torsdag 8 februari 2018

Regeringen avslöjar att surrogatmödraskap är känsligt inom s och mp.S-mp-regeringen har publicerat ett pressmeddelande om att de vill förändra flera lagar inom familjepolitiken.
.... Lagförslagen innebär bland annat att Par och ensamstående kvinnor får möjlighet att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Fler vårdinrättningar än universitetssjukhusen får utföra befruktning utanför kroppen med donerade könsceller. Barnets rätt till information om sitt ursprung stärks. Reglerna om assisterad befruktning i utlandet blir desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Det blir enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Det införs särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bland annat att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet....
Regeringen vill tillåta embryodonationer.

Att regeringen tar ställning för embryodonationer (avskaffande av krav på genetisk koppling) är helt väntat, stödet för det var kompakt bland remissinstanserna. Detsamma gäller att lagarna bättre ska anpassas till att en del föräldrar bytt juridiskt kön. Reglerna för assisterad befruktning i andra länder ska likställas för samkönade och olikkönade par, den metod som föreslagits att användas har dock fått kritik från bl.a. RFSL.

Det är bra förslag. De flesta lär röstas igenom i enighet i riksdagen, en del oppositionspartier har dock kanske invändningar emot detaljer. Men så har vi det där med surrogatmödraskap. Redan för några dagar sedan valde justitieminister Heléne Fritzon (s) att avslöja att regeringen inte vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. HBTQ-siten Qx har en artikel om det.  Utredningen om ofrivillig barnlöshet ville inte heller det och de flesta remissinstanser höll med.  Debatten handlar även om de barn som redan finns och som blivit till genom surrogatmödraskap i andra länder.

Politiskt känsligt inom s och mp.

Flera remissinstanser är dock för altruistiskt surrogatmödraskap, bl.a.  Statens medicinsk-etiska råd, RFSL, RFSU, Sveriges advokatsamfund och Föreningen för surrogatmödraskap. Sahlgrenska akademin, Karolinska universitetssjukhuset och Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin är positiva till det restriktiva system som tydligen finns på Nya Zeeland.

Att regeringen valde att meddela sin attityd om surrogatmödraskap några dagar före pressmeddelandet är udda och tyder på att det är politiskt känsligt internt inom både s och mp.  De fattade att en del skulle bli besvikna och väntade några dagar med att avslöja de reformer regeringen är för.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Med rätta. Argumentet att det skulle kränka kvinnors rätt till sin kropp är något udda. Det är ju de som är emot reformen som inte vill att en kvinna själv ska få avgöra det. Miljöpartiet tvekar som parti ännu medan Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är emot.


Uppdatering 1.

S är internt oense.

Det bör noteras att medan sd, v och kd är entydigt emot att införa altruistiskt surrogatmödraskap beslutade s-kongressen förra våren att det inte var "aktuellt". Det betyder att ett parti är emot att införa en reform direkt men kanske ändrar sig senare. Det har givetvis att göra med att partiet är internt oense.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar