måndag 2 maj 2016

Förslaget till nytt partiprogram för v är kvar i 1990-talet när det gäller HBTQ-rättigheter.


Det här är andra och sista delen av min granskning av handlingarna inför Vänsterpartiets kongress som startar på torsdag. En programkommission har lämnat förslag till ändringar av nuvarande partiprogrammet. Medlemmar i v har sedan fått möjlighet att lämna motioner om det. Från programförslaget.
Sexuellt likaberättigande

Sexualitet är en källa till livsglädje och lust. Alla människor ska ha samma rättigheter och samma chans till delaktighet, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Ingen diskriminering eller särbehandling av homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer - personer (HBTQ) kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Det innebär till exempel att äktenskapslagstiftning, arvsrätt och familjerätt ska behandla alla lika. Heteronormen – den norm som ser heterosexualiteten som både naturlig och önskvärd – innebär osynliggörande och utanförskap för många människor och skapar och befäster fördomar. Inom utbildning, vård, näringsliv och rättsväsende måste kunskaperna i HBTQ- frågor öka. Också i HBTQ-rörelsen återspeglas patriarkala strukturer där kvinnor underordnas, bl.a. uppmärksammas de lesbiskas situation för lite.
För det första kan vi konstatera att det finns 1932 (sic!) rader i programkommissionens förslag till nytt partiprogram. Det är snarare en bok än ett program. Trots det finns det bara 9 rader i den del som handlar om HBTQ-personers rättigheter. Man kan jämföra med 64 rader om etniska minoriteters rättigheter och att "klass, kön och etnicitet" ofta finns i andra delar men nästan aldrig "HBTQ". Proportionerna är absurda eftersom andelen HBTQ-personer bland befolkningen förmodligen är ungefär hälften av andelen som har invandrarursprung eller tillhör någon av de nationella minoriteterna.

När t.o.m Sverigedemokraterna accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag och Kristdemokraterna blivit för homoadoptioner är det en gåta att v tydligen tror det där är så radikalt att just sådana reformer ska kommenteras i ett förslag till nytt partiprogram 2016. Och arvsrätt? Det avgjordes redan med partnerskapslagen som infördes 1995.

Motioner med kritik emot att transpersoners rättigheter handlar om "sexuellt likaberättigande" rekommenderas att avslås.

Sedan är det förvånande att rubriken är "sexuellt likaberättigande". En formulering som RFSL förr använde men sedan ca 15 år lämnat eftersom föreningen även börjat jobba för transpersoner och så småningom queer-personer. I motionerna B107 (från en del vänsterpartister i Umeå) och B173 (från bl.a. EU-parlamentsledamoten Malin Björk som själv är öppet lesbisk) föreslås det att ”Sexuellt likaberättigande” ersätts med "Hbtq" som rubrik. Det finns även förslag om att första meningen stryks med motiveringen "detta handlar om så mycket mer än sexualitet" vilket är sant. Att vara icke-heterosexuell handlar för de flesta om identitet och inte bara sexualitet.

I motion 172 föreslås det att "homosexuella" ska bytas ut emot " hbtq-personer" när det gäller offer för en del sexualiserat våld samt att lägga till HBTQ-personer i "reaktionära stater och rörelser som öppet förnekar kvinnors mänskliga rättigheter och inte tvekar att upprätthålla den patriarkala maktstrukturen med brutalt våld har stärkt sin ställning." Programkommissionen vill avslå motionerna med några absurda motiveringar.
.... Även om det finns inslag i motionernas viljeyttringar/förslag som har poänger så menar vi därför att den typen av förändringar i programmet måste föregås av en bredare diskussion i hela partiet.... Däremot är programkommissionen försiktig med att ändra i partiprogrammets delar utanför strategidelen och avsnittet om rasism. Där har programkommissionen lagt nya bearbetade förslag, det är på dessa områden som partiets medlemmar fokuserat diskussionen. Där Vänsterpartiet ändå har tydliga ställningstaganden bör ändringar i just partiprogrammet vänta tills en större diskussion kan hållas...
Folk i v ska tydligen först diskutera internt om transpersoners rättigheter handlar om sexualitet eller inte.

Really? Så politiker i v måste först diskutera att bögar och lesbiskas rättigheter inte bara handlar om sexualitet utan känslor och identitet också. Folk i v måste diskutera noggrant att könsidentitet faktiskt inte är detsamma som sexuell läggning och att rubriken "sexuellt berättigande" är bara fördomsfullt emot gruppen transpersoner. När det gäller funktionshindrades rättigheter finns det inte alls med i partiprogrammet och en motion om att det bör införas vill programkommissionen avslå med samma fåniga motivering. "Vi måste först diskutera det i partiet". Men det är väl just på en kongress folk diskuterar saker i ett parti.

Att ha med HBTQ-perspektiv "försvagar" enligt programkommissionen kvinnors rättigheter.

Sofia Kuno (politisk sekreterare för v-Sundbyberg) vill i motion 68 få bort en del heteronormativa formuleringar när det gäller våld i nära relationer. Som att rubriken ändras till ”Kampen mot patriarkalt våld” och lägga till
.... Det våld som också hbtq-personer utsätts för i relationer grundas i samma patriarkala struktur där en människa utövar makt och kontroll över en annan.”. ”Kommunernas arbete mot mäns våld mot heterosexuella kvinnor och våld mot hbtq-personer behöver utvecklas, bland annat genom fungerande rutiner och genom att alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldsutsatta heterosexuella kvinnor och hbtq-personer har utbildning om vad detta våld innebär. Detta arbete måste bygga på kunskap om hur våldet drabbar olika människor olika, och hur skillnader i levnadsomständigheter kan försvåra för många att söka stöd för att ta sig ur en våldssituation. Särskilt utsatta grupper ska inte utsättas för ytterligare diskriminering från samhället. Samhället behöver också garantera att alla oberoende av kommun har likvärdig tillgång till en kvinnojour eller annat skyddat boende där de också kan söka råd och få stöd....
Programkommissionen har fått möjlighet att kommentera motionerna om förslaget till nytt partiprogram. Från den del som handlar om motion B68
.... Vad gäller motion B68 så håller programkommissionen med om mycket av innehållet i motionen men menar att det finns en så pass stor politisk vikt av att fortsätta prata om mäns våld mot kvinnor att vi inte vill försvaga de skrivningarna eller göra programmet för detaljerat som motionen vill. Som framhålls i motionen så tillgodoses innehållet i motionen ändå redan på rad 1750-1753. Vi vill likväl ta in en precisering i linje med motionens första att-sats. Dessutom vill vi som motionären är inne på i den fjärde att-satsen byta ut termen ”transsexuella” mot ”transpersoner”....
Resonemanget om att HBTQ-perspektiv "försvagar" kampen för jämställdhet är absurt. Det här från ett parti som annars ofta argumenterar för intersektionalitet. Alltså att olika maktstrukturer ska kopplas ihop vid analyser.

Ett nytt stycke om transpersoner i partiprogrammet avvisas.

Håkan Eriksson (ledamot i distriktsstyrelsen för v-Göteborg) vill i motion B105 att följande ska vara med i partiprogrammet.
.... En integrerad del av patriarkatet är synen på könsuppdelningen mellan män och kvinnor som något självklart och ”naturligt”, uppfattningen att det finns och alltid måste finnas två kön och att dessa förväntas komplettera varandra sexuellt. Samhällets normer och materiella organisering utifrån två kön och den normativt förväntade heterosexualiteten (heteronormativiteten) får långtgående negativa konsekvenser. Särskilt för transpersoner, både de som avviker från normerna för könsuttryck och de med annan könsidentitet än den av samhället förväntade, och för homosexuella, bisexuella, asexuella eller personer som på annat sätt avviker från den förväntade heterosexualiteten....
Programkommissionen lämnar igen samma standardformulering som kommentar - att det behövs en "bredare diskussion i hela partiet" om det där. Vänsterpartiet är idag tillsammans med Liberalerna det parti som i riksdagen tydligast driver HBTQ-rättigheter. Det hedrar givetvis v. Sedan 2015 har Vänsterpartiet den radikalaste politiken för transpersoner bland riksdagspartierna.

Och sedan lämnar de ifrån sig ett sådant här miserabelt och föråldrat förslag till partiprogram i de HBTQ-relaterade delarna. Det är en gåta. Men kongressens utskott (som ska förbereda förslag) kan rätta till det på torsdag. Det bör de göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar