måndag 16 oktober 2017

Partistyrelsen i l negativ till att funktionshindrade ska få skydd av hetslagen.Liberalerna håller sitt landsmöte (kongress) 17-19 november i Västerås. Partiet har profilerat sig som HBTQ-vänligast inom Alliansen, även om Moderaterna och Centerpartiet inte är långt efter. Det här är första delen av min granskning av handlingarna inför landsmötet.

I motion E35 vill några l-politiker, bland dem f.d. riksdagsledamoten Maria Lundqvist-Brömster, att funktionshindrade ska få bättre juridiskt skydd emot hatbrott. Från motionen.
.... Men varken hets mot folkgrupplagstiftningen, reglerna i brottsbalken om olaga diskriminering eller reglerna om straffskärpning nämner personer med funktionsnedsättning. I dag är det endast Norge bland de nordiska länderna som har en hatbrottslagstiftningen som uttryckligen nämner funktionsnedsättning eller funktionshinder....
Partistyrelsen för att funktionshinder explicit ska vara med i straffskärpningsparagrafen.
.... Den så kallade straffskärpningsparagrafen i brottsbalken innebär bland annat att straffvärdet blir högre för brott som begås för att kränka offret på grund av hens tillhörighet till viss grupp. Liberalerna har redan tidigare tagit ställning för att denna paragraf behöver breddas, och partistyrelsen instämmer i att den uttryckligen också bör omfatta brott som begås för att kränka personer med funktionsnedsättning.... Det finns dock ingen självklar princip som säger att alla grupper som omfattas av den allmänna lagstiftningens diskrimineringsskydd också ska innefattas av grundlagens förbud mot hets mot folkgrupp.... Det finns inte i dag något underlag som ger belägg för att det är nödvändigt att bredda bestämmelsen om hets mot folkgrupp till att omfatta även hets mot personer med funktionsnedsättning och partistyrelsen är därför inte beredd att ställa sig bakom ett sådant förslag....
Bara v vill utreda förbud emot hets emot funktionshindrade.

Jag håller med partistyrelsen i l om att det är oproblematiskt att funktionshinder explicit blir en del av straffskärpningsparagrafen. Det här är inte en HBTQ-reform egentligen men handlar om kampen emot diskriminering och hatbrott. Själv har jag inte tagit ställning för att funktionshindrade ska bli inkluderade i hetslagen.

Fascister attackerade funktionshindrade som "mindervärdiga" på 1930-talet. Den typen av propaganda från högerextremister har dock senaste decennierna blivit ovanlig i Sverige. Det betyder dock inte att attityderna försvunnit. Och många funktionshindrade vittnar om trakasserier och diskriminering i sin vardag.  Yttrandefriheten är dock central i ett demokratiskt samhälle. Men det är  motiverat att starta en utredning om hets emot gruppen funktionshindrade bör förbjudas. Hittills har bara Vänsterpartiet bland riksdagspartierna tagit ställning för en sådan utredning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar