torsdag 21 januari 2010

Ingen ny könstillhörighetslag 2010. Kd-konservatism en orsak.

I min förra bloggpost avslöjade jag att HBT-politiken blivit bättre de senaste decennierna. Men ännu är det givetvis en del kvar att göra. Främst när det gäller rättigheter för transpersoner men även för homosexuella och bisexuella.

Därför kan det vara av intresse att granska den lista med planerade propositioner (regeringsförslag) och skrivelser som publicerades i tisdags på regeringens hemsida. När det gäller HBT-rättigheter så var det främst tre reformer som det skulle vara möjligt att lämna förslag om våren 2010. Skolan, hatbrott och "könsbyten".

Regeringens lista avslöjar att man ska lämna en proposition 23 mars om en ny skollag. Namnet är Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet. Redan december 2009 så publicerade regeringen en lagrådsremiss. Har sedan lagrådet inte några juridiska invändningar brukar propositionen, som regeringen skickar till riksdagen, vara i princip identisk med lagrådsremissen.

Jag kommenterade lagrådsremissen här på bloggen och konstaterade att det dessbättre inte är någon rangordning av olika typer av diskriminering i förslaget till ny skollag utan att skolan lika tydligt ska jobba emot HBT-fientlighet som emot främlingsfientlighet och annan diskriminering.

Det andra regeringsförslaget som möjligen har koppling till HBT-rättigheter är det som heter Skärpa straff vid allvarliga våldsbrott m.m. Datum för den propositionen är densamma som för förslaget till skollag, 23 mars. Det är Straffnivåutredningen som förberett förändringarna när det gäller straffrätten. Ett av utredningens förslag är att brottsbalken bör bli tydligare så att försvårande och förmildrande omständigheter oftare används när domstolar dömer. Om det även blir en del av regeringens proposition i mars kan ett resultat bli att domstolar senare dömer till högre straff vid bl.a. hatbrott.

Den tredje och sista möjliga propositionen som regeringen hade möjlighet att lämna 2010 är förslag till en ny könstillhörighetslag. Men tyvärr så är den inte med i regeringens planering. Återigen konstarerar jag att socialdepartementet sviker transsexuella som ofta har en svår situation idag där lagen som reglerar s.k. könsbyten är från 1972 och diskriminerande.

En annan reform som påverkar en del transpersoner är namnlagen. Redan 2001 beslutade en enig riksdag att regeringen så snabbt som möjligt bör starta en utredning om en ny namnlag. Men därefter har varken den förra socialdemokratiska eller nuvarande borgerliga regeringen följt det. Igår lämnade dock regeringen äntligen ett pressmeddelande om att det blir en sådan utredning.

Det har tidigare varit ett problem för en del transpersoner att de inte fått byta till förnamn som är "typiska för det motsatta könet". Dessbättre så konstaterade regeringsrätten förra hösten att det ska vara möjligt för varje vuxen individ. Men det hade varit positivt om det även tydliggjorts i en ny namnlag. Utredningen som förbereder en sådan ska lämna sitt förslag senast 20 januari 2013. Den nuvarande namnlagen är från 1982.

Från regeringens direktiv till namnlagsutredningen.

Enligt 34 § får som förnamn inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller som kan antas leda till obehag för den som ska bära det eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn. Frågan om namnet kan väcka anstöt bedöms ur allmänhetens synpunkt, medan frågan om namnet kan antas leda till obehag ska bedömas från namnbärarens synvinkel...

Kommittén ska undersöka hur bestämmelsen tillämpas och kartlägga föreliggande praxis. Mot bakgrund av undersökningen ska kommittén analysera vad skillnaderna i praxis beror på och föreslå åtgärder som främjar en mer enhetlig tillämpning. I sammanhanget ska det övervägas om regleringen kan få en bättre utformning i syfte att förhindra klart olämpliga förnamn....

Kommittén ska även hålla sig informerad om beredningen av betänkandet Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16), som innehåller namnrättsliga överväganden.

Kommittén ska analysera vilka konsekvenser de förslag som lämnas får för barn.


En principiellt intressant debatt är om namnlagen ska vara könsneutral även för barn. Själv är jag negativ till det som samhället är idag där barn riskerar bli mobbade om en flicka heter Anders eller en pojke Anna. Men om värderingarna blir annorlunda så¨är det ju möjligt. Det viktigaste för mig är att lagen är könsneutral när det gäller vuxna, där är det inte några argument emot egentligen.

Är orsaken till att det inte blivit något förslag till en ny könstillhörighetslag att det är kristdemokratiska politiker som har ansvaret för socialdepartementet? Det är givetvis inte enkelt att besvara med ett entydigt ja eller nej. Ett problem är ju att könstillhörighetsutredningen i sig var problematisk. Ofta argumenterades det slarvigt och förslaget om att kräva kastration var absurt.

Men trots det så är det svårt att undvika att konstatera att kd är det riksdagsparti som är konservativast när det gäller könsroller. En debattartikel i tidningen Dagen är avslöjande. Två av de artikelansvariga är kristdemokratiska riksdagsledamöter, Annelie Enochson och Eva Johnsson.Frågan om samvetsfrihet är särskilt aktuell inom sjukvården, eftersom etiska ställningstagande här får högst praktiska konsekvenser. I flera länder har man därför infört en så kallad samvetsklausul inom vården, vars syfte är att värna vårdpersonalens samvetsfrihet. Konkret innebär detta en rätt att vägra medverka vid vissa kirurgiska ingrepp och behandlingar som står i strid med den egna etiska övertygelsen. Detta kan gälla allt från abort till plågsamma djurförsök, transplantationer av djurorgan till människor eller könsbytesoperationer.


Ja, det är sant. De argumenterar för att inte vara tvungen att vara en del av en "könsbytesoperation". Hur det skulle vara oetiskt avslöjar de inte. Men kanske det är bättre att någon är kvar i sin gamla kropp och mår dåligt än att få bli opererad och byta kön juridiskt. Att en av de som skriver sådant här transfobt är Annelie Enochson är i sig inte förvånande. Hon är en del av den HBT-fientliga falangen inom kd tillsammans med bl.a. Lennart Sacredéus och Mikael Oscarsson.Uppdatering 1

Jag kommenterar sällan provvalsresultat i partierna men ska nu göra det eftersom det är en homofientlig politiker som kandiderar för Moderaterna i Malmö. Carl-Axel Roslund har tidigare varit riksdagsledamot. De senaste åren har han varit ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Han är alltså känd, eller man kanske ska kalla det okänd, bland många Malmöbor. Efter att tidigare riksdagsledamoten Sten Andersson lämnade Moderaterna för Sverigedemokraterna så är det Carl-Axel Roslund som främst försökt vända sig till den intoleranta delen av befolkningen.

När det blev några rader om även samkönat våld i ett dokument i Malmö om våld i nära relationer kallade Roslund det för ett "försök av gayrörelsen att flytta fram sina positioner". I en intervju förra hösten i Sydsvenska Dagbladet hävdade Roslund att de flesta flyktingar kommer hit av ekonomiska skäl.

Det är givetvis inte den politik som Moderaterna är för. Och i provvalet hamnade Carl-Axel Roslund på plats 9 vilket betyder att han nog får lämna kommunstyrelsen i höst. Visserligen är m i Malmö generellt mer konservativa än i Stockholm och Göteborg men förhoppningsvis konstaterar de flesta att homofientlige Roslund inte är lämplig som politiker för Moderaterna.


Uppdatering 2

Jag skrev tidigare här på bloggen om att Luxemburg planerar för en könsneutral äktenskapslag. Justitieministern François Biltgen från kristdemokratiska CSV berättar i en ny intervju att regeringen lämnar ett förslag till en könsneutral äktenskapslag sommaren 2010. Men även med den nya lagen så blir det bara olikkönade par som får möjlighet till adoptioner. Det är nog en kompromiss eftersom det andra regeringspartiet, socialdemokratiska LSAP, är för homoäktenskap och homoadoptioner medan kristdemokraterna tidigare varit negativa till båda reformerna.

Bland partierna i parlamentet är det bara konservativa ARD som ännu är emot en könsneutral äktenskapslag. Luxemburg blir det sjunde landet i Europa som tillåter homoäktenskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar