onsdag 8 december 2010

Sd vill avskaffa statliga bidrag till RFSL och emot HBT-diskriminering.

När man läser en del motioner (förslag) från i höst blir det tydligt att riksdagen verkligen fått ett nytt parti. Sverigedemokraterna vill avskaffa alla statliga bidrag för att bekämpa diskriminering.

I motionen 2010/11:A292 skriver de två sd-ledamöterna Jonny Skalin och Björn Söder bl.a. följande.
Som ett första steg mot ett mer jämställt och tryggare samhälle för Sveriges kvinnor och en jämställdhetspolitik baserad på vetenskap och sunt förnuft vill vi se avveckling av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik och annan verksamhet där staten med utgångspunkt i verklighetsfrånvända politiska teorier försöker experimentera med, eller ändra, på våra barns och ungdomars beteendemönster och könsidentitet.

Därtill vill vi ge ett utökat stöd till utsatta invandrarkvinnor genom en offensiv mot tvångsgiften samt hedersrelaterat och religiöst förtryck. Sverigedemokraterna kräver också en kraftig straffskärpning för kvinnofridskränkningar i form av människohandel, våldtäkt och kvinnomisshandel. Detta kombineras med förebyggande insatser och ökade resurser för ett värdigt omhändertagande av offren för dessa brott.

Som ett led i Sverigedemokraternas strävan efter en stärkt gemensam identitet skall också stöd till organisationer som syftar till att förstärka invandrares ursprungskulturer nekas fortsatta bidrag.
Som jag kommenterat tidigare här på bloggen verkar inte sd veta vad genuspedagogik är för något. Det handlar inte om att göra barn förvirrade utan om att undvika att behandla dem könsstereotypt. Alltså just att försöka låta bli att (omedvetet) ändra barns (bl.a. transpersoners) könsidentitet.

Partiet vill nästan halvera anslaget nästa år till utgiftsområdet Integration och jämställdhet. Från ca 6 miljarder till drygt 3 miljarder. Den största besparingen de anger är för kommunersättningar till flyktingmottagande men de vill också avskaffa Diskrimineringsombudsmannen (DO) och ta bort alla bidrag till invandrarföreningar och HBT-föreningar. Det betyder bl.a. att rikskansliet för RFSL närmast skulle kollapsa ekonomiskt eftersom de förlorar alla sina statliga bidrag.

Man kan givetvis ha invändningar emot DO, RFSL och andra föreningar. Jag framför själv kritik här på bloggen ibland. Men att ta bort möjligheterna för dem att göra sitt arbete utan att ersätta det med något annat skulle betyda att mycket av dagens arbete emot diskriminering försvinner. Problemen skulle förmodligen snabbt förvärras eftersom mycket av det som görs är förebyggande.

Övriga sju partier i riksdagen, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skriver följande i ett betänkande (rapport) från Arbetsmarknadsutskottet 3 december.
Utskottet noterar att det under 2009 beviljades bidrag till 18 lokala verksamheter för att förebygga och motverka diskriminering och att 33 organisationer fick stöd för verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Därutöver beviljades stöd till tre organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet. Dessa stöd utgör, enligt utskottets mening, ett viktigt bidrag i arbetet med att skapa kontinuitet i de ideella organisationernas arbete mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans. Stödet bidrar dessutom till att ge råd och stöd om diskrimineringslagstiftningen på lokal nivå och till ökad medvetenhet och kunskap om hur man kan arbeta mot rasism och andra former av intolerans.
De sju partierna kommenterar också förslaget från Sverigedemokraterna om att avskaffa alla statliga bidrag emot diskriminering.
Sverigedemokraterna anför i sin motion A292 i denna del att anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. bör tas bort i sin helhet. Utskottet vill återigen betona att Sverigedemokraternas förslag ger uttryck för en ansvarslös politik. Utskottet anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter och arbetet mot diskriminering även fortsättningsvis måste ha hög prioritet. Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet och inte något förhandlingsbart. Utskottet anser liksom regeringen att rasistiska och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om alla människors lika värde är en utmaning mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati.
Ni ska veta att riksdagens betänkanden ofta är ganska diplomatiska. Till skillnad från de muntliga debatterna i riksdagen som ofta är mer fokuserade på konflikter.

Att man i ett betänkande använder ordet ansvarslöst om ett oppositionspartis förslag är mycket ovanligt. Det oavsett om det varit socialdemokratiska eller borgerliga regeringar. Men här är det välmotiverat. Men det är också bra att sd härmed bekänner färg.

I ett annat betänkande, från Justitieutskottet, skriver ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet följande i en reservation (alternativt förslag).
Utbildning om hatbrott ingår sedan 2001 i den ordinarie polisutbildningen. Stora delar av de poliser som anställdes före 2001 saknar dock en adekvat hatbrottsutbildning. Medvetenheten om denna typ av brottslighet varierar också över landet.

Rikspolisstyrelsen borde via sitt regleringsbrev få i uppdrag att vidta åtgärder för att öka samtliga polisers kompetens och förmåga att förebygga, upptäcka och utreda hatbrott. Detta behövs för att säkerställa möjligheten till hatbrottsutbildning för de poliser som i dag saknar denna kompetens.
Majoriteten i utskottet kommenterar inte direkt om hatbrott ska vara med i regleringsbreven. Tidigare har den borgerliga regeringen förklarat att man vill lämna systemet med att regleringsbreven ska vara en prioriteringslista och istället fokusera på de saker man kräver återrapporteringar om. När det gäller regleringsbrev till Migrationsverket har den borgerliga regeringen dock infört krav på HBT-kompetens, något som inte var med när det var socialdemokratiska regeringar.

Men det hindrar inte att s, mp och v har en poäng när de argumenterar för att kunskap om hatbrott explicit ska vara med i regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen. Även i motsvarande regeringsdirektiv till Åklagarmyndigheten kan det vara lämpligt.

För övrigt vill jag meddela att Kristdemokraternas ungdomsförbund (Kdu) mailat och berättat att de ska starta en intern debatt om hur de vill att lagarna mot diskriminering ska vara. Av den orsaken vill de nu inte ta ställning till om de är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga förebygga alla typer av diskriminering i lagen. Även Cuf tvekar medan Ssu, Luf, Grön ungdom och Ung vänster är för reformen. Muf har ännu inte svarat. Bland riksdagspartierna är alla för reformen förutom M och Sd som tvekar ännu.


Uppdatering 1.

Nya artiklar om Sverigedemokraterna och den politiska situationen i riksdagen.

Liberala Dagens Nyheter har en ny ledarartikel som är kritisk emot DO. Jag instämmer i kritiken. DO verkar dels ha allvarliga interna problem som myndighet, dels har de hamnat helt fel när det gäller vissa ärenden som niqab och män som vägrar hälsa i hand på kvinnor men utan problem hälsar i hand på andra män. DO har en agenda som gynnar muslimska extremister istället för jämställdhet och de värderingar som generellt gäller i samhället. Det är viktigt att konstatera att även de flesta muslimer tycker användande av niqab och att vägra hälsa i hand på motsatta könet är extremism.

Men lösningen på problemet med DO är givetvis inte att, som sd vill, avskaffa myndigheten utan att tillföra något annat. Lösningen är att DO får en fungerande ledning som är kompetent och har bra omdöme.

Även f.d. Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus kritiserar DO.

Dagens Nyheter skriver om en positiv nyhet, att löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat mellan 2007 och 2009. Men ännu är det mycket kvar att göra innan arbetsmarknaden blir jämställd.


Uppdatering 2.

Debatt i riksdagen om Arbetsmarknadsutskottets betänkande Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet (där bidrag till HBT-föreningar, invandrarföreningar och föreningar mot diskriminering är en del) blir det på måndag, 13 december.


Uppdatering 3.

Fler artiklar om Sverigedemokraterna och den politiska situationen i riksdagen.

2 kommentarer:

 1. Jättebra, bort med alla bidrag och sänk skatterna, det är skattebetalarnas pengar.

  SvaraRadera
 2. Hej Johnny!

  Du har nog feltolkat sd något. De är inte några nyliberaler som kraftigt vill sänka skatterna. Tvärtom vill de höja statsutgifterna för nästan alla områden - förutom invandring och bistånd som de menar ska betala alla reformer. (att sedan många ekonomer dömt ut deras beräkningar som helt orealistisk är iofs intressant).

  http://sverigedemokraterna.se/files/2010/10/budget2010_27okt_v1.pdf

  Från deras "skuggbudget" hösten 2010.

  "Sverigedemokraternas viktigaste satsningar:

  En total skatteutjämning mellan löntagare och pensionärer
  Ökat stöd till trygghetsboenden och en reform för höjd matkvalitet.
  Satsning på läkarutbildningen, specialistsjuksköterskor och administrativ personal.
  Satsningar på vuxenutbildning, ökad vuxennärvaro och förbättrad studie- och yrkesvägledning i skolan.
  Stärkta ersättningsnivåer i a-kassan och sjukförsäkringen.
  En höjning av föräldrapenningen, underhållsstödet, barntillägget för studerande samt bostadsbidraget för ensamstående föräldrar.
  Utökade medel till åklagarmyndigheterna, domstolsväsendet och kriminalvården.
  Påbörjad återuppbyggnad av försvaret genomstärkt förbandsverksamhet och beredskap samt återinförande av värnplikten."

  Förutom att de här förslagen alltså är helt orealistiska enligt många ekonomer kanske du noterar att de prioriterar EN skattesänkning, för pensionärer, resten handlar om utgiftsökningar.

  Sd struntar tydligen i att det är skattebetalarnas pengar enligt dig. Eller var det bara bidrag emot diskriminering som måste stoppas enligt dig medan sd:s spenderande av hundrafalt mer pengar till diverse områden är problemfritt för dig som skattebetalare?

  Bengt

  SvaraRadera