söndag 31 juli 2011

Mp, fp, c, v och fi för alla HBT-reformer.


Här är första kapitlet i min senaste HBT-rapport, om vad partierna tycker om 10 nya viktiga reformer. Jag avslöjar att Jimmie Åkessons (bilden) Sverigedemokraterna har den sämsta HBT-politiken bland riksdagspartierna, vill försämra den juridiska situationen för samkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer, är för att avskaffa samkönade vigslar inom Svenska kyrkan och vill ta bort alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Publicerar övriga delar av rapporten senare i veckan.

1. Partiernas åsikter idag om 10 viktiga aktuella HBT-reformer.

Först ska jag berätta något om hur jag resonerat när jag avgjort vilka partier som jag granskar. Att riksdagspartierna ska vara med är givet. De kriterier jag har för partier utanför riksdagen är följande. 1. Att ha fått tydligt mer än 0,1 % i senaste riksdagsvalet. 2. Att ha en fungerande verksamhet på riksnivå. 3. Att ha en HBT-politik. Det är bara Feministiskt initiativ som uppfyller de tre kriterierna. Piratpartiet uppfyller 1 och 2 men har inte skaffat åsikter inom HBT-politiken.

Förklaring av partibeteckningar
s = socialdemokraterna
m = moderaterna
mp = miljöpartiet
fp = folkpartiet
c = centerpartiet
sd = sverigedemokraterna
v = vänsterpartiet
kd = kristdemokraterna
fi = feministiskt initiativ

1. Avskaffa kravet att en person måste vara steriliserad för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, fi
Möjligen:
Nej: sd, kd

Fakta: Lagen om fastställelse av könstillhörighet som är från 1972 kräver att den som ska "byta kön" måste vara ogift, svensk medborgare, steril och ha fyllt 18 år. En utredning lämnade 2007 ett förslag till förändringar av könstillhörighetslagen. Sedan har Socialstyrelsen startat en egen utredning vars rapport publicerades sommaren 2010. Efter att den varit ute på remiss lämnade Socialstyrelsen officiellt sin rapport och remissvaren till regeringen maj 2011. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till ny könstillhörighetslag.

Enligt lagen om fastställelse av könstillhörighet måste en person vara steriliserad för att få byta kön juridiskt. Det beror på att riksdagen 1972 menade att personer som bytt kön inte bör ha barn. Idag ställer staten ett ultimatum till de som ska byta kön. Om de inte steriliserar sig får de inte juridiskt byta kön. I praktiken betyder det tvångssteriliseringar av transsexuella.

Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslår ett slopande av kravet att en person måste vara steriliserad för att få byta kön. Könstillhörighetsutredningen föreslår dock att sterilitetskravet ska ersättas av ett kastrationskrav, i praktiken en skärpning. Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är bara ett negativt och tre tveksamma till att avskaffa sterilitetskravet. Flera länder i Europa bl.a. Storbritannien, Spanien, Portugal och Ungern har inte något sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt.

2. Avskaffa kravet att en person måste vara ogift för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, fi
Möjligen: sd
Nej:

För att "byta kön" måste en person vara ogift. Motiveringen till det kravet var att samkönade par inte hade möjlighet att ingå äktenskap 1972. Sedan 1 maj 2009 har Sverige dock som bekant en könsneutral äktenskapslag vilket gör att det argumentet nu saknar betydelse. Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslår ett avskaffande av kravet. Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är inget negativt eller tveksamt till att avskaffa kravet att vara ogift. Många länder i Europa har inte något krav på att vara ogift för att få byta kön juridiskt.

3. Avskaffa kravet att en person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, kd, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: En person måste vara svensk medborgare för att få juridiskt byta kön. Orsaken till det är att när riksdagen sa ja till könstillhörighetslagen 1972 trodde de att många transsexuella från andra länder annars skulle flytta till Sverige för att bli opererade. Idag har de flesta länder någon typ av lagreglering så det kravet menar många inte är aktuellt att ha kvar idag. För övrigt brukar det inte vara något medborgarskapskrav för sjukvård i Sverige.
Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är bara ett negativt och två tveksamma till att avskaffa sterilitetskravet. Idag är det bara ett fåtal länder i Västeuropa som har medborgarskapskrav för juridiska könsbyten

4. Tillåta transsexuella att spara könsceller så att de efter "operationen" kan bli biologiska föräldrar.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, fi
Möjligen:
Nej: sd, kd

Fakta: Både Könstillhörighetsutredningen och Socialstyrelsens utredning föreslår att transsexuella ska ha möjlighet att spara sina könsceller (sperma respektive äggceller) före operationen för att de efteråt ska kunna bli biologiska föräldrar. Det är idag inte i lag förbjudet att spara sina könsceller före könsbytesoperationen. Socialstyrelsen tolkar dock könstillhörighetslagens sterilitetskrav så att det inte ska vara tillåtet för transsexuella att göra det. Andra grupper som av någon orsak riskerar bli sterila har möjlighet att spara sina könsceller.

Några länder t.ex. Storbritannien och Spanien tillåter transsexuella att spara sina könsceller för att efter operationen kunna bli biologiska föräldrar. Av 70 remissvar till Socialstyrelsens utredningsförslag är inget negativt och bara ett tveksamt till att tillåta transsexuella att spara könsceller.

5. Likställa de juridiska föräldraskapsreglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer.

Ja: s, m, mp, fp, c, v, fi
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Riksdagen sa 2005 ja till att även lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men det blir inte en kvinnas partner om hon är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.

En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna för lesbiska par och olikkönade par vid inseminationer. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag till föräldraskapspresumtion för lesbiska par.

6. Inför ett förbud i grundlagen (regeringsformen) mot diskriminering av transpersoner.

Ja: mp, fp, c, v, fi
Möjligen: s, m, sd, kd
Nej:

Fakta: Transpersoner har idag inte något skydd i regeringsformen mot diskriminering. Av de diskrimineringsgrunder som anges i lagen från 2009 (inom arbetsmarknaden etc.) är det bara könsidentitet (transpersoner) som inte även är med i diskrimineringsförbudet i regeringsformen. Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

7. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder).

Ja. s, c, fp, v, mp, kd, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta. Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering lämnade sin rapport februari 2010. Den föreslår att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga diskriminering även när det gäller sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och ålder. Idag är det inom arbetsmarknaden bara ett sådant krav när det gäller kön, etnicitet och religion. Inom utbildning även för sexuell läggning och funktionshinder.

I Diskrimineringskommitténs rapport 2006 var alla riksdagspartiernas representanter eniga om att arbetsgivare bör vara skyldiga att ägna sig åt aktiva åtgärder för alla typerna av diskriminering i lagen. Redan 1 januari 2009 så slogs de olika lagarna mot diskriminering ihop till en gemensam lag, men när det gäller arbetet med aktiva åtgärder ville den borgerliga regeringen först utreda hur effektivt lagarna hittills fungerat. Regeringen har ännu inte lämnat något förslag om att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen.

8. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, fi
Möjligen: m, sd, kd
Nej:

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu hets p.g.a. könsidentitet tillåten. Några länder i Europa, t.ex. Tyskland, Finland, Portugal liksom fyra delstater i Australien har lagar som förbjuder hets även mot transpersoner.

9. Straffskärpningslagen ska explicit även skydda transpersoner.

Ja: s, mp, fp, c, v, kd, fi
Möjligen: m, sd
Nej:

Fakta: Riksdagen sa 1994 ja till en straffskärpningslag i brottsbalken som gör att hatbrott ska kunna göra att domstolar dömer till högre straff. Då var hatbrott p.g.a. etnicitet och religion omnämnda i lagen, sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Dock är ännu inte hatbrott p.g.a. könsidentitet explicit med i straffskärpningslagen. USA, Nya Zeeland och Skottland har hatbrottslagar som explicit skyddar även transpersoner.

10. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

Ja. s, m, c, fp, v, mp, kd, fi
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter. FN har våren 2010 antagit en resolution om HBT-rättigheter. En resolution är dock inte politiskt bindande för medlemsländer vilket en konvention är för de länder som skriver på den.


Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som de båda partierna är för). De två partierna vill även avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Det blir -2p.

Kristdemokraterna vill sedan visserligen avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen men eftersom deras alternativ, en civilrättslig giftermålslag, är lika för samkönade och olikkönade par får de inte något minuspoäng för det. Sverigedemokraterna är ännu emot möjligheten för samkönade par att ingå äktenskap men har accepterat reformen och vill inte avskaffa den,

Övriga riksdagspartier vill inte avskaffa några HBT-reformer.

När det gäller HBT-politiken i övrigt är det ett parti, Sverigedemokraterna, som vill göra ytterligare två försämringar. Sd vill att Svenska kyrkan ska avskaffa möjligheten för samkönade par att bli vigda inom samfundet. Sd är också för att avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering, HBT-fientlighet och främlingsfientlighet. Eftersom det inte handlar om juridiska reformer ger jag inte partiet minuspoäng för det men vill trots det informera om sd:s förslag till försämringar.

Riksdagspartierna får då följande poäng 2011. (Maxpoäng 20)

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p (12-2p)
Sverigedemokraterna 6p (8-2p)


Uppdatering 1.

Dagens Nyheter har en artikel om Thomas Beatie, mannen som fött tre barn och är en av invigningstalarna för Stockholm Pride. Amanda Brihed, som själv bytt kön juridiskt, skriver om Beatie i Svenska Dagbladet. Mycket i Briheds artikel är bra men jag vill kommentera en del.
Thomas Beatie, för de flesta känd som den gravide mannen, har under senare år skapat sensation som en inte okontroversiell symbol för ifrågasättandet av traditionell könsdikotomi och som ikon för transpersoners frigörelse
Nu vet jag inte om Amanda Brihed menar att Beatie skulle vara en ikon (eller gillad) av transpersoner generellt men det antyds i artikeln som jag tolkar den. Jag vill då hävda att Beatie garanterat är ogillad av många transsexuella. Bland folk som är engagerade i föreningen Benjamin där målet är att efter det juridiska könsbytet helt "passa in" i den nya könsidentiteten. Många av dem är för övrigt kritiska också emot ordet transpersoner. Jag använder själv det ordet men om någon vill "passa in" är givetvis vederbörandes privatsak.

Även en del andra transpersoner är nog kritiska (precis som folk från andra grupper) mot att män ska föda barn. Bara för att någon är transvestit betyder det inte att man måste gilla alla andra beteenden inom transgruppen. Nu hävdar inte Brihed det heller men jag framför det eftersom den grupp transaktivister som är mest engagerade (vilket hedrar dem) lätt kan få intrycket att transpersoner generellt tycker som folk i deras omgivning. Precis som homosexuella i Stockholms innerstad lätt kan få för sig att alla bögar och lesbiska tycker det är frigörande att folk visar rumpan i någon Prideparad. Så är det inte. Inga jämförelser i övrigt mellan gravida män och folk som visar rumpan i någon parad.

Thomas Beatie framförde själv följande i en intervju i SvD för några dagar sedan.
Thomas är djupt besviken över hur han och hans familj har blivit behandlade av HBT-rörelsen i USA. De stora organisationerna attackerade honom och teg när media fortsatte att trakassera familjen. Anledningen var att de trodde att HBT-rörelsen skulle ta skada av deras berättelse, att gemene man skulle bli för förvirrad av hela historien. På många transforum på nätet ignorerade man till och med Thomas manliga könsidentitet.

– Jag skulle säga att den amerikanska HBT-rörelsen har varit mina hårdaste kritiker. Det gör mig fortfarande väldigt ledsen.
Själv har jag inget emot att folk visar rumpan i en parad. Och tycker inte det är något allvarligt problem om någon juridisk man föder barn. Men vill förtydliga att de allra flesta HBT-personer respektive female-to-male-transpersoner inte vill göra det.

Andra artiklar i SvD.

Prides nya hyror får nobben av gaykrogar.

Stockholm näst gayvänligaste staden i världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar