torsdag 27 april 2017

V, l och kd vill utvärdera situationen för HBT-asylsökande.


Torsdagen 27 april debatterar riksdagen betänkandet Migrations- och flyktingpolitik. Sex riksdagspartier, alla förutom s och mp, har lämnat reservationer. Jag ska publicera några citat som explicit hänvisar till situationen för HBTQ-asylsökande.

Men först några principiella kommentarer.

1. S och mp vill avslå samtliga motioner om åtstramningar och lättnader inom flyktingpolitiken. Oftast med argumentet att nuvarande regler är balanserade som en del av den tillfälliga lagen om migration. I praktiken är det sossarna som styr flyktingpolitiken, mp har fått anpassa sig som det mindre regeringspartiet.

2. Det är alltid enklare att vara oppositionsparti än regeringsparti när det gäller att föreslå saker. Så var det när det var en borgerlig regering och så är det när Sverige har en s-mp-regering.

3. Trots det är tydligt att det främst är Vänsterpartiet och Liberalerna som hänvisar just till HBT-asylsökande i retoriken om flyktingar. Även Kristdemokraterna gör det men aldrig Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet i reservationerna. V, l och kd är ensamma om att - med rätta - föreslå en statlig utredning om hur situationen är för HBT-asylsökande.

4. Jag föreslår att s-mp-regeringen ska inbjuda Liberalerna och Kristdemokraterna till förhandlingar om flyktingpolitiken. Syftet är att s, mp, l och kd vid avstämningen sommaren 2018 av den tillfälliga flyktingpolitiken ska bli ense om en långsiktigt hållbar flyktingpolitik som är stram men inte omänsklig. Att vissa lättnader ska göras utan att politiken ska återgå till det kaos som rådde hösten 2015.

Reservation 4 från Liberalerna.
.... Bland annat bör hbt-personer kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter....
Reservation 17 från Liberalerna.
.... Vidare bör EU:s regelverk inom asylområdet utvidgas och omfatta hbt-personer, och arbetet med att inkludera alla transpersoner i EU:s diskrimineringslagstiftning bör fortsätta. Dessutom bör EU-rättens familjebegrepp breddas till att även gälla samkönade par....
Reservation 21 av Vänsterpartiet och Liberalerna.
.... Förföljelse eller välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck är enligt gällande lag skäl för asyl och den som förföljs kan beviljas flyktingstatus. Migrationsöverdomstolen har emellertid inte tagit upp tillräckligt många fall där den asylsökande angett förföljelser på grund av kön eller sexuell läggning som asylskäl för att det ska ha hunnit utformas någon rättspraxis på området. Vid tillämpning av regler om bl.a. asyl på grund av sexuell läggning när den sökande dolt sin sexuella läggning i ursprungslandet har det gjorts motstridiga bedömningar och beslut fattas rakt motsatta lagstiftarens intention att sexuell läggning är en grundläggande egenskap som ingen ska behöva dölja. Även när det kommer till förföljelse på grund av könsuttryck och könsidentitet är rättsläget osäkert. Det finns därför anledning att göra en grundlig utvärdering av hur rättstillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbt-personer, och om så krävs ändra lagstiftningen.....
Reservation 22 av Kristdemokraterna.
.... Inget fall där den asylsökande har åberopat förföljelse på grund av sexuell läggning som asylskäl har heller tagits upp av Migrationsöverdomstolen. Domstolen har alltså hittills inte agerat i sin roll som praxisbildande instans inom detta område. Migrationsverket har arbetat med att förstärka kompetens, kunskap och tillämpning i beslutsfattandet när det gäller asylärenden där sexuell läggning eller tro/religion åberopas. Allt detta är mycket välkommet. Men trots insatserna hos Migrationsverket och i domarna i domstolarna finns det fortfarande mycket som tyder på att lagstiftningens intention från 2005 inte har uppnåtts. Det är därför dags att se över lagen och tydliggöra nu motstridiga uttalanden. Flera oklara uttryck, t.ex. vad det innebär att leva ”öppet” med sin sexuella läggning eller tro, behöver klargöras....
Reservation 26 av Vänsterpartiet.
.... Regeringen bör dessutom säkerställa att Migrationsverket kan erbjuda tolkar med hbtq-kompetens. Den asylsökande bör bemötas på ett respektfullt sätt, och tolken bör kunna behärska relevanta ord. Regeringen bör också ge Migrationsverket i uppdrag att se över hanteringen av hbtq-frågor och genomföra kompetenshöjande insatser för att åtgärda eventuella brister. Tillämpningen hos Migrationsverket är inte enhetlig....
Reservation 33 av Vänsterpartiet.
.... Regeringen bör även vidta åtgärder för att stärka kompetensen i jämställdhets- och hbtq-frågor på asylboenden.....
Reservation 34 av Liberalerna
.... Tryggheten för hbt-personer på asylboendenbör stärkas....
a

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar