tisdag 31 oktober 2017

L:s partistyrelse inte emot att låta 6-åringar byta kön juridiskt.


Det här är sjunde delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motion J16 vill några l-politiker, däribland Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberaler, att åldersgränsen för juridiska könsbyten ska avskaffas eller "i händelse av att yrkande 1 inte bifalls, ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridiskt könsbyte med vårdnadshavares samtycke ska vara sju år."
.... HBT-liberaler är glada att Liberalerna redan stärkt denna grupp genom att på förra landsmötet besluta att slopa åldersgränser vid medicinsk och kirurgisk könskorrigering. Detta för att överlåta beslutet till professionen. Som en konsekvens av detta bör i första hand åldersgränsen för juridiskt könsbyte tas bort. I andra hand bör åldersgränsen i likhet med i Norge sänkas till sju år för byte av juridiskt kön med vårdnadshavares samtycke.... En sådan administrativ åtgärd är också reversibel.....
Partistyrelsen försiktigt positiv till att låta 6-åringar byta juridiskt kön.

Partistyrelsen yrkar avslag till att helt avskaffa åldersgränsen och att andra yrkandet bör betraktas som besvarat.
.... I motion J16 yrkande 1 yrkas som sagt att åldersgränsen helt tas bort för byte av juridiskt kön. Tolkat bokstavligt skulle det innebära att även mycket små barn, även innan de kan skriva eller ens tala, skulle ha rättslig handlingsförmåga att självständigt och utan vårdnadshavarnas samtycke lämna in ansökningar och få dem prövade av myndigheterna. Partistyrelsen är mycket tveksam till om detta är förenligt med den generella principen att vårdnadshavaren har skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. I Norge ändrades lagstiftningen om ändring av juridiskt kön den 1 juli 2016. Den nya norska lagstiftningen innebär att barn som fyllt 16 år har rätt att själva ansöka om byte av juridiskt kön. Om barnet är mellan 6 och 16 år ska ansökan göras av vårdnadshavarna gemensamt med barnet. Om barnet inte fyllt 6 år görs ansökan av vårdnadshavarna, och ett villkor är då att det finns intyg från sjukvården på att barnet har en medfödd osäker somatisk könstillhörighet. Även i det fallet ska barnet ges möjlighet att ge uttryck för sin egen åsikt, om det är möjligt. Partistyrelsen anser att det är viktigt reglerna för vid byte av juridiskt kön ger goda möjligheter för unga transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet. Var de exakta åldersgränserna bör ligga bör också vara samordnade med vilka åldersgränser som gäller för barns rätt att fatta egna beslut i andra frågor. Den norska lagstiftning som infördes 2016 är intressant och erfarenheterna av den bör vägas in..... 
Jag vet förvisso inte vad motionens intentioner är men det är förmodligen att misstolka den att tro att syftet är unga barn ska få byta kön juridiskt utan vårdnadshavarnas samtycke. När det gäller sakdebatten är den norska lagen precis som partistyrelsen konstaterar intressant. Däremot vidhåller jag att åldersgränsen för medicinska ingrepp ska vara 15 år (med vårdnadshavarnas godkännande för 15-17-åringar) förutom när det gäller intersexuella, barn som föds med otydlig könsidentitet. När det gäller 15-17-åringar ska möjligheten till "dispens" också vara ytterst restriktiv. "Könsbytesoperationer" är ofta nästan omöjliga att förändra om individen ångrar sig. Att tro att ett barn är moget att ge tillåtelse till en sådan operation före 15 års ålder är bara absurt.

Transnegativ motion.

Andreas Holmberg har, igen, lämnat en transnegativ motion, J18.
.... att Liberalerna verkar för att de subjektiva könsbegreppen från 1 juli 2013 avskaffas, så att begreppen ”man och kvinna” åter motsvarar ”hane och hona” och så att den som föder sitt barn återigen definieras som barnets mor och inget annat, oavsett vad hen subjektivt upplever sig som 2. att om ovanstående yrkande inte går igenom, Liberalerna i så fall verkar för att alla återstående Mödravårdscentraler byter namn till Barnmorskemottagningar eller liknande, eftersom alla barn, om de queera könsbegreppen består, ju inte längre kan sägas vara födda av mödrar. Eftersom varje ifrågasättande av människors upplevda könstillhörighet tydligen alltid uppfattas som kränkande, och eftersom jag inte åter vill dra på mig reprimander från partistyrelsen, avstår jag den här gången från mer utförliga motiveringar....
Partistyrelsen vill avslå motionen.
.... Motion J18 yrkande 1 får tolkas som ett förslag om att återinföra kravet på att en person måste ha genomgått sterilisering för att få byta juridisk könstillhörighet. Detta krav slopades 2013, vilket det liberala partiet var pådrivande för. I yrkande 2 i samma motion föreslås i andra hand att mödravårdscentraler byter namn till barnmorskemottagningar eller liknande. Partistyrelsen ser ingen anledning att frångå den gällande partilinjen och anser inte heller att landsmötet bör fatta beslut i detaljfrågor som vilka beteckningar som sjukvården ska använda för olika mottagningar.... 
Jag håller med partistyrelsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar