torsdag 19 oktober 2017

L:s partistyrelse försiktigt positiv till HBT-museum.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte (kongress) i november.

I motion M6 vill några l-politiker, bland dem Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberalerna, att det bör inrättas ett HBT-museum i Sverige.
.... För att manifestera detta, bevara hbt-gruppens kulturarv och för att stärka Sverige som en attraktiv destination för hbt-resenärer och andra besökare, så menar HBT-liberaler att Liberalerna ska verka för ett hbt-museum. Museer sitter i dag med samlingar som i huvudsak beskriver heterosexuellas historia. Den hbt-historia som finns tolkas ofta heteronormativt.... En organisation eller institution som har kapacitet och kunskap att driva ett hbt-museum bör därför erhålla verksamhetsstöd och den svenska staten bör anvisa ny lokalisering på central plats i Stockholm eller i befintligt lämpligt museum för att säkerställa dokumentation samt utställnings- och museiproduktion.
Partistyrelsen försiktigt positiv till HBT-museum.
.... Partistyrelsen delar uppfattningen att det är angeläget att kunskapen om hur individers liv och vardag gestaltats beroende på skilda livsvillkor beroende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck behöver tas tillvara, och att hbt-personer liv och historia behöver dokumenteras. Liberalerna har därför i riksdagen motionerat om att det bör utredas hur det museala ansvaret för att dokumentera hbt-historia i Sverige kan organiseras framöver. Detta bör i sak tillgodose motionen....
Det är intressant, och välkommet, att partistyrelsen yrkar bifall till motionen. Vanligen fattas det inte beslut på partiers kongresser om inrättande av ett nytt museum. Och det vet också partistyrelsen. Men genom att yrka bifall trots det signalerar den att den håller med i sak.

HBTQ.

I motion J17 resoneras det om HBTQ.
.... I partiprogrammet har däremot queerperspektivet fallit bort och det enda som skrivs är hbt. Queerpersoner bör givetvis inkluderas även där. Liberala Ungdomsförbundet Storstockholm yrkar därför att ordet ”hbt” ersätts med ”hbtq” på samtliga platser i partiprogrammet....
Partistyrelsen vill motionen ska betraktas som besvarad med följande motivering.
.... I motion J17 yrkas att partiprogrammets skrivningar om ”hbt” genomgående ändras till ”hbtq”. Partistyrelsen anser att den semantiska skillnaden mellan ”hbt” och ”hbtq” inte bör överdrivas och noterar också att det liberala förbundet HBT-liberaler valt att behålla förkortningen ”hbt” i sitt namn....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar