onsdag 18 maj 2016

Ungern stoppade HBT-vänligt förslag i ministerrådet i EU. Och får stöd av sd.


EU:s ministerråd (representanter för samtliga medlemsländers regeringar) skulle anta ett jämställdhetsprogram och ett HBT-program juni 2016. Så blir det tyvärr inte. När det gäller den del som handlar om HBT-rättigheter blockerade Ungerns högerregering förslaget. Besluten när det gäller sådana här program måste fattas i enhällighet i ministerrådet och varje land har därmed "veto-rätt". HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke (mp) redogjorde i riksdagens EU-nämnd 4 mars om det. De institutioner som det hänvisas till är ministerrådet och EU-kommissionen.
.... Rådsslutsatserna är ett svar på kommissionens åtgärdslista för att stärka hbt-personers rättigheter, som kommissionen presenterade i december 2015. I slutsatserna uppmanar rådet kommissionen att implementera åtgärderna i åtgärdslistan och uppmärksamma hbt-personers åtnjutande av de grundläggande rättigheterna. Slutsatserna inbjuder också medlemsstaterna att arbeta mot diskriminering på grundval av sexuell läggning och könsidentitet. Det nederländska ordförandeskapet presenterade initialt förslag till rådsslutsatser som behandlade både jämställdhet och hbt-personers rättigheter. Efter invändningar från flera medlemsstater har förslaget delats upp i två separata rådsslutsatser. Ordförandeskapet har dock varit tydligt med att man ser dessa båda slutsatser som ett paket. Jag ansvarar för de slutsatser som gäller hbt-personers rättigheter.... Fyra medlemsstater har fortfarande granskningsreservationer på slutsatserna. Förslaget till svensk ståndpunkt är: Regeringen välkomnar att ordförandeskapet presenterar rådsslutsatser på hbt-området, då dessa frågor har begränsad synlighet på EU:s dagordning och därför behöver lyftas fram. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom ett antagande av utkast till rådsslutsatser och stöder att de antas som ett paket tillsammans med slutsatserna om jämställdhet. Om det blir en diskussion vid rådsmötet bör Sverige verka för att slutsatserna antas utan att de försvagas i sak....
Sd kallar felaktigt FN för överstatligt.

7 av de 8 partierna i EU-nämnden stödde regeringen men Sverigedemokraterna var emot och anmälde "avvikande mening"..
.... När vi pratar om deklarationen om de mänskliga rättigheterna är kanske FN ett bättre organ. I det här fallet, när det gäller hbt-personer, anser vi att det är frågor som i första hand ska avgöras i de enskilda medlemsstaterna. Vi tycker inte att det här är en EU-fråga och kan därför inte stödja antagandet av rådsslutsatserna. Vi menar att det här är en nationell kompetens och att varje medlemsstat själv ska få avgöra hur man ska hantera frågor om sexuella minoriteter och hbt-personer. Det är ingenting som EU ska lägga sig i. Det är självklart viktigt att alla människor åtnjuter de mänskliga rättigheterna, men vi har ett annat överstatligt organ, Förenta nationerna, som arbetar med de frågorna. Vi tycker i det här läget att det är helt onödigt att EU lägger sig i detta...
Sd-kommentaren är besynnerlig. För det första är FN med mycket få undantag (som att ytterst sällan godkänna militär inblandning utifrån emot en regerings allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter)  inte ett "överstatligt organ".  FN är främst mellanstatligt medan EU är en mix av mellanstatlighet och överstatlighet. Och just därför kan unionen rikta stark press emot medlems- och kandidatländer. För det andra handlar HBT-rättigheter om mänskliga rättigheter. Den "nationella kompetensen" tycks verkligen ha sina brister ibland.

Nytt rådsmöte i juni.

Bah Kuhnke förklarade inför EU-nämnden vilka länder som lämnat "granskningsreservationer" (det betyder tydligen att egna nationella parlamentet först ska godkänna ett EU-dokument), Ungern, Polen, Lettland och Litauen. Även om Ungern ledde motståndet emot HBTQ-strategin måste det inte betyda att de var ensamma. Att "bråka" på ministermöten undviker regeringar oftast när det finns en tydlig majoritet för ett förslag. Det betyder att om ett land tydligt signalerar motstånd (som Ungern här) kan andra länders regeringar (här Lettland, Litauen, Polen) låta bli att lämna kommentarer eftersom de vet att det räcker med ett lands protester för att fälla förslaget. Eller så kan de accepterat förslaget. 8 mars publicerades följande på regeringens hemsida.
.... Rådet kunde inte enas om slutsatser om jämställdhet och hbt-personers rättigheter....
Alice Bah Kuhnke kommenterade på instagram.
.... Igår hölls det viktiga rådsmötet i Bryssel, om HBT personers rättigheter. För första gången (!) låg frågorna på bordet och vi medlemsstater hade den historiska möjligheten att göra en markering för alla människors lika värde. Men... i sista stund började Ungern protestera. De la fram egna förslag, vilka ordförandelandet, Nederländerna, försökte formulera på ett sätt som inte vattnade ur själva innebörden i det ursprungsförslag som Sverige och flera andra länder gått med på. Ungern kunde dock inte hacka i sig ordförandes förslag och fällde därmed hela arbetet eftersom rådsslutsatser kräver konsensus av samtliga 28 medlemsländer.... 
EU:s råd för "sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor" (EPSCO-rådet) sammanträder igen 16-17 juni. Tyvärr lär de inte heller då enas om en HBT-strategi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar