dagens Sverige. Centerpartiets ensidiga engagemang i ett av Sveriges många trossamfund underlättar inte utvecklingen mot en större mångfald i vårt parti. Det är helt orimligt att påstå att den värdegemenskap som finns i Centerpartiet speglar medlemmarnas 45120 och väljarnas uppfattningar i trosfrågor. Centerpartiet har medlemmar och väljare som är kristna, muslimer, buddister, ateister, agnostiker, suffister, högkyrkliga, lågkyrkliga eller t o m allmänt flummiga. Och är det verkligen oförenligt att politiska stödja Centerpartiets gröna socialliberalism och samtidigt vara aktiv i ett konservativt religiöst sammanhang? Eller t o m medlem i Humanisterna? Centerpartiet är det parti som har den mest utvecklade interna demokratin av alla partier. Politiska 45125 vägval och valprogram fastställs på stämmor på representation från samtliga kommunkretsar. När det gäller kyrkovalet är inflytandet från medlemmarna och även de förtroendevalda minst sagt försumbart. Det partipolitiska engagemanget i kyrkovalet är ett allvarligt hinder för möjligheterna att utveckla Centerpartiet som ett öppet värdebaserat parti för hela Sverige. Samtidigt har Centerpartiet med tusentals förtroendevalda i kyrkan självklart ett ansvar för hur dessa medlemmars engagemang fortsatt kan tas tillvara. Därför är det angeläget att partistyrelsen tar initiativ att avveckla Centerpartiets engagemang som parti inför kyrkovalet 2021 och utreda hur de medlemmar som fortsatt vill engagera sig i Svenska Kyrkan kan göra det m ed organisatoriskt och ekonomiskt stöd från Centerpartiet....
C är absurt centralistiskt ibland.

Principiellt har Sjölander rätt. Centerpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna borde lämna Svenska kyrkan (bilden till den här bloggposten är samfundets logga) i fred. Att de tre partiernas respektive partistyrelse (varav en del ledamöter inte är kristna) ska anta det kyrkopolitiska programmet är absurt. Men det är värre än så. Ombuden vid Centerpartiets stämma kan inte avgöra (sic!) om partiet bör kandidera i kyrkoval, det har delegerats till partistyrelsen. Det är förbluffande. Centerpartiet är generellt ett av de minst toppstyrda riksdagspartierna (mest toppstyrda är i fallande ordning sd, m och s). Men här är makten i ett viktigt principiellt ärende något som bara ett fåtal partistyrelseledamöter ska besluta om. Om det inte är centralism finns det ingen centralism.
.... Motion 14.8 tar upp kyrkovalet. I Centerpartiet finns en lång tradition av engagemang i Svenska kyrkan och partiet har därför tidigare valt att ställa upp i kyrkovalet under partibeteckning, dvs. som ”Centerpartiet”. I årets kyrkoval var Centerpartiet den näst största nomineringsgruppen med drygt 3000 kandidater. Det innebär att mer än 10 % av medlemskåren kandiderar i kyrkovalet. Engagemanget är stort! För Centerpartiet är det viktigt att väljarna i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka grundvärderingar och vilken ideologi som bär en nomineringsgrupp i valet. Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. Genom att delta i kyrkovalet under partibeteckning blir det tydligt för väljarna att det är Centerpartiets värdegrund som våra kandidater utgår från. Enligt Centerpartiets arbetsordning beslutar Partistyrelsen om Centerpartiets deltagande som nomineringsgrupp vid val till kyrkomöte, och det är ur den aspekten inte en fråga för partistämman....
Samma dåliga argument som när kopplingen mellan Socialdemokraterna och LO försvaras.

Argumenten är närmast bisarra. Att många c-politiker är engagerade i Svenska kyrkan är givetvis inte fel. Men partiledningen tycks ha liten tilltro till att de fixat att förklara sina värderingar om de istället kallat sig typ "Gröna liberaler i Svenska kyrkan". Svenska kyrkan har alltid varit politisk. Det är partipolitiken som måste bort. Att många c-politiker vill engagera sig för något som är principiellt fel är inget som helst sakargument. Med den typen av argument hade man även kunnat försvara att LO har koppling till Socialdemokraterna, även det är principiellt fel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar