lördag 23 september 2017

C blir för tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen.


Två c-politiker från Skåne vill i motion 6.31. att alla offentliga badhus och idrottsanläggningar ska bli skyldiga att ha något könsneutralt omklädningsrum.
.... Många upplever antagligen av dessa orsaker att en sådan enkel sak som att vi har omklädningsrum uppdelat endast för kvinnor och män som problematiska och kränkande. Uppdelningen skapar också problem för barnfamiljer. Om man som ensam förälder ska besöka våra offentliga inrättningar, och barnen är av olika kön, finns det ingen smidig lösning vilket av omklädningsrummen man ska besöka.... För att förtydliga vårt förslag vill betona att de traditionella omklädningsrummen kan vara kvar, men att de bör kompletteras med könsneutrala. Ska vi ha ett öppet samhälle som tar hänsyn till människors olikheter, men som också vill riva ner könsnormerna, ser vi könsneutrala omklädningsrum som en viktig pusselbit i detta arbete. Så länge vi fortsätter att dela in människor i olika ”fack” kommer problemet med segregering att bestå...
Tvingande lag är inte rätt metod.

Partistyrelsen  vill avslå motionen med följande motivering.
.... Det är viktigt att ta hänsyn till människors olikheter och även förenkla för personer som går ensamma till badhuset med barn av olika kön och finner svårigheter med vilket omklädningsrum de ska byta om i. Många föräldrar känner sig också otrygga med att låta barnen byta om ensamma i ett annat omklädningsrum utan att kunna ha uppsyn över dem. Partistyrelsen sympatiserar med tanken i motionen och med vikten av att ha förståelse för att olika människor har olika behov och identitet, men tror inte att tvingande lagstiftning är svaret på detta....
Jag håller med partistyrelsen. En tvingande lag är inte rätt metod. Det är förmodligen inte möjligt att inrätta ett tredje könsneutralt omklädningsrum vid varje ställe. Men ambitionen bör vara att fixa det. Från ultrakonservativa varnas för att män skulle använda det för att trakassera flickor. Men fördelen med sådana omklädningsrum är just att föräldrar med pre-pubertala barn är närvarande även om de är av motsatta könet till barnet. 

C blir för tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

Alfred Askeljung från Stockholm vill i motion 7.36. att familjepolitiken anpassas efter stjärnfamiljer. Partistyrelsen kommenterar följande.
....Centerpartiet tycker det är bra ju jämnare föräldraledigheten delas mellan föräldrarna då det främjar ett jämställt familjeliv och i förlängningen ett mer jämställt arbetsliv. Dagens modell med vissa öronmärkta månader ger stora möjligheter för familjerna att själva bestämma hur föräldraförsäkringen ska användas. Centerpartiet värnar denna valfrihet och vill inte öronmärka fler månader. Däremot är det viktigt att samhället ger föräldrarna utförlig information om uttagets effekter på livsinkomst, hälsa och kontakt med barnen. Detta saknas idag. Många familjer delar föräldraledigheten enbart utifrån samhällsstrukturellt och kulturellt påverkade val utan att tänka på hur det påverkar pensionen. Informationen kring detta behöver därför förbättras genom ett uppdrag till Pensionsmyndigheten och PPM i samverkan med berörda parter. Centerpartiet har även förslag på Vab-bonus. Centerpartiet vill öppna upp barn- och föräldraförsäkringen så att dagar kan nyttjas/överlåtas till max två ytterligare närstående personer. Det skulle modernisera föräldraförsäkringen så att kvinnor inte förväntas ta största delen av föräldradagarna. Det skulle också bättre inkludera fler familjekonstellationer....
Det är intressant att c nu tydligt tar ställning för den tredje öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, något de tidigare röstat emot. Bra är också att de vill få en mer flexibel föräldraförsäkring. Men den bör bli tredelad, varje vårdnadshavare bör få 4 månader reserverade, övriga månader bör kunna överlåtas även till de som inte är juridiska vårdnadshavare till barnet.


Uppdatering 1.

Moderaterna vacklar inom familjepolitiken.

Det är tydligt att det nu finns två block inom familjepolitiken.

S, mp, c, v och l är för att tre reserverade månader är öronmärkta i föräldraförsäkringen för vardera vårdnadshavaren och emot vårdnadsbidrag. V vill införa en helt delad föräldraförsäkring, samma mål har s på sikt. Mp är för en fjärde reserverad månad, l har ännu inte avgjort om partiet ska bli för det.

Sd och kd vill återinföra någon typ av vårdnadsbidrag och är för att vårdnadshavare fritt ska kunna överlåta månader i föräldraförsäkringen. Det leder dock till en konservativ politik som är negativ för jämställdheten. Här är en typisk målkonflikt, valfrihet vs jämställdhet. Mitt tips är att de flesta liberaler inte tycker det där är enkelt. Jag har dock bytt attityd där och blivit för en tredelad föräldraförsäkring och avskaffat vårdnadsbidrag. Det är ofta genom politiska beslut som Sverige blivit mer jämställt.

M är idag närmast vacklande om båda reformerna. Partiet röstade emot s-mp-regeringens förslag om att avskaffa vårdnadsbidraget och införa en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen. Men Moderaterna har inte lämnat några motioner i riksdagen efteråt om att ändra det. I praktiken har de accepterat situationen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar