måndag 10 april 2017

S ska utvärdera och eventuellt ändra sitt HBT-politiska program.

Det här är femte delen av min granskning av Socialdemokraternas kongress som började i lördags. Örebro arbetarekommun kommenterar i motion G29 att Socialdemokraterna antog ett HBT-politiskt program för några år sedan.
.... Programmet är bra men tyvärr är det många arbetarekommuner som inte känner till programmet och dess innehåll. Kraftfulla åtgärder behövs för att verkställa innehållet....
Det finns två yrkanden i motionen.
.... att ovanstående program blir väl känt i samtliga arbetarekommuner att följa upp och utvärdera samt eventuellt revidera HBT-programmet före utgången av år 2018....
Partistyrelsen yrkade först att motionen skulle anses som besvarad.
.... Motionär beskriver att vårt parti för några år sedan fastställde HBT-programmet ”Ett bättre Sverige för alla”. Programmet innehåller förslag på åtgärder inom flera viktiga områden i syfte att förbättra situationen för HBT -personer. Motionären menar dock att programmet inte är spritt i tillräcklig omfattning till lokala partiorganisationer samt att det är hög tid att utvärdera och eventuellt revidera programmet före utgången av 2018. Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att aktuellt program inte fått den spridning det förtjänar. Vidare bör partistyrelsens kansli överväga föreslagen utvärdering och eventuell revidering....
Partistyrelsen ändrade sig.

Efter att den behandlats i en temagrupp på kongressen ändrade sig partistyrelsen dock när det gäller det andra yrkandet om att eventuellt revidera HBT-programmet och ville att det skulle bli bifall. Det blev också kongressens beslut. 

Peter Frejhagen, ordförande för Hbt-s i Östergötland ville genomföra en ändring i förslaget till riktlinjer för partiet. Att "Sverige ska vara en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för varje människas rätt oavsett sexuell läggning eller könsidentitet" borde omformuleras till "vi har ett särskilt ansvar att verka för att hbtq-personers livsvillkor värnas, försvaras och stärks internationellt och att Sverige är en global röst för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.". Partistyrelsen yrkade avslag och det blev även kongressens beslut efter en försöksvotering.

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar