torsdag 31 mars 2011

Socialpolitik. Del 2. Juridiska könsbyten för transsexuella.

Här är andra delen av min bloggserie om rapporten Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor från Socialutskottet i Riksdagen.

I den del av ärendet som handlar om könstillhörighetslagen bildar Alliansen och Sverigedemokraterna majoriteten som framför följande.
Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall trädde i kraft den 1 juli 1972. För att få en juridisk fastställelse uppställs enligt lagen fyra krav: den sökande ska vara 18 år, svensk medborgare, ogift och steril....

Enligt uppgift från Socialstyrelsen pågår ett arbete med remissammanställning, som beräknas vara klart före sommaren 2011. Därefter kommer rapporten och remissammanställningen att överlämnas till Socialdepartementet.

Utskottet vill betona att frågan om intersexuellas och transsexuellas situation är viktig. Utskottet konstaterar att Socialstyrelsens rapport Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd har remissbehandlats och att det nu pågår ett arbete inom Socialstyrelsen med att sammanställa remissyttrandena. Därefter kommer rapporten att överlämnas till Socialdepartementet. Utskottet anser att det arbetet inte bör föregripas.
Majoritetens svar är väntat. I frågor där någon reform utreds brukar det vara standard att regeringspartier hänvisar till att man "inte ska föregripa arbetet". Så fungerade det även när Socialdemokraterna var regeringsparti. Att Sverigedemokraterna (som är friare att lämna egna förslag eftersom det är ett oppositionsparti) ansluter sig till Alliansens svar visar att de inte tycker det är viktigt att snabbt ändra lagen. Det behöver däremot inte betyda att de är emot, eller för, några förändringar i sak. Tidigare har dock sd meddelat att de är negativa till att transsexuella ska få spara könsceller för att efter operationen ska kunna bli föräldrar.

Socialdemokraterna lämnar en reservation (alternativt förslag till kommentar från Socialutskottet) där partiet framför följande.
Socialstyrelsen föreslår i en utredning från 2010 bl.a. att kraven på att vara svensk medborgare, ogift och steril ska tas bort. De förslag till lagändringar som framförs i Socialstyrelsens utredning skulle dramatiskt förbättra livet för transpersoner i Sverige. De bör därför skyndsamt bli verklighet. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag.
Ironiskt nog är Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet egentligen ense med s om det här. Men i riksdagen lämnar regeringspartier nästan alltid gemensamma kommentarer även om de inte är eniga.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en egen reservation där de förutom att argumentera för att ta bort kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad framför följande.
I könstillhörighetslagen finns också en åldersgräns på 18 år för att kunna få behandling. Denna åldersgräns innebär att unga transsexuella tvingas genomgå puberteten i en kropp som upplevs som fel och främmande. Det är märkligt att juridiskt hindra människor som fått en diagnos av läkare från att få behandling i enlighet med diagnosen. Läkares bedömning ska räcka och åldersgränsen tas bort. Sverige måste säkerställa att alla transpersoner som önskar medicinska insatser kan få tillgång till dessa.
Det är den här delen som gör att s, mp och v inte lämnar någon gemensam reservation. Socialdemokraterna och Alliansen är inte för att avskaffa ålderskravet.

Kristdemokraterna har, trots att deras ordförande Göran Hägglund är ansvarig minister, ännu inte skaffat några åsikter i sak om möjliga förändringar av könstillhörighetslagen. Till deras riksting (kongress) i sommar har dock några av partiets politiker lämnat en motion om att kd bör bli för ett avskaffande av sterilitetskravet.


Uppdatering 1.

Igår arrangerade Riksdagen en debatt om migrationspolitiken med anledning av att Sverigedemokraterna begärt en sådan. Jimmie Åkesson (sd) inledde och framförde som väntat kritik mot uppgörelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet. Vänsterpartiet kritiserade uppgörelsen "från andra hållet". Socialdemokraterna framförde några invändningar men i allt väsentligt är partiet ense med Alliansen och mp om den nya "flyktinguppgörelsen".

Det verkar som att m och s definitivt lämnat den mer restriktiva flyktingpolitik som de tillsammans bedrev 1994-2006. Sedan det röd-gröna samarbetet upplösts har ju s ingen orsak att verka mer generösa än vad de är för att bli accepterade av mp och v. Och migrationsminister Tobias Billström (m) förtydligade att problemet inte är att Sverige har en relativt generös flyktingpolitik utan att många andra länder i EU är restriktiva.

Fyra debattörer något med koppling till HBT i riksdagsdebatten.

Fredrik Lundh Sammeli (s)
Genèvekonventionen måste följas och asylrätten hävdas. Rätten att få skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet. Alla länder som har undertecknat FN:s flyktingkonvention måste ha en öppen dörr för människor i behov av skydd.

Sverige och Europa är och ska förbli en fristad för människor som förföljs av politiska eller religiösa skäl, för fackligt engagemang, kön, sexuell läggning eller etnisk tillhörighet.
Fredrick Federley (c)
Från tid till annan när världen upplever kriser och svåra stunder är det många som gör tolkningen av det som sker väldigt enkel för sig. I sökandet efter en förklaring söker man en syndabock som får klä skott för allt som är fel. Är det inte bögarnas fel är det någon annans. Historiskt sett har det varit romer och judar som tydligast utmålats som samhällsomstörtare och menliga samhällselement i något som man upplever annars skulle ha varit det helt perfekta samhället....

I dag finns fortfarande antisemitismen kvar trots den kunskap om historien som vi har i det svenska samhället. Vi kan också se antiziganismen puttra under ytan och ibland få tydligare uttryck än annars. Det nya element som tillkommit på senare tid är den alltmer växande islamofobin.
Emma Henriksson (kd)
Vi kommer att fortsätta att driva på för att öka kunskaperna hos Migrationsverkets handläggare om minoriteters situation. Det kan handlar om sexuell läggning, religiösa minoriteter eller annat som gör att det finns särskilda skäl. Där är det viktigt att kunskaperna är tillräckliga, för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning av vilka som har rätt att stanna.
Christina Höj Larsen (v)
Dessutom måste bestämmelserna om kvinnors och hbt-personers särskilda asylskäl förbättras för att hindra avvisningar till hedersrelaterat våld eller förföljelse på grund av sexuell läggning.

Uppdatering 2.

Jag har idag talat i telefon med Andreas Bergström som jobbar på den del av Arbetsmarknadsdepartementet som har integrationsminister Erik Ullenhag (fp) som ansvarig. Ullenhag är för övrigt sedan hösten 2010 även främste ansvarig för HBT-rättigheter i Regeringen.

I början av 2010 lämnade en utredning ett förslag om att alla arbetsgivare och utbildningsansvariga bör vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen (kön, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder, etnicitet, religion och ålder). Idag har arbetsgivare bara sådan skyldighet när det gäller kön, etnicitet och religion. För utbildningsansvariga gäller kravet även för sexuell läggning och funktionshinder.

I höstas tillsatte den borgerliga regeringen två kompletterande utredningar om hur lagen om aktiva åtgärder fungerar eftersom den inte tyckte det blev tillräckligt tydliggjort i den officiella utredningen. Andreas Bergström berättar att arbetet blivit något försenat, det planerades vara klart i april, men ville inte avslöja när arbetet beräknas vara slutfört. Ytterligare fördröjningar tyvärr men så fungerar politiken ibland och gjorde även när det var s-regering. Men ibland känner man att det är absurt att egentligen självklara reformer ska behöva fördröjas år efter år.

I sak är alla partier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna för att kraven på arbetsgivare och utbildningsansvariga ska gälla för alla grupperna när det gäller förebyggande åtgärder. M och sd tvekar ännu, Moderaterna med hänvisning till att de först vill avvakta att de två utredningarna blir klara.

Expressen berättar att en deltagare, Gökhan Gazi, blivit varnad efter att kommit med dödshot mot transsexuella Vanessa Lopez, båda är med i TV-programmet Big Brother. Dödshotet är givetvis fullständigt oacceptabelt i sig vem det än hade riktats mot. Men dessutom har konflikten utlöst (bland nätkommentarer) ett hat mot transsexuella som även det är absurt. Hets mot transpersoner är ännu juridiskt tillåten i Sverige, däremot förbjuden mot homosexuella, judar, svarta, muslimer, invandrare m.fl.

2 kommentarer:

 1. Nathaniel Lindén31 mars 2011 kl. 21:21

  Jag förstår inte logiken att ha kvar dessa föråldrade tvång i lagen alls. Det låter ju som att regeringen är så gott som helt enig så vad är det som egentligen stoppar upp förändringen?
  Är det enbart Kd's åsiktsbrist som hindrar?

  SvaraRadera
 2. Nathaniel

  I princip är det kd som bromsar och ingen annan. Men ingenting kommer att hända innan Socialstyrelsen formellt lämnar sin utredning med remissvaren till regering. Där har regeringen formellt en poäng, det är fel mot remissinstanserna att lämna ett förslag innan deras synpunkter nått regeringen. Men ingenting hindrar ju kd från att skaffa sig åsikter i sak före det. Det här utreddes ju redan 2007 och efter det lämnades många remissvar. Kd förtjänar skarp kritik för att de i åratal suttit med armarna i kors (träffande för ett kristet parti kanske) utan att ansvariga försökt få sitt parti att samla ihop tydliga åsikter.

  Vi får se hur debatten blir 6 april, alltså på onsdag, då riksdagen ska debattera Socialutskottets rapport Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor.

  Bengt

  SvaraRadera