måndag 6 december 2010

Kontroversiellt tillåta barn byta kön juridiskt. I övrigt hyfsad enighet.

RFSL har idag publicerat en artikel om sitt remissvar till Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd.

I sitt remissvar är RFSL i allt väsentligt positiv till Socialstyrelsens förslag. Förutom några delar.
I utredningen föreslås att de nuvarande kraven i lagen om fastställelse av könstillhörighet på att vara steril, ogift och svensk medborgare för att få ny juridisk könstillhörighet fastställd avskaffas. Däremot föreslås att åldersgränsen på 18 år för juridiskt könsbyte kvarstår, vilket RFSL motsätter sig. RFSL önskar att åldersgränsen helt avskaffas för juridiskt könsbyte.

– I det förslag som ligger så gör man en tudelning mellan juridisk könstillhörighet och utförande av medicinska ingrepp. Lagförslaget ställer inga krav på medicinska ingrepp, förklarar Maria Sundin, suppleant i RFSL:s förbundsstyrelse och politiskt ansvarig för remissyttrandet.

Hon fortsätter:

– I stället för att inge ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd, som idag, så blir det ett administrativt förfarande där om man uppfyller víllkoren får ny könstillhörighet fastställd. Det betyder att beslutet inte har någon betydelse för behandling av underåriga, men att de får en mycket bättre situation. Man kan byta namn och bli erkänd i skolan exempelvis som tillhörande sitt nya fastställda kön. Även en ung person ska ha rätt till sin kropp och sin identitet.

En annan punkt på vilken RFSL önskar att en ny lagstiftning går längre än vad Socialstyrelsen föreslår gäller möjligheten för utländska medborgare att ändra kön juridiskt och få tillgång till könskorrigerande behandlngar. RFSL anser att även en person som bott i Sverige kortare tid än ett år bör kunna få fastställelse av nytt juridiskt kön.

När det gäller att få tillstånd för ingrepp i könsorganen föreslår Socialstyrelsen att Rättsliga rådet ska ge sådana tillstånd, medan beslut om juridisk fastställelse av ändrad könstillhörighet föreslås flyttas till den avdelning inom Socialstyrelsen där regler och tillstånd behandlas. RFSL menar för sin del att beslut om ingrepp i könsorganen bör tas av den berörda personen själv, i samråd med behandlande läkare i fall där personen anser sig ha behov av detta.
Själv menar jag att Socialstyrelsen gjort en hyfsat rimlig avvägning när det gäller ålderskravet. Myndigheten föreslår följande i sin utredning från i somras.
Det bör utredas huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder. Förutsättningar för insättande av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner bör övervägas skyndsamt för att minska risken för psykisk ohälsa.

En möjlighet att erhålla en ny juridisk könstillhörighet borde således vägas mot den unges psykiska (o)hälsa. Detta bör emellertid utredas separat och hänsyn bör tas till ett flertal aspekter, där psykosociala aspekter måste vägas mot andra eventuella ”risker”.
Dels kan det vara klokt i sak att närmare utreda situationen för unga transsexuella innan man gör en eventuell förändring av ålderskravet i lagen. Men även strategiskt kan det vara motiverat. Det här är nog den del som är mest kontroversiell i debatten om en ny könstillhörighetslag. Risken är, om Socialdepartementet ska försöka hitta någon juridisk "kompromiss" när det gäller ålderskravet, att det blir förhandlingar som i värsta fall håller på i åratal i regeringskansliet. Då är det klokare att så snabbt som möjligt ta itu med de förändringar av lagen om könstillhörighet som det är hyfsad politisk enighet om. Och sedan starta en separat utredning om ålderskravet.

Däremot är jag kritisk emot att Socialstyrelsen vill utreda möjlighet till juridiska könsbyten från just 16 år. Vad är det som säger att det inte skulle vara mer lämpligt från 14 år? Eller någon annan ålder? En sådan ny utredning bör få jobba helt förutsättningslöst för att bedöma vilken (eventuell) åldersgräns som är lämplig.

Den sexualpolitiska föreningen RFSU och Öppna moderater är precis som RFSL för att helt avskaffa ålderskravet.

När det gäller bosättningskrav för att få byta kön juridiskt skriver Socialstyrelsen bl.a. följande i sin utredning
I betänkandet Ändrad könstillhörighet (SOU 2007:16) föreslogs förändring
i denna del enligt följande:

”Tillstånd till ändrad könstillhörighet skall inte längre vara förbehållet endast svenska medborgare. Sådant skall kunna meddelas även utländsk medborgare som är bosatt här i landet. Bosättningsbegreppet skall därvid tolkas på samma sätt som i socialförsäkringslagen, dvs. den utländske medborgaren måste antas komma att vistas i Sverige i minst ett år framöver. Dessutom bör uppställas som villkor att en utländsk medborgare har bott i Sverige under minst ett år i direkt anslutning till beslutet om ändrad könstillhörighet. – En utländsk medborgare som får könstillhörigheten ändrad i Sverige bör ges information om att detta beslut inte automatiskt överförs till medborgarskapslandets folkbokföring och upplysningar om de konsekvenser som kan uppstå när personen skall ansöka om nytt pass”. (SOU 2007:16 s 206).
Själv har jag svårt att avgöra vilket som är lämpligast. Man kan ju fråga sig vilken poäng det är för någon som inte stadigvarande bor i Sverige och kanske inte kan fullfölja könstillhörighetsutredningen att få en sådan startad. Å andra sidan borde det väl vara enkelt att pröva det individuellt. Det är dock mycket viktigt att nuvarande medborgarskapskrav försvinner.

DO är precis som RFSL för att det inte ska vara något krav att en utländsk medborgare bott i Sverige minst ett år som krav.

När det gäller tillstånd för ingrepp i könsorganen är det dock möjligt att RFSL har rätt. Att det skulle vara tillräckligt om den som är transsexuell och läkaren är ense om att det är lämpligt att genomföra.

Folkhälsoinstitutet, Kammarrätten i Stockholm har lämnat remissvar där man i princip helt ansluter sig till Socialstyrelsens förslag. Det gör även Svenska Läkaresällskapet även om de har en kommentar till att även tillåta människor som inte har diagnosen transsexualism att få byta kön juridiskt.
Utredaren föreslår att diagnosen transsexualism inte ska vara avgörande för om en person ska få behandling eller ej. I dagsläget är de medicinska och psykosociala konsekvenserna för individen samt konsekvenserna för samhället svåröverskådliga. Det är t.ex. inte otänkbart att individer som har oklar könsidentitet löper högre risk att ångra en behandling med irreversibla effekter jämfört med transsexuella. Personer med ospecifik könsidentitetsstörning ska erbjudas behandling men detta måste regleras av tydliga kriterier och indikationer för vilken typ av behandling som kan erbjudas.
Sveriges läkarförbund har ungefär samma resonemang men även de instämmer i övrigt i Socialstyrelsens utredningsförslag.

Själv tycker jag de två läkarföreningarnas kritik är något besynnerlig och till viss del också paternalistisk. Nog bör väl vuxna människor i dialog med ansvarig läkare oftast kunna bedöma vad som är lämpligast.

Jag ska förtydliga att jag hittat en del av de här remissvaren via en sökning på Google. Det är alltså inte en komplett remisslista. Socialstyrelsen planerar att senare den här månaden på sin hemsida publicera samtliga remissvar om förslaget till ny könstillhörighetslag.

5 kommentarer:

 1. RFSL Ungdoms förbundsordförande har kommenterat deras remissvar i sin blogg, dock utan att länka direkt till svaret.
  http://felixkonig.blogspot.com/2010/11/rfsl-ungdoms-synpunkter-pa.html

  Jag ser fram emot att kunna läsa alla svaren när de publiceras hos socialstyrelsen.

  SvaraRadera
 2. Hej Lisa!

  Ja, det verkar som om också RFSL-Ungdom i princip ger sitt stöd till utredningsförslaget även om de, precis som en del andra remissinstanser, vill avskaffa åldergränsen för juridiska könsbyten.

  Jag vill förresten också kommentera tidsaspekten för en möjlig lagförändring. Något som nämns i artikeln på RFSL:s hemsida.

  "Ansvaret för att det utarbetas en reformerad lag om fastställelse av kön som kan ersätta den nuvarande ålderstigna lagstiftningen från 1972 vilar nu hos socialminister Göran Hägglund (KD). Vilka ståndpunkter man kommer att välja att inta från Socialdepartementets sida är ännu oklart.

  – Om vi kan ta politikerna på orden vad de lovade under Stockholm Pride så skulle en ny lagstiftning kunna vara på plats, med press mot regering och riksdagens ledamöter, till den 1 juli 2011, säger Maria Sundin."

  Jag bedömer att det tyvärr är helt orealistiskt att förändringar av könstillhörighetslagen införs 1 juli 2011.

  I riksdagen har man en arbetsordning där regeringars propositioner måste lämnas senast i mitten av mars för att de ska behandlas i vårriksdagen. Lämnas de senare blir det istället behandling vid höstriksdagen.

  Och i princip alla lagförslag från regeringen ska först skickas till lagrådet för granskning, oftast ca en månad före att propositionen lämnas. Det betyder att Socialdepartementet måste ha en lagrådsremiss (förslag) klar (förhandlad och godkänd av m, fp och c) senast mitten av februari.

  Att Socialdepartementet skulle fixa fram det inom en-två månader bedömer jag som helt orealistiskt eftersom det ännu är politisk oenighet där Kristdemokraterna, som är ansvarigt parti för departementet, ännu inte skaffat sig några som helst åsikter i sak om förändringar av könstillhörighetslagen..

  Däremot är det möjligt att det blir en förändring från 1 januari 2012. Om nu regeringen äntligen tar det här arbetet på allvar.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Jo, det verkar lite osannolikt att det ska gå så fort som till sommaren. Förhoppningsvis jobbar partierna faktiskt aktivt med detta och inte lägger det på hyllan nu när valet är avgjort.

  Jag läste genom remissvaren som du länkade till och reagerade över en skrivelse i statens folkhälsoinstitutets svar som jag ställer mig frågande till. De vill utreda behovet av nya begrepp som ersätter "transpersoner" därför att:
  "Motiveringen är att transsexualism inte är en sexuell läggning, vilket innebär att en del personer som har behov av eller har genomgått könsbyte inte kan identifiera sig med begreppet transpersoner."

  Menar de att "transperson" skulle vara en sexuell läggning? Dumheter! Skulle jag vilja säga. Transpersoner har absolut inget med sex eller sexuell läggning att göra, precis som transsexualism inte har något med sex eller sexuell läggning att göra.
  Jag ser det som en direkt kränkande skrivelse.

  SvaraRadera
 4. Lisa

  Ska säga att när jag kollade igenom remisskommentarerna igår blev det bara snabbt för att granska om de hade tydliga avvikande åsikter från Socialstyrelsens utredningsförslag. Men nu när jag läser Folkhälsoinstitutets yttrande igen blir det tydligt att den del som handlar om transpersoner är helt absurd precis som du skriver.

  Jag vet inte ens om de förtjänar kallas kränkande, de verkar mest förvirrade.

  En kommentar som en del remissinstanser lämnar är att ordet könsidentitetsstörning är kränkande. Jag reagerade själv när jag såg ordet. Inte för att jag tycker att man i den politiska korrekthetens namn ska försöka försköna saker men ordet störning ger negativa vibbar. Men det kanske har orsaker i den medicinska debatten.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Jag ser det som att det alltid är kränkande att på det sättet bli feldefinierad av organisationer som borde veta bättre.
  Förvirrat kan jag inte kalla det då det nästan direkt är taget från patientföreningen benjamins hemsida.

  Könsidentitetsstörning ger verkligen negativa vibbar, men ofta har medicinska begrepp som detta oftast inte har samma negativa innebörd jämfört med hur det används utanför medicinen.
  Men absolut, det vore positivt om det begreppet byttes ut.

  SvaraRadera