lördag 21 maj 2016

Sd rasar (-3) i min poängutdelning till partierna.Jonas Millard, Sverigedemokraternas främste representant i riksdagens konstitutionsutskott,  har  nu mailat mig om en del HBT- reformer. Jag publicerar mitt mail till Millard sist i den här bloggposten.
.... Vår utgångspunkt är att alla ska vara lika inför lagen, och att otillbörligt diskriminering aldrig ska tillåtas oavsett på vilka grunder det bygger. På så sätt uppnår vi jämställdhet på riktigt för alla. Principen att räkna upp olika grupper riskerar exkludera fler än det inkluderar....
Sd bekräftar därmed att partiet är emot att diskrimineringsförbud p.g.a. könsidentitet ska införas i regeringsformen (en av Sveriges grundlagar), emot att transpersoner ska få skydd av lagen om hets emot folkgrupp samt emot att könsidentitet explicit ska bli inkluderat i straffskärpningslagen när det gäller hatbrott. Tidigare har sd haft attityden "möjligen" till de tre reformerna. Millards kommentarer kan tyckas vara diplomatiska, närmast harmlösa. Men de gör att Sverigedemokraterna förlorar 3 poäng i min sammanställning av hur HBT-vänliga Sveriges 10 största partier är. Maxpoäng är 24.

Poängen för Sveriges 10 största partier maj 2016.

Miljöpartiet 24 p
Vänsterpartiet 24 p
Feministiskt initiativ 24 p
Piratpartiet 24 p
Liberalerna 23 p
Socialdemokraterna 21 p (s har ännu inte meddelat vad de tycker om könsneutrala personnummer, jag placerar dem preliminärt på "möjligen)
Centerpartiet 21 p
Moderaterna 20 p (m har ännu inte meddelat vad de tycker om könsneutrala personnummer, jag placerar dem preliminärt på "möjligen)
Kristdemokraterna 16p
Sverigedemokraterna -3 p till 2 p

Att sd vill försämra när det gäller de tre reformerna hade jag räknat med. Men det blir värre än så. Sd tar nu ställning för att försämra HBTQ-personers skydd även emot diskriminering inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc. Jag hade trott att sd i alla fall skulle slå vakt om den "vanliga" diskrimineringslagen och att den ger explicit skydd när det gäller bl.a. sexuell läggning och könsidentitet. Eftersom partiet vill ta bort alla grupper (inte bara HBT) så får de inget minuspoäng för det. Men det är verkligen illavarslande. Det finns givetvis en orsak till att vissa grupper fått explicit skydd i lagarna emot diskriminering. I ett idealiskt samhälle vore det lika konstigt att någon blir diskriminerad p.g.a. svart hår som rött hår. Men nu lever vi inte ännu i det samhället.

Varför beter sig sd så här? Låt oss granska deras reservation 6 i konstitutionsutskottet betänkande Fri- och rättigheter.
.... I regeringsformen (RF) finns förbud mot diskriminering på grund av olika omständigheter som rör den enskilde som person, t.ex. etnicitet eller religion. Vi anser att en sådan uppräkning är olycklig då den utesluter svenskar och lätt leder till ett resonemang som landar i att ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika”....
Det blir tydligt att det sd har problem med är främst etnicitet (invandrare) och religion (muslimer). I deras iver att försvaga skyddet för de grupperna accepterar de utan problem att även HBT-rättigheter försämras. Det är avslöjande.

Det förs en debatt om Alliansen ska ha dialog med Sverigedemokraterna. Själv har jag hittills varit positiv till att Alliansen för informella samtal med sd men inte formella förhandlingar med partiet. Men när nu sd försämrar sin HBT-politik än mer blir jag tveksam. Är sd på riksnivå verkligen moget att möta Alliansen i informella samtal inför valet 2018? Är deras politik hållbar som stöd för en eventuell borgerlig regering? Kanske partiet istället ska få en ny chans 2022.

Mitt mail till Sverigedemokraterna.
1. Sverigedemokraterna vill alltså helt avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Enligt reservationen är sd - när lagen ännu är kvar - emot att könsidentitet ska omnämnas förutom "etnicitet, religion, sexuell läggning". Stämmer det?

2. Utredningen om hets och transpersoner handlar även om den s.k. straffskärpningsparagrafen i brottsbalken när det gäller hatbrott. Något som betraktas som en försvårande omständighet. "Straffskärpningsregeln finns i 29 kap. brottsbalken: 2 § Som försvårande omständigheter vid bedömningen av straffvärdet ska, vid sidan av vad som gäller för varje särskild brottstyp, särskilt beaktas: […] 7. om ett motiv för brottet varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet" Är sd även emot - när uppräkningar av grupper ännu finns på plats - att könsidentitet explicit ska komma med i uppräkningen av exempel på försvårande omständigheter där?

3. I konstitutionsutskottet betänkande Fri och rättigheter förklarar sd i reservation 6 att partiet vill avskaffa "uppräkningar" av diskrimineringsgrunder i regeringsformen. "6.Diskriminering m.m., punkt 6 (SD) av Jonas Millard (SD) och Fredrik Eriksson (SD). Förslag till riksdagsbeslut Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 6 borde ha följande lydelse:... I regeringsformen (RF) finns förbud mot diskriminering på grund av olika omständigheter som rör den enskilde som person, t.ex. etnicitet eller religion. Vi anser att en sådan uppräkning är olycklig då den utesluter svenskar och lätt leder till ett resonemang som landar i att ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika”. Vidare föreskrivs i grundlagen att det allmänna ska främja minoriteters egen kultur och samfundsliv i Sverige. Detta är extra olyckligt och överensstämmer inte med den sverigedemokratiska principen om att invandrare i Sverige ska assimileras, inte integreras. Kulturella undantag bör endast vara förbehållna Sveriges historiska fem nationella minoriteter." Är sd även emot - när uppräkningar av grupper ännu finns på plats - att könsidentitet ska komma med den delen av regeringsformen som handlar om diskrimineringsförbud?

4. Vill sd även avskaffa uppräkningar av diskrimineringsgrunder i den "vanliga" lagen emot diskriminering (inom arbetsmarknaden, vid försäljning av varor och tjänster etc)?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar