tisdag 17 oktober 2017

Tyvärr är partistyrelsen i l emot civiläktenskap.


Det här är andra delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motionerna E49, E50 och E51 föreslår bl.a. Liberalerna Västsverige, Mats Nordström (bilden) som är ordförande i HBT-liberalerna och riksdagsledamoten Bengt Eliasson att Sverige inför civiläktenskap. Alltså att bara borgerliga vigslar är juridiskt giltiga. Sedan kan det genomföras någon religiös ceremoni efteråt. Ett sådant system finns i bl.a. Tyskland och Frankrike. Främsta argumentet i motionerna är att vissa samfund vägrar viga samkönade par. Från motion E50.
.... Liberalerna tog därför vid landsmötet 2015 ställning till att diskriminering i samband med myndighetsutövning inte ska vara tillåtet. I praktiken har partiet redan tagit ställning för att inrätta civiläktenskap. Detta bör bekräftas av ett beslut av landsmötet 2017, som tydliggör att Liberalerna inte accepterar en samvetsklausul i nuvarande lagstiftning.
Partistyrelsen i l mer resonerande om civiläktenskap.
Partistyrelsen vill avslå motionerna med bl.a. följande kommentarer.
.... De par som i dag kan och vill gifta sig inom ett trossamfund måste däremot i ett system med civiläktenskap gifta sig två gånger: först en civil vigsel och sedan en religiös ceremoni. Rent praktiskt vore denna reform en försämring, samtidigt som den för övriga par inte innebär någon praktisk förbättring. Det nuvarande systemet med valfrihet mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel har funnits under mycket lång tid och har en stark folklig förankring. Det framgår inte minst av att ett stort antal par väljer att ingå äktenskap genom vigsel i samfund.... Det går att anföra goda argument för både civiläktenskap och dagens system, men sammantaget anser partistyrelsen argumenten för att behålla dagens system väger över. Valfriheten mellan borgerlig vigsel och vigsel i trossamfund bör alltså behållas....
Partistyrelsen i l är mer nyanserad än inför tidigare landsmötesmotioner om civiläktenskap. Trots det är resonemanget fel. Argumentet att folk skulle tycka det är svårt med två vigselceremonier är något udda. De flesta människor gifter sig inte många gånger. Folk klarar säkert av två ceremonier. Att människor väljer att viga sig inom ett samfund måste inte betyda att de är emot civiläktenskap. Att införa civiläktenskap är inte en av de viktigaste reformerna i Sverige men principiellt är det rätt.

Partistyrelsen vill behålla bidrag till religiösa samfund.

Några l-politiker vill i motion E51 även att staten avskaffar bidragen till religiösa samfund. Något som framförs även i motionerna M20 och M21.
.... Staten delar varje år ut statligt stöd till trossamfund genom Nämnden för statligt stöd till Trossamfund. 2015 delades närmare 100 miljoner kronor ut bl.a. till Pingstkyrkan som har en dokumenterat problematisk syn på homosexualitet. Även Sveriges förenade Muslimer, SMF, fick stöd. En förening som i dagarna blev av med bidrag och dessutom blev återbetalningsskyldiga till en annan statlig myndighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att man under lång tid spridit våldsbejakande islamism, hets mot homosexuella och kvinnofientligt material. Dessutom, hör och häpna, utgår bidrag till den danska och norska kyrkan! Detta är rent ut sagt stötande och måste få ett slut.....
Partistyrelsen yrkar avslag med bl.a. följande kommentarer.
.... För den som anser att staten inte alls ska ge något ekonomiskt stöd till civilsamhället är saken enkel. Eftersom trossamfunden är en del av civilsamhället ska i så fall inte heller dessa ha stöd. Men Liberalerna har sedan mycket länge tagit ställning för att det är principiellt försvarbart och även önskvärt att staten ger ekonomiskt stöd till civilsamhället. Är det i så fall möjligt att förena bidragsgivning till trossamfund med principen om att staten ska vara religiöst neutral? Ja, förutsatt att bidragsgivningen inte snedvrids så att staten medvetet gynnar en viss religion och förutsatt att bidragssystemet inte är utformat så att staten gynnar religiösa samfund mer än de sekulära delarna av civilsamhället. Motionärerna framför argumentet att en sekulär stat förutsätter att inga bidrag ges till trossamfund. Men ett sådant resonemang leder fram till ståndpunkten att staten inte ska ge bidrag till vissa delar av civilsamhället just därför att det där förekommer religionsutövning. I så fall är staten inte neutral utan snarare avståndstagande till religion.... Partistyrelsen anser därför att den del av civilsamhället som utgörs av trossamfund inte ska uteslutas från bidragsgivning enbart för att de är religiöst grundade. Ett sådant ställningstagande skulle innebära att staten tar ställning mot trossamfund, vilket i sig är oförenligt med principen om religiös neutralitet. Samtidigt ska inte staten oskäligt gynna trossamfund framför andra delar av civilsamhället. Med tanke på de bidragsbelopp det här är fråga om kan inte partistyrelsen finna att det skulle vara fallet....
Svenska skattebetalare ska inte sponsra reaktionära samfund.

Partistyrelsen har delvis rätt. Dock är det inte så att alla föreningar, eller ens de flesta, har rätt till ett visst bidrag för varje medlem. Staten betalade ut ca 90 miljoner kronor till religiösa samfund 2016. Det främsta problemet är annars inte nivån i sig utan att bidragen betalas ut även till samfund som är homofientliga och reaktionära i övrigt. Det är bra att s-mp-regeringen tillsatt en utredning för att modernisera regelverket för statsbidrag till samfunden. Ett nytt skärpt regelverk kan få som resultat att homofientliga samfund riskerar förlora sina statsbidrag. I Sverige är samtliga muslimska och ca hälften av de kristna emot samkönade relationer.

I ett fritt samhälle är det tillåtet för extremt patriarkala samfund att sprida reaktionära unkna värderingar. Men svenska skattebetalare ska inte sponsra det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar