måndag 4 april 2011

RFSL utmanar radikalfeminister om prostitution.

RFSL publicerar idag en rapport om sexsäljare som är HBT-personer. Den borde noga granskas av de riksdagsledamöter som låtsas som att prostitution är detsamma som "mäns våld mot kvinnor". Tyvärr är i princip alla riksdagspartier idag fast i någon förbuds- och radikalfeministisk analys av prostitution, från Moderaterna till Vänsterpartiet. Queerfeminister är däremot ofta kritiska emot de förenklade resonemangen.

Visst finns det många prostituerade av båda könen som far illa men argumenteringen att prostitution är "mäns våld mot kvinnor är absurt heteronormativ. Som om bara kvinnor säljer sex trots att rapporter visar att det även är vanligt att män gör det. I vissa enkäter bland ungdomar är männen i majoritet bland sexsäljarna. Och som RFSL:s nya rapport visar är det även en del kvinnor som köper sex.

Men den officiella attityden i Sverige är också kränkande mot de sexsäljare (av båda könen) som inte känner sig förtryckta utan tycker att det är ett jobb som är acceptabelt. Visst ska vi i Sverige bekämpa patriarkala strukturer som gynnar män som grupp. Men inte på bekostnad av att göra fånigt förenklade analyser, osynliggöra sexköpare och sexsäljare som är HBT och förvärra stigmatiseringen av prostituerade.

Från RFSL:s hemsida.
”Osynliga synliga aktörer” är den första svenska studien om hbt-personer som säljer och köper sex. I rapporten efterlyser RFSL bl.a. mer aktiva hiv-preventiva insatser gentemot sexsäljare och sexköpare.

– Man måste börja tänka utifrån ett icke-heteronormativt perspektiv kring sexköp, förklarar Jonas Jonsson, hiv- och hälsohandläggare på RFSL och en av författarna till rapporten Osynliga synliga aktörer om hbt-personer som säljer och köper sex.

– Vi har märkt att det görs stor skillnad mellan kvinnors och mäns sexualitet. Kvinnorna som säljer sex tillfrågas inte om sin sexuella identitet medan männen antas förena nytta med nöje. Man antar att männen kan känna egen njutning men att kvinnorna inte gör det. Vi kan se att både kvinnorna och männen, liksom transpersonerna, ibland erfar njutning och attraktion.

Tillsammans med Suzann Larsdotter, även hon hiv- och hälsohandläggare på RFSL, har han ägnat ett och ett halvt år åt att kartlägga hbt-personer som säljer och köper sexuella tjänster. Uppdrag att kartlägga fick RFSL hösten 2009 av dåvarande Jämställdhets- och integrationsdepartementet. Detta inom ramen för regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Resultatet är den 300-sidiga rapporten Osynliga synliga aktörer. En del, författad av Mina Gäredal vid RFSL Ungdom, handlar särskilt om unga hbt-personer som säljer sex....

Utifrån intervjuer som genomförts med sexsäljare har man funnit att det, oberoende av könsidentitet och sexuell läggning, är individuella förutsättningar som självkänsla, ekonomisk situation, arena för sexsäljandet, droganvändning, förmåga till gränssättning, socialt bemötande och tillgång till stöd och hjälp som påverkar deras situation....

– Bland dem vi har intervjuat så ser vi att en del ser sexköpslagen som en säkerhet; att lagen skyddar dem om de skulle råka ut för en köpare som beter sig illa med möjlighet att anmäla. Andra tycker att den försvårar säljandet genom att det blir svårare att få kunder och att lagen bidrar till stigmatisering....

De intervjuade homo- och bisexuella kvinnorna hade i huvudsak manliga kunder. Det förekom dock att de sålt sex till andra kvinnor, något som aldrig tidigare uppmärksammats i Sverige. De kvinnliga kunderna beskrevs ofta av säljarna som kvinnor som inte själva lever öppet som homo- eller bisexuella. Även bland de intervjuade männen, varav alla utom en uteslutande sålt sex till män, uppgavs en vanlig typ av kund vara personer som till vardags lever ett ”heterosexuellt” liv....

När det gäller säkrare sex redovisas tidigare rön som visat att män som säljer sex i högre utsträckning än andra män som har sex med män (MSM) haft oskyddat sex och fått sexuellt överförbara infektioner. Det konstateras att ökade hiv-preventiva insatser behövs mot denna grupp av sexsäljare. Att välja att exempelvis inte dela ut kondomer till sexsäljare/sexköpare, för att detta ses som att uppmuntra till sexköp, betraktas som försvårande för en fungerande hivprevention gentemot gruppen.

Behovet att få prata med andra, som inte dömer, under tiden man säljer sexuella tjänster är ett genomgående tema i intervjuerna med sexsäljare. De flesta pratar inte med någon, eller bara med någon utvald, om att de säljer sex. Det pekas på ett behov av grundläggande hbt-kompetens bland personal som möter sexsäljare inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar