tisdag 4 april 2017

Riksdagen vill inte införa könsneutrala personnummer.

 

På Socialdemokraternas kongress som börjar på lördag ska bl.a. en motion om att införa könsneutrala personnummer behandlas. Partistyrelsen föreslår kongressen att motionen ska betraktas som besvarad och kommenterar bl.a. följande "partistyrelsen är därför i dagsläget tveksam till det kloka i att slopa registreringen av kön i personnumret."

Riksdagens skatteutskott har lämnat ifrån sig betänkandet Skatteförfarande och folkbokföring. Från delen som handlar om införande av könsneutrala personnummer.
.... Utredningen om personnummer och samordningsnummer utredde en rad möjliga förändringar, bl.a. att slopa kopplingen till kön. Alternativet ger inga nya nummer men ökar flexibiliteten i användningen. Ett könlöst personnummer innebär nackdelar för statistik och forskning men har fördelen att ett sådant personnummer inte pekar ut en persons kön och att personnumret inte behöver ändras efter ett könsbyte. Den lösning som till sist valdes innebär att kopplingen till födelsedatumets daguppgift släpptes. Avsikten har varit att öka antalet tillgängliga personnummer med bibehållen utformning av personnumret. Utskottet konstaterar att personnumret sedan gammalt har en utformning som anknyter till personen genom att det dels består av födelsedata, dels innehåller en uppgift om kön. Uppgiften om kön har sin grund i kraven på könsuppdelad statistik. Ett könsneutralt personnummer skulle innebära att uppgiften om kön måste tas fram på annat sätt. Utskottet är inte berett att tillstyrka en sådan omläggning och avstyrker därför motionsförslaget om könsneutrala personnummer. I sammanhanget bör det påpekas att den som har bytt kön också har möjlighet att byta personnummer. Skatteverket har särskilda rutiner för detta. Utskottet är heller inte berett att tillstyrka att personnummersystemet slopas för att det skulle vara integritetskränkande eller på grund av risken för missbruk....
Två riksdagspartier för och två emot reformen.

Både öppet homosexuelle Robert Hannah (l) samt Anna Wallén (s) har lämnat motioner om att könsneutrala personnummer bör införas.  Nina Lundström (l) är för att personnummersystemet ska vara både köns- och åldersneutralt, alltså att varken ålder eller kön ska vara med. Ewa Thalén Finné och Lotta Finstorp (båda m) vill avskaffa personnumren helt. Samtliga motionerna är s.k. fristående vilket betyder ledamotens eller ledamöternas parti kan hålla med men inte måste göra det.

I sak är mp och v för könsneutrala personnummer bland riksdagspartierna, sd och kd emot medan s, m, c och l tvekar. Sverige har samma problem som Norge haft, nuvarande system riskerar att inte fungera med en ökande befolkning och där varje människa (invandrad eller inte) ska få ett unikt personnummer. Det var just det som gjorde att vårt grannland ändrade systemet och då passade på att göra det könsneutralt. Sverige bör göra detsamma. Det är givetvis möjligt att även införa åldersneutrala personnummer även om jag inte tagit ställning för den reformen. Däremot är jag positiv till debatt om det.

S avgör sin attityd till könsneutrala personnummer på sin kongress.

Vänsterpartiet är alltså för införande av könsneutrala personnummer men i skatteutskottet yrkar partiet avslag (reservation 23) på motionerna som handlar om den reformen. För det förtjänar givetvis v kritik. De är dock inte ensamma om den inkonsekventa policyn. Idag röstar partierna ofta emot motioner som de i sak håller med om - bara för att det är från ledamöter från något annat parti. Att även miljöpartiet gör det handlar förutom det om att regeringspartier nästan alltid yrka avslag på motioner. Även det är givetvis en absurd policy.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar