torsdag 6 april 2017

Partistyrelsen i s emot surrogatmödraskap.


Det här är fjärde delen av min granskning av motioner inför s-kongressen 8-12 april. Göteborgs partidistrikt vill i motion A335 att partiet blir emot surrogatmödraskap, även altruistiskt (icke-kommersiellt).  Partistyrelsen yrkar tyvärr bifall till motionen. 
.... Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige. En utredning som analyserat frågan har nyligen föreslagit att både kommersiellt och altruistiskt surrogatmoderskap även i fortsättningen inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård. Även inom ramen för ett system med altruistiskt surrogatmoderskap finns risk för påtryckningar och dold kommersialisering. Det finns dessutom stora kunskapsluckor när det gäller konsekvenserna för barn som har fötts efter ett surrogatarrangemang. Det är därför svårt att dra några säkra slutsatser i frågan om hur ett tillåtande av surrogatmoderskap i Sverige skulle vara förenligt med principen om barnets bästa. Under sådana förhållanden anser partistyrelsen att försiktighetsprincipen talar mot ett tillåtande av surrogatmoderskap i Sverige....
Motion om att tillåta barn få fler än två vårdnadshavare.

Jag är för att Sverige ska tillåta och skaffa ett regelverk för altruistiskt surrogatmödraskap. Skellefteå arbetarekommun vill i motion D310 att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare. Från motionen.
.... Den stora skillnaden mellan barn i kärnfamiljer kontra stjärnfamiljer är att bara i den ena är samtliga föräldrar vårdnadshavare, i den andra bara två av föräldrarna. Detta komplicerar familjernas vardag på flera sätt, exempelvis bvc-kallelser, sjukhusbesök, kontakt med skola, eller något så enkelt som en anmälan till knattefotboll eller simskola. Vidare finns inget skydd för barnet vid en eventuell separation, där hen kan fråntas umgänget med och närvaron av sina andra föräldrar om barnets vårdnadshavare inte vill tillåta det. Rätten till umgänget står idag utan lagligt skydd, och hoppet får ställas till de juridiska vårdnadshavarnas goda vilja, - något som tyvärr inte alltid är att räkna med vid separationer. När två kvinnor beslutar att skaffa barn tillsammans med två män, och där samtliga fyra vuxna är beredda att ta föräldraansvar för barnet från dag ett, förhindras dessa fyra vuxna från att vara jämbördiga juridiska vårdnadshavare. Om ett par skaffar barn tillsammans och sedermera separerar med beslut om gemensam vårdnad, och föräldrarna därefter skaffar nya partners som blir en naturlig del i barnets liv, finns idag ingen möjlighet att inkludera dessa personer som juridiska vårdnadshavare. Detta oberoende av viljan och förmågan att agera som fullvärdiga föräldrar till barnet. Förändringar i föräldrabalken bör genomföras med stor omsorg om barnens bästa. För möjligheten att lägga till fler juridiska vårdnadshavare senare i barnets liv, som i exemplet ovan om tillkomna partners efter en separation, bör det finnas en struktur och ett tillvägagångssätt som kräver bägge vårdnadshavares samtycke, samt krav som i möjligaste mån säkrar barnets bästa. Detta skulle exempelvis kunna utgöras av krav på att den tilltänkte juridiska vårdnadshavaren varit sammanboende med barnet under en längre tid osv. För det nyfödda eller väntade barnet bör de juridiska vårdnadshavarna kunna godkännas direkt via underskrift och intyg från socialkontoret, så som det idag hanteras för godkännande av barnets två juridiska vårdnadshavare....
S-mp-regeringen har ännu inte tillsatt utredning om reformen.

Partistyrelsen vill att motionen ska anses som besvarad.
.... En fråga som blir mer aktuell är om det ska vara möjligt för barn att ha fler än två vårdnadshavare. För ett barn kan det vara mycket viktigt att kunna ha alla sina mammor och pappor som vårdnadshavare. Å andra sidan ökar riskerna för svåra vårdnadskonflikter med många vårdnadshavare. En vårdnadshavare är den som har rätt att bestämma över barnen vad gäller exempelvis boende och skolgång och det kräver att alla vårdnadshavarna är överens. Partistyrelsen är öppen för en översyn av lagstiftningen för att öppna upp för fler än två vårdnadshavare. Samtidigt är det viktigt att en sådan utredning görs ur barnens perspektiv....
Jag är själv för att tillåta barn att få fler än två vårdnadshavare. Dock bör det alltid vara en domstol som ska bedöma om det är till barnets bästa. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att om de fick makten skulle de tillsätta en utredning om reformen. Tyvärr har s-mp-regeringen ännu inte gjort det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar