onsdag 5 april 2017

Partistyrelsen i s vill inte utreda HBT inom lärarutbildningar.


Det här är andra delen av min granskning av motioner inför Socialdemokraterna kongress som startar 8 april. Örebro arbetarekommun argumenterar i motion C228 för "att samtliga som genomgår utbildning för att på olika nivåer arbeta med människor, erhåller grundläggande utbildning i hbt-frågor inom sitt utbildningsprogram.... t. ex, lärare, socionom, psykolog, jurist, läkare, sjuksköterska samt övriga vårdutbildade" Förslaget är att Socialdemokraterna ska engagera sig för följande.
.... verka för översyn av högskoleförordningens examensordning med syfte att respektive utbildningsprogram för bl.a. nämnda yrkesutövare, speciellt lärare, erhåller adekvat kunskap inom hbt-området under sina universitets/högskolestudier till sitt kommande yrke....
Tyvärr yrkar partistyrelsen inte bifall till motionen utan föreslår att kongressen ska anse den som besvarad och lämnar bara en generell kommentar.
.... Omfattningen och innehållet i högskoleutbildningar regleras av nationella examensmål. Partistyrelsen menar att dessa mål endast bör förändras med stor försiktighet. Det gäller särskilt inslag av specifika kurser på olika områden. Däremot bör universitet och högskolor ta ett stort ansvar för att studenterna förbereds för arbetslivet. Exempelvis behöver de som ska arbeta inom skola eller vård och omsorg i utbildningen få rätt verktyg för att möta och bemöta människor med olika bakgrund och erfarenheter....

Respektlöst av s, sd och c att kandidera i Svenska kyrkan.

Enköpings arbetarekommun och Uppsala arbetarekommun vill i motion G82 respektive G83 att 2017 års kyrkoval ska vara det sista Socialdemokraterna deltar i som parti. Partistyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna som besvarade.
.... Partistyrelsen följer den pågående diskussionen kring frågor om hur Socialdemokraterna som parti ska förhålla sig till möjligheten att verka som nomineringsgrupp inom ramen för Svenska Kyrkans demokratiska organisation. Partikongresserna 2009 och 2013 beslutade med stor majoritet att Socialdemokraterna även i fortsättningen skall engagera sig i Svenska Kyrkans demokratiska arbete och söka stöd för vår politik och våra kandidater i kyrkoval. Partistyrelsen ser inga skäl att nu ompröva dessa beslut. Partistyrelsen är medveten om att det förekommer diskussioner omkring synen på begreppet ”nomineringsgrupp” inom partiorganisationer och socialdemokratiska grupper i Svenska Kyrkans olika organ. Partistyrelsen vill därför be den stadgekommitté som förväntas arbeta inför kommande partikongress överväga om och i så fall vilka eventuella stadgemässiga justeringar som kan föreslås....
Att partistyrelsen inte vill avslå motionerna är möjligen en tecken på att en viss svängning finns inom Socialdemokraterna. Partistyrelsen borde dock yrkat bifall till motionerna. Det är helt absurt att svenska politiska partier 2017 kandiderar till val i religiösa samfund. Det är respektlöst att partipolitisera samfund och Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet borde lämna Svenska kyrkan i fred. Om folk från ett visst parti vill bilda en oberoende grupp är det givetvis en möjlighet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar