fredag 9 februari 2018

Sd emot att ge statlig ersättning till tvångssteriliserade transsexuella.


Som jag kommenterat tidigare här på bloggen vill s-mp-regeringen att individer som tvingats bli sterila för att få byta juridiskt kön ska kunna söka ersättning för det. Två riksdagspartier har lämnat in s.k. följdmotioner (de oppositionspartier som inte lämnar sådana accepterar regeringens förslag), Liberalerna och Sverigedemokraterna. Från l:s motion.
.... Vidare har regeringens förslag två brister vad gäller avgränsningen av personkretsen. För det första uppställs det dubbla villkoret att personen ska ha ansökt om ändrad könstillhörighet under perioden den 1 juli 1972–30 juni 2013 och att denna ansökan ska ha bifallits. Regeringens avsikt synes vara att därmed säkerställa att ersättningen bara betalas till de personer som verkligen har varit tvungna att sterilisera sig. Den lagtekniska konstruktionen utesluter dock de personer som har ansökt hos svensk myndighet och har steriliserat sig men har fått avslag på sin ansökan av någon i detta sammanhang ovidkommande orsak, t.ex. att de varit folkbokförda utomlands. För det andra innebär regeringens förslag att rätten till ersättning upphör om personen avlider, även om personen dessförinnan lämnat in ansökan om ersättning. Tillspetsat innebär detta att vissa individers reella möjlighet att få ersättning blir beroende av handläggningstiden för det enskilda ärendet..... Så länge den drabbade själv lämnar in ansökan ska därför ärendet prövas och ersättning kunna betalas ut, även om den sökande hinner avlida innan beslut fattas. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med kompletterande lagförslag i dessa två avseenden....
Sd emot regeringens proposition.

När det gäller första invändningen från l håller jag med (och den kritiken finns också från RFSL). Den andra invändningen är mer tveksam juridiskt. Syftet med den här typen av ersättningar är just att det ska bli en individuell kompensation och inte del av något arv. Från sd:s motion.
....Att samhällsutvecklingen medför att tidigare ställningstaganden kontinuerligt får omprövas förväntas normalt inte föranleda särskilt anpassade ersättningsregler avseende förfluten tid. Regler av den karaktär som föreslås – vilka på ex gratia-liknande bevekelsegrunder gett en lagfäst rätt till ersättning till enskilda som uppfyller vissa kriterier – har använts vid några tidigare tillfällen. Vid ett av dessa tillfällen gavs ersättning till personer som tvångssteriliserats i enlighet med lagstiftning som gällde under 1900-talet...  I samband med att den lagen infördes framhöll Lagrådet att det utifrån den s.k. likhetsprincipen, kunde vara problematiskt att skilja ut och ge ersättning till en viss grupp av människor som blivit illa behandlade av myndigheterna, men inte till andra grupper som på liknande sätt kunde anse sig ha blivit utsatta för sådan behandling. Liknande synpunkter har lyfts fram även i anslutning till de övriga ersättningslagarna. Det har betonats, både av Lagrådet och av andra, att det inte bör bli en vana för regeringen att använda den aktuella typen av lagstiftning i olika ömmande fall. Ersättningslösningar i föreliggande slag bör undvikas. Vid varje nytt förslag om en sådan lagstiftning finns – utöver det som anmärkts om likhetsprincipen – skäl att betona den prejudicerande effekt som genomförandet av (ytterligare) en ersättningslag kan ha. Det är viktigt att det inte utvecklas till en mer allmän vana att göra undantag från den normala rättsordningen när olika grupper ställer krav på ersättning för att de upplever sig ha blivit kränkta av tidigare gällande lagstiftning. Sverigedemokraterna yrkar med ovanstående argument avslag på propositionen....
Sd är ännu principiellt för sterilitetskrav i könstillhörighetslagen.

Först bör vi konstatera att sd som ensamt riksdagsparti 2013 röstade emot att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. De är ännu principiellt negativa till reformen men har accepterat den. De tvångssteriliseringar som gällde i mitten av 1900-talet drabbade ofta romska kvinnor men även andra. Förmodligen tycker inte sd att det heller var entydigt fel. Att de motsätter sig statlig ersättning är därmed logiskt. Men för den skull inte rätt. Principiellt har sd givetvis en poäng - det är komplicerat att avgöra vilka grupper som ska få statliga ersättningar av den typen. Men nu har det getts till andra grupper som blivit tvångssteriliserade och som en följd av det bör det även gälla för de transsexuella som drabbats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar