onsdag 5 april 2017

Sossarnas partistyrelse resonerar heteronormativt om våld i nära relationer.


Det här är tredje delen av min granskning av motioner till s-kongressen som startar på lördag. Peter Johansson från Malmö föreslår i motion B87 att "lagstiftningen om våld i nära relationer ändras eller kompletteras så den blir neutral ifråga om gärningspersonens respektive den för kränkningen utsattes kön eller könsidentitet".

När det gäller våld i nära relationer resonerar först partistyrelsen som att det bara är kvinnor som riskerar bli drabbade av våld i nära relationer och eventuellt behöver skyddat boende. Som om varje förövare vore man och varje brottsoffer en kvinna. Det är absurt heteronormativt. Män (i olik- eller samkönade relationer) har idag ofta svårt att få skyddat boende. När det gäller själva motionen föreslår partistyrelsen att kongressen ska betrakta den som besvarad.
.... En motion föreslår att lagstiftningen om våld i nära relationer ändras så att den blir neutral ifråga om gärningspersonens respektive den utsattes kön eller könsidentitet. Partistyrelsen anser dock att lagen redan tillgodoser detta genom brottet grov fridskränkning. Detta brott benämns emellertid grov kvinnofridskränkning om gärningarna utförts av en man mot en kvinna. I de fall som motionären beskriver, där gärningsman och offer är av samma kön eller där gärningsmannen är en kvinna och offret en man benämns brottet grov fridskränkning.... 
Det där är dock inte könsneutralt eftersom då borde det finnas kvinnofridskränkning,  mansfridskränkning och transpersonsfridskränkning som brott.

Partistyrelsen vill att hedersmotiv blir en "försvårande omständighet2 i brottsbalken.

Positivt är att partistyrelsen är för att "hedersmotiv bör utgöra en särskild straffskärpningsgrund" (sid 21). Alltså att det i brottsbalken ska omnämnas att hedersmotiv är en "försvårande omständighet" vilket kan leda till längre straff. S-mp-regeringen har nyligen tillsatt en utredning om det. Det finns i princip en enighet bland riksdagspartierna om att reformen bör genomföras.

Umeå arbetarekommun vill i motion D209 införa en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta parti och även att "föräldraskapet för moderns registrerade partner, maka eller sambo ska kunna fastställas för de fall assisterad befruktning utförs utanför svensk sjukvård eller insemination utförs i privat regi". Partistyrelsen yrkar bifall på första yrkandet och att det andra ska anses som besvarat. Den kommenterar bara första delen.
.... Partistyrelsen delar motionens bedömning av att det finns ett behov av att komplettera reglerna så att även samkönade par omfattas av presumtionen. Därför är partistyrelsen positiv till att utreda frågan om en könsneutral föräldraskapspresumtion.....
För några veckor sedan startade s-mp-regeringen en ny utredning om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Utredningen Olika vägar till föräldraskap lämnades för drygt ett år sedan. Den behandlade assisterade befruktning utanför svensk sjukvård, info finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar