onsdag 18 oktober 2017

Absurda argument från partistyrelsen i l om manlig omskärelse.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte.

Partistyrelsen yrkar bifall till följande förslag från skolpolitiska arbetsgruppen.
.... Rektor ansvarar för att hbt-kunskap finns bland skolans personal....
. I motion L59 föreslås att staten ska främja genuspedagogik.
.... En statlig utredning, Jämställd förskola, framhöll 2006 att det som behövdes inom genusområdet inte var ytterligare lagar och förordningar utan mer kunskap. Därför föreslog utredningen en permanentning av försöksverksamheten med utbildning av genuspedagoger och anställning av dessa som hade inletts i början av 2000-talet. Tyvärr resulterade inte utredningens förslag i någon proposition. Den specifika utbildningen av genuspedagoger lades ner....
Genuspedagogik är en metod, inte ett mål.

Partistyrelsen vill den ska betraktas som besvarad med bl.a. följande kommentarer.
.... Partistyrelsen ställer sig positiv till motionen, men menar att det inte behövs fattas något särskilt beslut om att återgå till de förhållanden som gällde 2006 som motionären hänvisar till. I dag är det så att ett stort antal lärosäten runt om i Sverige erbjuder enstaka kurser och program för genuspedagogik ofta för målgruppen lärare. När det gäller anställningen av genuspedagoger är det ingen statlig budgetfråga utan en uppgift för kommunerna....
Jag håller med partistyrelsen där. Genuspedagogik är inte något mål i sig utan en av flera metoder för att nå jämställdhet.

Förslag om att förbjuda omskärelse av pojkar.

Två l-politiker föreslår i motion G57 att omskärelse av pojkar bör förbjudas. I motion G58 vill Magnus Liljegren och Andreas Froby, båda från Stockholmsområdet, att "hälso- och sjukvården genom dialog med trossamfund ska verka för att antalet pojkar som omskärs minskar" och "att all omskärelse av pojkar ska föregås av ett samtal på BVC om risker och konsekvenser av omskärelse".

Jag håller med Liljegren och Froby. Liberalernas partistyrelse borde yrkat bifall till motionen. Det är en pragmatisk kompromiss. Det finns olika perspektiv men på sikt bör den sedvänjan förbjudas. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Partistyrelsen yrkar avslag på motion G57 och att G58 bör betraktas som besvarad. 
.... Omskärelse av pojkar är en tradition i många kulturer och kan medföra positiva aspekter för barnet i form av identitetsskapande och en känsla av tillhörighet....
Individen skapar identitet själv.

Argumentet är närmast absurt. Identitet skapar en människa själv. Inte genom tvångsingrepp. Det är givetvis möjligt att männen och kvinnorna i Liberalernas partistyrelse får en känsla av tillhörighet genom att de vet att de flesta av dem inte är omskurna eller könsstympade. För de flesta individer handlar tillhörighet om annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar