tisdag 17 maj 2016

Debatt i riksdagen om religiösa samfund och friskolor.Idag är det International day against homophobia, transphobia och biphobia (IDAHOT). I Sverige blir det HBTQ-evenemang i Stockholm, Linköping, Halmstad och Östersund. Jag passar på att tipsa om en del inrikespolitiska HBTQ-notiser om sådant som hänt senaste månaderna men inte förtjänat en egen bloggpost.

Liberalerna (eller Folkpartiet som de hette då) lämnade i höstas en motion om "att det bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver". Övriga partier i riksdagens kulturutskott avslog i betänkandet Kulturarvsfrågor motionen med bl.a. följande motivering.
.... Utskottet välkomnar The Unstraight Museums initiativ och arbetssätt. En aktiv webbaserad verksamhet i kombination med fysiska vandringsutställningar på några av Sveriges centrala museer samt andra kulturarvs - och kulturinstitutioner har gjort det möjligt att komplettera såväl föremål som platser med homo-, bi- och transpersoners berättelser och nå ett brett publikt genomslag med interaktiva metoder....I den mån insatser behöver göras på ett område som förbisetts eller inte uppmärksammats tillräckligt bör åtgärder vidtas främst inom ramen för den befintliga museiorganisationen genom exempelvis riktade insatser....
I riksdagsdebatten 23 mars (§19) argumenterade Bengt Eliasson (l) för sitt partis motion och det blev senare en omröstning. 22 mars debatterade öppet homosexuelle riksdagsledamoten Robert Hannah (l) med jämställdhetsminister Åsa Regnér (s) om våld i nära relationer. Hannah var kritisk emot att HBTQ-perspektivet ofta saknas i den diskussionen och hänvisade till två utredningsförslag som kritiserats av en del just för det. Regnér lovade generellt att HBTQ-perspektivet ska vara inkluderat när det gäller hennes ansvarsområde..

Liberalerna vill skärpa kontrollen av religiösa friskolor.

Robert Hannah har även lämnat en motion om hedersrelaterat våld  Vid kulturutskottets behandling av betänkandet Civila samhället fick han stöd av sitt parti i reservation 19.
.... det behövs en närmare granskning av religiösa friskolor, religiösa samfund och etniska föreningar som lever på svenska skattemedel. Religiösa friskolor måste aktivt lära ut att ungdomar är fria att själva välja sina liv och vem man vill älska oavsett om det är en person av det motsatta könet eller av samma kön. Lever en religiös friskola inte upp till detta måste den undantagslöst stängas. Självklart har föreningar och religiösa samfund yttrandefrihet och all rätt att hävda medeltida åsikter. Men den svenska staten måste samtidigt vara tydlig med att de som bidrar till hedersförtryck inte ska få en enda krona av skattebetalarnas pengar....
Det behövs skyddade boenden som inkluderar även hbtq-personer och statliga resurser måste avsättas för att utbilda personal i socialtjänsten och kommunerna i att bemöta och hjälpa hbtq-personer. För att detta ska vara möjligt måste regeringen börja prioritera frågan istället för att osynliggöra de som behöver samhällets hjälp. Samhället har ett ansvar att inkludera alla i de verksamheter som finns till för att hjälpa och skydda människor. I vården har alla patienter rätt att mötas av respekt och förståelse och på samma sätt måste alla som utsätts för relationsvåld mötas av samhällets skyddsnät även om den som utsatts inte är en kvinna eller om gärningsmannen inte är en man. Därför behövs hbt-perspektiv i arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld! Övriga partier i utskottet avslog motionen med bl.a. följande motivering. SST = Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
.... Utskottet ser positivt på att SST fått i uppdrag att dels utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet, dels fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Utskottet konstaterar vidare att det är regeringen som bestämmer vilka trossamfund som kan få statsbidrag, och att det i första hand är en fråga för SST att granska så att kraven för och målsättningen med stödet uppfylls....
V lämnade inte stöd till förslag om skärpta krav på samfund för att få statsbidrag.

I betänkandet behandlades också en motion från 3 vänsterpartistiska ledamöter som föreslog bl.a. följande.
.... Vi menar att trossamfund som inte aktivt tar ställning för kvinnors och barns samt homosexuellas mänskliga rättigheter och demokrati i enlighet med de anförda konventionerna, samt som inte erkänner allas lika rätt, oavsett könstillhörighet, att på samma villkor kunna utses till präster, imamer och liknande funktioner i ledande ställning inte skall kunna komma ifråga för finansiering med skattemedel. Vi vill att det tillsätts en utredning med uppdrag att utveckla verktyg för att säkerställa de religiösa samfundens följsamhet när det gäller respekten för kvinnors och barns samt homosexuellas mänskliga och demokratiska rättigheter liksom att rätten att oavsett könstillhörighet på samma villkor kunna bli präster respektive imamer blir ett självklart villkor för att ett trossamfund skall kunna erhålla statliga bidrag....
Motionen fick inte stöd från v eller något annat parti.


Uppdatering 1.

Debattartikel om våld i HBTQ-relationer.


Robert Hannah har tillsammans med Mats Nordström, ordförande i HBT-liberaler, en ny debattrtikel på Qx hemsida om våld i nära relationer.
.... Det behövs skyddade boenden som inkluderar även hbtq-personer och statliga resurser måste avsättas för att utbilda personal i socialtjänsten och kommunerna i att bemöta och hjälpa hbtq-personer. För att detta ska vara möjligt måste regeringen börja prioritera frågan istället för att osynliggöra de som behöver samhällets hjälp.... I vården har alla patienter rätt att mötas av respekt och förståelse och på samma sätt måste alla som utsätts för relationsvåld mötas av samhällets skyddsnät även om den som utsatts inte är en kvinna eller om gärningsmannen inte är en man....
Som jag rapporterade i en bloggpost om Vänsterpartiets kongress häromveckan avslogs en motion om att en formulering om skyddade boenden skulle göras könsneutral i partiprogrammet. Istället behölls en heteronormativ formulering.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar