torsdag 26 maj 2011

Sd - de nya kulturrelativisterna?

Alliansen i riksdagen har slutat argumentera emot att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Det kan tyckas udda att det faktum att något inte är med i ett dokument är en framgång men så är det faktiskt.

Utskotten i riksdagen brukar inte behandla alla typer av motioner (förslag) varje år. Oftast fokuserar man på vissa sakområden och behandlar övriga motioner i "förenklad ordning", vilket betyder att de avslås utan motivering. Senast Utrikesutskottet kommenterade förslag om att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN var maj 2008 då Alliansen och Socialdemokraterna framförde följande.
När det gäller motionsförslagen om att skapa ett nytt rättsligt instrument, exempelvis i form av en HBT-konvention, eller ta initiativ till en världskonferens, är utskottets bedömning att detta i dagsläget dessvärre inte skulle vinna internationellt gehör. Men frågan bör inte avföras från dagordningen.
2010 blev m och kd för HBT-konvention.

Redan då var Centerpartiet och Folkpartiet (och Vänsterpartiet och Miljöpartiet som i Utrikesutskottet reserverade sig för en HBT-konvention) i sak för en HBT-konvention i FN men de två borgerliga partierna hade kompromissat ihop sig med Moderaterna och Kristdemokraterna inom Alliansen.

Det som hänt därefter är att s (hösten 2008), m (våren 2010) och kd (hösten 2010) blivit för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. Idag, 26 maj, har Riksdagen på sin hemsida publicerat Utrikesutskottets betänkande Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. När det gäller den del som handlar om HBT-rättigheter framför Alliansen bl.a. följande.
Länk
Utskottet välkomnar att det de senaste åren inom FN-systemet tagits viktiga initiativ och nåtts vissa framsteg för att främja hbt-personers mänskliga rättigheter. Samtidigt måste det konstateras att motståndet fortfarande är hårt från många stater och att framsteg som nåtts senare kan bli ifrågasatta. På många håll i världen ses det fortfarande som kontroversiellt att ta upp frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och frågor som rör homo- och bisexuellas samt transpersoners rättigheter. Vikten av ett oförtrutet och aktivt arbete för hbt-personers mänskliga rättigheter måste understrykas. Utskottet förutsätter att regeringen inom EU, FN och i andra internationella forum fortsätter att aktivt arbeta för att utöka skyddet mot diskriminering i alla dess former och att detta även integreras i biståndssamarbetet.....

I Sidas regleringsbrev för 2010 uppdrogs myndigheten att senast den 30 juni 2010 rapportera till regeringen hur myndigheten avsåg att arbeta med frågor om hbt-personers villkor och rättigheter i utvecklingssamarbetet....Utskottet hade dessförinnan.... förutsatt att regeringen dels i lämpliga sammanhang skulle återrapportera till riksdagen om resultatet av utvärderingen, dels utarbeta en ny handlingsplan för konkretisering av homo-, bi- och transfrågor i utvecklingssamarbetet. Detta har ännu inte skett. Utskottet utgår från att regeringen senast under hösten 2011 gör en redovisning till riksdagen.
Sverigedemokraterna är ensamt riksdagsparti om att ännu tveka om det Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN.

S, mp och v reserverar sig för HBT-konvention.


Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar en reservation (alternativt förslag) där de bl.a. framför följande.
I var och en av FN-konventionerna om medborgerliga och politiska respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ges det uttryck för den folkrättsligt viktiga principen om icke-diskriminering. Ett antal exempel på diskrimineringsgrunder räknas upp, däribland ras, hudfärg och religion men däremot inte sexuell läggning. De diskrimineringsgrunder som anges utgör inte en uttömmande lista, och därför kan även andra diskrimineringsgrunder, såsom sexuell läggning, omfattas av artikelns tillämpning. Trots att många stater, likt Sverige, gör denna tolkning finns i dag utrymmet för att tolka bort sexuell läggning som grund för diskriminering. Ett sätt att påskynda en attitydförändring är att påbörja ett arbete kring en hbt-konvention. Även om FN:s konvention om mänskliga rättigheter omfattar hbt-personer bör Sverige bli mer pådrivande för en hbt-konvention.
Det som annars är fascinerande med rapporten är att Sverigedemokraterna kommer ut ur garderoben (eller vad man ska kalla det) som kulturrelativister. Annars brukar det ju främst vara en del (men inte alla) till vänster som försöker ursäkta förföljelse, diskriminering och annat med "det är ju deras kultur". Dessbättre är idag alla de sju "gamla" riksdagspartierna tydliga med att kultur aldrig kan ursäkta diktatur och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Sd har problem med att tydligt kräva rätten till abort.

Men då ger sd kulturrelativismen ett ansikte när de för första gången i riksdagen behandlar ärenden om mänskliga rättigheter i utrikespolitiken.
Utifrån denna kunskap anser Sverigedemokraterna att regeringen i sitt arbete rörande SRHR-frågor borde visa på större ödmjukhet och respekt för de kulturella skillnader som finns i synen på frågor inom SRHR.....

Vi ställer oss även kritiska till regeringens framställning av hur dialoger med andra länder ska föras i dessa frågor. Sverigedemokraterna anser att det i en sann och öppen dialog med andra länder måste finnas rum för gemensamt lärande och att man måste ha kunskap om, och förståelse för, olika synsätt. Sverigedemokraterna anser att Sveriges arbete med att påverka andra länder i SRHR-frågor i vissa avseenden är för enkelriktat och onyanserat.

Sverigedemokraternas allmänna hållning är också att ha en respekt för varje lands suveränitet och för den kultur och värdegrund som finns. Sverigedemokraterna vill verka för en värld med fristående demokratiska stater. Vi anser att man bör vara vaksam så att man inte går över gränsen i arbetet för grundläggande internationella mänskliga rättigheter och börjar ställa orimliga krav på enskilda länders politiska inriktningar.
Det ska förtydligas att det nog främst är abortdebatten som är ett problem för Sverigedemokraterna. De vill sänka gränsen från 18 till 12 veckor för att någon kvinna ska få göra abort utan godkännande av någon myndighet. Och sd har problem med att Sverige i andra länder tydligt argumenterar för rätten till abort.

Kopiering av argument från proggvänstern.

Men SRHR handlar om mycket, rättigheter för homosexuella och bisexuella, jämställdhet, rätten till preventivmedel, att elever ska få info om sexualitet etc. etc.

Sverigedemokraterna framför en typ av argumentation om att kompromissa bort vissa rättigheter som ingen grupp av betydelse gjort sedan 1970-talet när proggvänstern höll på som värst och ursäktade kränkningar av mänskliga rättigheter i kommunistdiktaturer med "de har en annan kultur."

Om nu sd tvunget ska inspireras av proggvänstern från 1970-talet bör de sjunga låtar från Hoola Bandoola Band, inte föra fram unkna kulturrelativistiska värderingar.


Uppdatering 1.

Sd positiva till att exportera vapen till muslimska diktaturer.

I Sverige försöker sd värva sympatisörer från HBT-gruppen med främst två argument.

1. Sd vågar framföra kritik mot homofober bland invandrare och muslimer medan de andra riksdagspartierna ofta tiger om de problemen.
2. Sd:s är det parti som tydligast bekämpar islamism.

När det gäller det första argumentet har sd delvis rätt. Även om inget riksdagsparti ursäktar intolerans med att någon är från "en annan kultur" är det tyvärr många som fegt tiger när det gäller bl.a. homofoba imamer. Sd å andra sidan tiger fegt närhelst etniska svenskar och kristna beter sig homofobt.

Men argumentet blir ju extra besynnerligt eftersom sd tydligen tycker att Sverige internationellt bör bli försiktigare i sin kritik mot kränkningar av mänskliga rättigheter i andra länder, HBT-rättigheter är en central del av de mänskliga rättigheterna. Paradoxalt nog är många av de länder som sd vill vi ska vara mer diplomatiska emot muslimska länder. Alla länder som har dödsstraff för homorelationer är muslimska och nästan hälften av de länder som har totalförbud mot homorelationer.

En annan paradox är att Sverigedemokraterna är det parti som är mest positivt till vapenexport till diktaturer. Tidigare i vår enades majoriteten i riksdagen om att skärpa reglerna för vapenexport till diktaturer. Sverigedemokraterna var ensamt parti emot skärpningen.

Och här är det fascinerande. Sverige har de senaste 10 åren exporterat vapen till 15 diktaturer. I princip allihop är muslimska länder bl.a. vidriga regimer som Saudiarabien som har dödsstraff för homorelationer. Tydligen tycker sd det är alright att stärka den islamistiska regimen där genom att sälja vapen till dem, vapen som används mot den egna befolkningen.

Sd bryr sig inte om HBT-personer i andra länder.

Bekämpa islamism? Det verkar nästan som om sd vill att flera länder ska behålla ett islamistiskt system, dels ska Sverige vara försiktiga i sin kritik emot dem, dels sälja vapen till dem. Man skulle ju tycka att ett parti som ofta framför att det kommer för många flyktingar till Sverige borde försöka minska orsakerna till att människor flyr. Men kanske sd är så cyniska att de vill behålla många asylsökande för att ha något att själva politiskt exploatera och engagera sig för att "stoppa".

Att partiet inte bryr sig om situationen för HBT-personer i andra länder är tydligt.

Att Ratko Mladic gripits i Serbien och ska föras till en domstol i Haag avslöjar hur viktigt det är att konsekvent argumentera för mänskliga rättigheter i alla länder oavsett kultur, religion eller annat.


Uppdatering 2.

Flera tidningar publicerar en ny opinionsmätning från Synovate. Skulle resultatet bli verklighet hade varken Alliansen eller s+mp+v fått egen majoritet, alltså samma situation som i riksdagen idag. Vänsterpartiet får 4,1 % i opinionsmätningen, det sämsta resultatet sedan början av 1990-talet då partiet ideologiskt var i kris efter sammanbrottet för kommunistdiktaturerna i Östeuropa.

De två HBT-negativa partierna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, får tillsammans 8,0 % jämfört med 11.3 % i riksdagsvalet 2010. Det här är kanske sista gången jag redovisar kd bland de HBT-negativa partierna. På onsdag ska partiet på sin hemsida publicera partistyrelsens kommentarer om motionsförslag till deras riksting (kongress), bl.a. om diverse HBT-reformer, att partiet ska bli för likställd adoptionslag för samkönade och olikkönade par, för att göra det enklare för lesbiska kvinnorna att bli inseminerade och vara emot tvångssteriliseringar av transsexuella.

Om partistyrelsen ställer sig positiv till motionerna (vilket är tveksamt) och om partiansvariga bedömer att partistyrelsens svar ska betraktas som kd:s officiella fram till det slutliga avgörandet på rikstinget så bedömer jag att kd inte längre förtjänar att kallas HBT-negativt. Det betyder inte att kd blir HBT-vänligt (partiet är emot en könsneutral äktenskapslag och har ännu problem med att förtydliga att samkönade och olikkönade par är lika normala) utan snarare varken positiva eller negativa.

Men om kd, på onsdag eller på sitt riksting i början av juli, skulle tydligt byta policy blir Sverigedemokraterna ensamma kvar i riksdagen som HBT-negativt parti. Precis som de är ensamma om att vara ett främlingsfientligt parti bland riksdagspartierna.


LänkUppdatering 3.

Ännu en artikel i DN:s serie om transpersoner.


1 kommentar:

  1. Jag kommer aldrig att förstå dessa människor som stör sig så grovt på hur andra definierar sig själva (angående transpersoner). I mina ögon är flera av dem sådana som helt enkelt är för snäva i sin definition av andra människor, vilket jag tycker är ganska patetiskt faktiskt. Alternativt är det en total brist på empatisk förmåga som jag ser som ett reellt hot mot samhället som helhet.

    Sd verkar ha total brist på ordentliga sätt att finna information om ens sin egen hjärtefråga. De verkar vela fram och tillbaka och det syns i denna opinionsmätningen, eller så beror det bara på att S har börjat kämpa sig tillbaka. Time will tell.

    SvaraRadera