måndag 25 september 2017

C i Skåne vill införa tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.

 
Några medlemmar i Skåne, däribland ordföranden för c i Malmö Peter Olsson, vill i motion 6.11. att Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön och "på sikt" även könsneutrala personnummer.
..... Sverige bör införa ett smartare och ett mer neutralt system för personnummer. Detta vore i linje med hur en del andra länder har gjort eller är på väg att göra, exempelvis har Norge börjat med detta. Indien har börjat tillämpa ett tredje juridiskt kön. Detta förekommer även i Tyskland, Australien, Nepal, Nya Zeeland, Pakistan och Sydafrika. I dagens situation stöter inte minst personer som genomgår könskorrigering på praktiska problem eftersom personnummer, som det är utformat i dag, är anpassade för en manlig respektive kvinnlig kategori. På ett mer konkret plan kan problem uppstå när personen ska göra officiella ärenden såsom att skriva under ett avtal för bostad....
Distriktsstyrelsen i Skåne ville avslå motionen med följande motivering.
.... Centerpartiet vill ha en könsneutral lagstiftning, men tycker inte i dagsläget att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön. Frågan är komplicerad och meningarna inom HBTQ -rörelsen är flera....
Oenigheten i svensk HBTQ-rörelse handlar om det ska finnas juridiska kön.

Det där sista argumentet är fascinerande. Jag har aldrig mött någon svensk HBTQ-aktivist som vill bara "man" och "kvinna" ska vara alternativen som juridiskt kön. Vissa är för att inför tredje juridiskt kön, andra bryr sig inte eftersom de inte själva är berörda av reformen. Oenigheten i svenska HBTQ-rörelsen handlar om juridiska kön helt ska avskaffas eller om det ska införas ett tredje alternativ. Men c vill inte avskaffa juridiska kön, därför blir det fånigt att gömma sig bakom "oenighet i HBTQ-rörelsen". Intressant är distriktsstämman valde att bifalla motionen.

Även Centerpartiets ungdomsförbund är i motion 6.12. för att införa ett tredje juridiskt kö. Men även könsneutral föräldraskapspresumtion som ska gälla även för sambopar och att c "verkar för att erkänna föräldraskap för utländska assisterade befruktningar inom äktenskap eller samboskap, om annat inte anmäls till socialnämnden."
.... Centerpartiets familjepolitik är tyvärr inte uppdaterad till 2017 års verklighet.... Statens folkhälsoinstitut genomförde en unders ökning av hälsosituationen för HBTQ+-personer år 2016. Enligt studien rapporterade queer- och transpersoner sämre allmänt hälsotillstånd, sämre psykiskt välbefinnande, mindre tillit till andra människor och lägre tillgång till emotionellt och praktiskt stöd i jämförelse med övriga.... Intersexualism är inte detsamma som transsexualism, men faller in i samma kategori som gynnas av ett införande av ett tredje juridiskt kön.... Ett tredje juridiskt kön skulle innebära en stor frihet för dessa personer, både i deras vardag och på pappret.
Reglerna bör bli mer jämställda om föräldraskapspresumtion.

En del medlemmar i Stockholm, däribland ordföranden för Centerpartiets HBTQ-nätverk Claes Nyberg (bilden) vill i motion 6.13. också att det bör införas en könsneutral föräldraskapspresumtion.
.... Samkönade kvinnopar kan skaffa barn utanför landstingets assisterade befruktning, till exempel genom kliniker utomlands, i privat regi i Sverige eller genom heminsemination. En stor anledning till att många väljer andra sätt än landstingets är att landstingen har lång kö (upp till två år) och inte tillåter fler barn än två. I ett gift heterosexuellt par har alla parter, den födande, barnet och den icke-bärande ett juridiskt skydd i ovan nämnda situationer eftersom den icke-bärande mannen genom föräldraskapspresumtion blir förälder, oavsett befruktningssätt. Såvitt vi kunnat utröna finns egentligen bara ett argument till varför samkönade kvinnopar inte behandlas som heterosexuella par i detta hänseende. Vid befruktning utanför landstingets regi kan staten inte garantera att barnet kan få reda på vem dess genetiske far är. Genom att lagstiftningsmässigt göra det besvärligt att skaffa barn på annat sätt än via landstinget vill man därför stävja sådant. Vi har i och för sig ingenting emot ambitionen att barn ska kunna få reda på vilka som är dess genetiska upphov, men det är strängt taget inte garanterat i heterosexuella äktenskap heller, och vi tycker i detta fall inte att det kan motivera gällande lagstiftning. Driften att skaffa barn är hos många stark, och landstingen kan inte i tillräcklig grad tillgodose detta för samkönade kvinnopar. Det är uppenbart att barn de facto skaffas på andra sätt, och dessa barn är inte ensamma om att inte garanteras få veta vem deras genetiske far är. Önskan att kunna garantera detta står inte i proportion till de allvarliga problem lagstiftningen orsakar. Tilläggas kan att i England gäller redan att den ickebärande kvinnan i ett gift par automatiskt blir förälder, precis som för ett gift heterosexuellt par....
Det där är en komplicerad debatt som motionärerna själva antyder. Men inriktningen bör rimligen vara att samma regelverk ska gälla för lesbiska och olikkönade par.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar