söndag 22 oktober 2017

Kd blir för skadestånd för tvångssteriliserade transsexuella.


Kristdemokraternas riksting (kongress) har avslutats.

Maria Hansson Nielsen (bilden) som är öppen transperson vill i motion 5.23. att partiet tar ställning för att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Partistyrelsen yrkar bifall till motionen. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition om det våren 2018. Den lär få stöd av de flesta partier men viss tveksamhet har det varit om riksdagens konservativa partier, sd och kd, skulle stödja det. Nu har tydligen partierna i Alliansen enats om att vara positiva. Hur sd ska hantera det är otydligt. Som enda parti var de emot att avskaffa sterilitetskravet i lagen om könstillhörighet.
.... Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp. En tolkning av naturrätt som sedan lång tid gjorts i kristen tradition är att överheten – det offentliga – därför saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga sterilisering av en person. De krav som tidigare ställdes på avsaknad av fortplantningsförmåga för att en person skulle få möjlighet att fullfölja en könskorrigering var påtvingade och har orsakat lidande.... De synpunkter som kan komma på utformningen av lagstiftningens kriterier och ersättningsbeloppets storlek bör beaktas innan Kristdemokraterna tar ställning i dessa delar. Partistyrelsen menar dock att det står klart att vi bör ställa oss bakom kravet på att ersättning ska ges till transsexuella som tvingats till sterilisering för att ge dem upprättelse....
Kravlöshet gagnar inte invandrare.

Intressant är att kd börjar vackla när det gäller krav för att få bli medborgare. Kd har varit ett av de partier som varit emot att någon ska kunna svenska för att få bli medborgare. Nu vill dessbättre partistyrelsen i en kommentar till motion 2.43. förutsättningslöst utreda villkoren för att bli medborgare. Men det är trots det något fegt. Partistyrelsen borde förklarat att ska man bli medborgare i Sverige ska man kunna kommunicera på svenska. Nästan alla kristdemokratiska partier i Europa är ense om att krav på kunskaper om landets nya språk ska ställas för medborgarskap. Förutom kd. Förmodligen handlar det om typisk svensk "snällism". Kravlöshet gagnar ingen.

F.d. ledamoten i EU-parlamentet Lennart Sacredeus, ökänd för sin homofientlighet, vill i motion 3.16. att "partistyrelsen får i uppdrag, utifrån varje barns internationella rätt till en mor och en far, verkar för att riva upp den svenska lagen om ensamståendes rätt till offentlig finansiering av konstgjord befruktning.". Partistyrelsen vill betrakta den som besvarad.
.... Problematiken med vad motionären anför, att riva upp den nyligen antagna lagen, skulle dock varken bidra till stabilitet eller säkerhet i frågan. Kristdemokraterna var emot den proposition motionären åsyftar och har så fortsatt varit efter att lagen trädde ikraft. Men, att nu riva upp en antagen lag utan att samtidigt kunna presentera ett konkret motförslag skulle knappast förbättra för de barn det ytterst handlar om. Istället behöver partiet fortsatt jobba för en förändring där politiken måste lämna det förhärskande vuxenperspektivet....
Sd ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.

Det är intressant att kd nu accepterar att ensamstående kvinnor får bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu är principiellt emot det. Det betyder att de inte vill försämra någon reform inom HBTQ-politiken. Att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker är inte bara positivt. Jag själv förklarade att jag inte var entusiastisk inför det men inte heller var tydligt emot. Det är svårare att vara ensamförälder. När reformen nu finns på plats bör den behållas.

När vi närmar oss riksdagsvalet 2018 kan vi konstatera att Sverigedemokraterna är ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar