fredag 17 december 2010

Kd:s HBT-politik skrämde bort många, främst unga, människor.

Kristdemokraternas valanalysgrupp har idag presenterar sin rapport. I Kristdemokraterna kan bättre argumenterar de för att partiets HBT-politik är en viktig orsak till det dåliga resultatet i riksdagsvalet .

Rapporten börjar med att granska partiets problem.

Från sid 7.
Partiet uppfattas som bakåtsträvande, inte minst bland unga väljare. Detta gäller exempelvis HBTQ- frågor och jämställdhet. Detta har höjt tröskeln för många att se partiet som ett alternativ.
Bland "Väljarnas vanligaste frågor till valarbetarna" är följande med.

Från sid 12.
Många uttryckte uppfattningen att Kristdemokraterna motarbetar homosexuella och är bakåtsträvande. Därigenom blir partiet ointressant att se vidare på. Denna frågeställning har framför allt varit aktuell bland ungdomar.
Ansvariga för den nya rapporten har också granskat förslagen i Kristdemokraternas valanalys från 2006.

Från sid 15.
I analysen lyfts frågor om abort och HBTQ fram som besvärliga. Framtidsstrategigruppens uppfattning är att abortfrågan inte varit så aktuell denna valrörelse och bilden av hur mycket frågor som kommit om HBTQ varierar över landet. Valanalysgruppen 2006 förordade en ordentlig intern debatt under mandatperioden vilket det inte tagits tillräckliga initiativ till.

Slutsatsen drogs att familjepolitiken måste göras mer modern. Här behöver mer göras. En politikutvecklingsgrupp har under mandatperioden tagit fram många förslag som kan vidareutvecklas och marknadsföras men det handlar också om hela framtoningen, där partiet upplevs diskriminera andra familjekonstellationer än kärnfamiljen. Det handlar också ofta om fördomar, vilket gör att partiet kanske tydligt måste markera i några frågor för att bryta bilden av att familjepolitiken skulle vara exkluderande.
Valanalysgruppen för 2010 skriver sedan följande.
Hur ska partiet förhålla sig till att många väljare tycker att partiets främsta kännemärke är att vara bakåtsträvande? Detta är frågeställningar som måste mötas med åtgärder för att vända utvecklingen. I annat fall riskeras en marginalisering av partiet och möjliga valförluster vid kommande val.
Sedan redovisas Framtidsstrategigruppens förslag till åtgärder.

Från sid 25.
Det finns också några frågeområden som måste hanteras på ett sådant sätt att trösklarna sänks så att fler människor kan välja att rösta på Kristdemokraterna. Politiken måste utformas så att det inte finns grund att tala om partiet som bakåtsträvande. Detta gäller framförallt:

Jämställdhetsfrågor – att män och kvinnor inom alla samhällsområden ska ha samma möjligheter att utveckla sina egna liv.

HBTQ- frågor – utveckla en grundhållning som bekämpar varje tendens till diskriminering.
Redan i början av rapporten argumenteras det för utbildning inom partiet.

Från sid 10.
Utbildningsinsatser om ideologi, politiska sakfrågor, förhållningssätt i HBTQ-frågor och kommunikation ska prioriteras.
Rapporten lämnar även en del kommentarer om Kristdemokraternas jämställdhetspolitik.

Från sid 53.
Framtidsstrategigruppen menar att detta inte har omsatts i praktisk politik i tillräcklig grad. Istället har vår profil på jämställdhetsområdet symboliserats av nej till jämställdhetsbonus, pappamånader och genuspedagogik. Ibland har vårt motstånd byggt på viktiga principiella skäl. Detta har dock varit svårt att kommunicera. Dessutom verkar en del av våra företrädare ifrågasätta att det finns jämställdhetsproblem idag. Ska vi bli trovärdiga måste vi erkänna de problem som finns.
På sid 56 förklarar ansvariga för rapporten mer utförligt sitt resonemang om partiets HBT-politik.
En samlad politik för HBTQ-frågor

Redan i utvärderingen 2006 togs frågorna om HBTQ upp som ett problem för partiet. Många människor uppfattar Kristdemokraterna som homofobiskt och går förbi utan att ens se på politiken.

I vissa avseenden är detta svåra frågor där det inte alltid finns självklara svar men vi vill ändå ta upp några områden där vi anser att Kristdemokraterna bör ta ställning och tala med samma röst.

När partiet tar täten i kampen för att kristna flyktingar från Irak ska få asyl är det självklart utifrån vår människovärdesprincip. Utifrån samma människovärdesprincip är det självklart att stå upp för asylrätten för homosexuella flyktingar från Irak.

När det gäller äktenskapsfrågan förordar partiet en civilrättslig lösning för alla par lik den som finns i många länder i Europa. Detta är en hållning som väcker respekt hos många och det är möjligt att denna tanke kommer att vinna framgång framöver.

När det gäller frågan om homosexuella ska ha rätt att adoptera så är sakläget följande: Kristdemokraterna har sagt ja till närståendeadoption. Riksdagen har med stor majoritet bestämt att homosexuella ska kunna prövas som adoptivföräldrar. Detta röstade Kristdemokraterna nej till med motiveringen att barn som har förlorat sina biologiska föräldrar har rätt att få en mamma och en pappa. Emellertid är detta nu gällande lag. Från början hade partiet stöd från flera tunga remissistanser som till exempel Adoptions centrum, BRIS, barnläkarföreningen, Barnombudsmannen och flera kyrkliga organisationer. De flesta av dessa har idag ändrat inställning och godtar gällande lagstiftning. För att ytterligare komplicera bilden måste det konstateras att Kristdemokraterna inte agerat mot att ensamstående ska kunna adoptera trots att inte heller då kravet på en mamma och en pappa uppfylls. Detta är inkonsekvent.

Frågan partiet nu måste ställa sig är om man ska fortsätta säga nej och aktivt driva att lagen ska rivas upp. Eller ska partiet, i likhet med flera andra, acceptera lagstiftningen och istället arbeta aktivt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barn oavsett familjesituation.

En fråga som flera barnrättsorganisationer driver utifrån barnkonventionen är barnets rätt att få veta sitt ursprung. Denna frågeställning är aktuell vid både adoptioner och insemination. Om Kristdemokraterna stöder barns rätt att få kännedom om sitt ursprung blir det problem med de kvinnor som genomgår insemination i exempelvis Danmark där det inte finns några krav att donatorn ska vara spårbar. Anledningen till att kvinnor genomgår insemination i Danmark är nu gällande regler som omöjliggör för lesbiska kvinnor att genomgå insemination i Sverige. Om partiet tar utgångspunkt i barnets rätt att få veta sitt ursprung bör vi fundera över hur lagstiftningen i Sverige ser ut och om den möjligen ska förändras.

Fler frågor som är aktuella i den politiska debatten och som partiet bör förhålla sig till:

HBT-frågor ur ett människosrättsperspektiv i utrikespolitiken
Ändring av namnlagen så att det blir möjligt att ändra samtliga namn vid könsbyte
Möjlighet att ändra sitt personnummer vid könsbyte
Sterilisering vid könsbyte
Upphävande av kravet på skilsmässa vid könsbyte
Indexering/ höjning av anslaget för HIV-prevention
Möjlighet för homosexuella att donera blod och organ

Vi tror att det är viktigt att Kristdemokraterna fastslår vilken politik man har i dessa och liknande frågor. Därför bör en arbetsgrupp utses som har till uppgift att komma med förslag på en samlad politik inom detta område.
I allt väsentligt är det en saklig beskrivning. Men när det gäller vissa delar berättar man inte hela sanningen. Bl.a. om kd:s förslag till en könsneutral "giftermålslag". Det är sant att de vill att den ska vara civilrättslig d.v.s. att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Men det som kd främst fått kritik för (även av en del liberala ledarskribenter, RFSU, Humanisterna och andra som i sak är för civiläktenskap) är att kd vill avskaffa ordet äktenskap från lagboken eftersom partiet inte tycker att samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap.

När det gäller adoptioner är det sant att "barnrättsexperterna" var emot internationella homoadoptioner. Men det hade inte med att "barn behöver både en pappa och en mamma" att göra utan för att de inte tyckte det var tillräckligt utrett om reformen var till barnets bästa. Man ska komma ihåg att det här var för 10 år sedan då inget land i världen ännu sagt ja till helt likställd adoptionsrätt för samkönade och olikkönade par. Idag har vi mycket mer kunskap om det och flera andra länder har infört liknande lagar.

Det är också värt att notera att "barnrättsexperterna" argumenterade för möjlighet till närståendeadoptioner för samkönade par. Kd var däremot även emot den reformen och följde alltså inte "barnrättsexperterna" när det gäller den delen.

Men det viktiga är dock att Kristdemokraternas valanalysgrupp identifierar problemet, att partiet måste skaffa sig en humanistisk och HBT-vänlig politik. Nu har övriga i partiet ett ansvar att se till att det blir så. Annars lär kd försvinna från riksdagen 2014.


Uppdatering 1.

Artiklar om kd-rapporten och partiets nya partisekreterare, Acko Ankarberg Johansson.

Flera tidningar berättar om den nya opinionsmätningen från Synovate. Det skulle bli borgerlig majoritet i riksdagen om resultatet blev verklighet. Trots att kd med 3,2 % skulle försvinna från riksdagen. De två HBT-negativa partierna, kd (partiet har ännu inte skaffat HBT-vänlig politik) och sd, får tillsammans 7,8 % jämfört med 11,3 % i senaste riksdagsvalet.

Socialdemokraterna får 26,7 % vilket kanske är den sämsta siffran partiet fått från något opinionsinstitut sedan man började göra opinionsmätningar i Sverige på 1940-talet. I början av 1991 hade s ca 27 % i någon opinionsmätning.

Kd minskar för övrigt även i den nya opinionsmätningen från Novus, från 4,4 % till 2,9 %.

Dagens Nyheter skriver om att filmen "Hjärtslag" har premiär idag i Sverige.
En konstälskade, uttråkad vintagefantast och hennes bäste vän, en homosexuell finsmakare, faller handlöst för samme man. Unge Xavier Dolan fångar väl det genanta med inbillade förälskelser.

5 kommentarer:

 1. Det kan ju vara lika många, eller fler, som attraheras av KD:s syn på HBT frågor. Vi vet ju inte vad som är + eller - om man lägger ihop för och emot-grupperna.

  SvaraRadera
 2. Anonym

  Du tycker du har bättre kunskap än de i kd:s analysgrupp som faktiskt har frågat kd:s politiker om väljarnas reaktioner.

  Svenska folket är generellt tolerant. Inbilla dig inte något bara för att du själv kanske är intolerant.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Det är klart att det finns de som dras till KD pga att de har en strängare moralsyn historiskt än andra partier. Och man måste inte vara en dålig människa för att man inte delar din syn på HBT-frågor. Inte heller okunnig eller nåt annat. Man kan ju ha all info och ändå valt sida och det måste du inse och acceptera i en demokrati.

  SvaraRadera
 4. Anonym

  Jag har aldrig sagt att man till 100 % måste hålla med mig. Var har du fått det ifrån?

  Men vad är som du inte håller med mig om? Tala ur skägget? Gör du det för att du känslomässigt ogillar homosexuella är du faktiskt homofob, och enligt mig "en dålig" människa. Av samma orsak som att folk som ogillar invandrare är rasister, och enligt mig "en dålig" människa.

  Berätta du vilka argument du har när du tycker annorlunda än mig så kan jag och andra här bedöma dem.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. För övrigt är det omoraliskt att diskriminera någon grupp i samhället. Kds (senare kd) var ett omoraliskt parti när de var tydligt homofientliga (fram till ca 1998)

  Intolerant och inskränkta människor kan aldrig gömma sig bakom "moral"-snack. Det är omoraliskt att vara för diskriminering. Punkt. Slut.

  Bengt

  SvaraRadera