onsdag 14 maj 2014

Sd är emot HBT-reformer på EU-nivå.


Kapitel 2. Partiernas åsikter om fyra viktiga HBT-reformer på EU-nivå.

Jag har skickat en enkät till de olika partierna om deras åsikter om fyra HBT-reformer i EU-parlamentet. Här är de fyra frågorna och partiernas svar när det gäller alternativen "ja", "möjligen" och "nej". Partiernas fullständiga svar har jag med i bilaga 1 till den här rapporten.

S = Socialdemokraterna
M = Moderaterna
Fp = Folkpartiet
Mp = Miljöpartiet
Pp = Piratpartiet
V = Vänsterpartiet
C = Centerpartiet
Kd = Kristdemokraterna
Sd = Sverigedemokraterna
Fi = Feministiskt initiativ


1. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen. (idag råder en kompromiss från 2004 vilket bara ger en rekommendation att  länder som redan har infört äktenskap, partnerskap etc för samkönade par bör juridiskt erkänna homopar som gift sig eller ingått partnerskap i något annat land i unionen och flyttar dit)

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, fi
Möjligen: kd
Nej: sd

2. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. (EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av en bred majoritet  i EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet, idag är alla länder skyldiga att ha förbud emot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet inom i princip alla samhällsområden, när det gäller diskriminering p.g.a. sexuell  läggning, funktionshinder, ålder och religion dock bara inom arbetsmarknaden)

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

3. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. (svenska borgerliga regeringen och  de flesta grupper i EU-parlamentet ville  könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens förslag till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte så, idag finns ingen skyldighet för länder att ha förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet, genom domstolsbeslut har  dock vissa direktiv emot diskriminering p.g.a. kön även tolkats skydda transsexuella)

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

4. Sverige ska inom EU jobba för att unionen ska främja införandet av en HBT-konvention i FN.

Ja: s, m, fp, mp, pp, v, c, kd, fi
Möjligen:
Nej: sd

Vi kan alltså konstatera att 8 av 10 partier besvarat alla fyra frågorna med ja vilket givetvis är mycket positivt. Kristdemokraterna är för 3 av reformerna men tvekar om Sverige ska jobba för att samkönade svenska äktenskap ska bli  juridiskt erkända i alla övriga länder i unionen.

Sverigedemokraterna avviker genom att vara emot samtliga 4 reformer. De motiverar det främst med att de är emot överstatlighet inom EU samt att de är negativa till att EU ska erkännas som en part inom FN. När det gäller samkönade  äktenskap och partnerskap kommenterar sd "även om det är klart att det vore bra om gifta par erkänns över hela EU, men vi är likväl kritiska till att ge EU mer makt inom alla områden. EU:s makt är redan alltför stor och i grunden tycker  vi att varje lands folk själva måste få bestämma sin egen utveckling. Däremot ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna".

Sd är emot att Sverige ska jobba inom EU för att alla länder inom unionen ska vara skyldiga att förbjuda diskriminering p.g.a sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden men kommenterar också "däremot tycker vi att sakfrågan i sig är eftersträvansvärd, att kandidatländer till EU och medlemsstater i EU bör erkänna de grundläggande mänskliga rättigheterna samt att i de fall medlemsstater lovat att anpassa sitt regelverk också ska göra det. I  övrigt ställer vi oss bakom en rekommendation till medlemsstaterna".

Blandning av motstånd emot överstatlighet och ointresse för HBT-rättigheter från sd.

Att ett parti är emot någon HBT-reform på EU-nivå måste givetvis inte vara att tecken på HBT-fientlighet. Det är möjligt att argumentera för att vissa reformer bäst avgörs på nationell nivå. Sedan Sverigedemokraterna bildades har de dock  varit emot nästan varje HBT-reform (även om de accepterat de flesta efteråt). Bl.a. ogillade partiet införandet av partnerskapslagen 1995 (och ville fram till 2004 avskaffa den) och de var även negativa till införandet av en könsneutral  äktenskapslag (även om de idag accepterat reformen). Granskar man riksdagspartiernas attityder till olika aktuella inrikes HBT-reformer 2014 hamnar sd sist, efter kd. Partiet vill ännu avskaffa nuvarande jämlika lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. De vill avskaffa alla statsbidrag emot diskriminering och HBT-fientlighet. I EU-parlamentet har den "nationalistiska" gruppen EFD konsekvent röstat emot varje HBT-vänlig resolution, även "rekommendationer" till medlemsländerna.

Handlar sd:s motstånd mot de fyra HBT-reformerna om HBT-fientlighet eller motstånd emot överstatlighet? Min bedömning är att det är en blandning av motstånd emot överstatlighet i kombination med att de tycker rättigheter för HBT-personer  är oviktiga. Inte främst fientlighet utan ointresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar