söndag 12 december 2010

Mail om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

Jag har skrivit ovanligt mycket här på bloggen om svensk partipolitik de senaste två månaderna. Har mailat folk i riksdagen och regeringen om de flesta HBT-reformer som är kvar att genomföra. Orsaken är att efter ett riksdagsval är det en del nya ledamöter vilket ibland förbättrar möjligheten att få ett parti att byta åsikt.

Hittills kan vi konstatera att det blivit fem positiva och en negativ sådan förändring. Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har sagt ja till att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering i lagen. Kristdemokraterna har även blivit för att Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN och fri rörlighet för samkönade par i EU. Den negativa förändringen är att kd sagt nej till att föräldraskapspresumtionen även ska gälla för gifta lesbiska par.

Jag har mailat Alliansens och Socialdemokraternas ledamöter i Konstitutionsutskottet och folk på Justitiedepartementet om att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet.

De som är politiskt anställda på Justitiedepartementet tillhör Moderaterna.

Jag bifogar här det mail jag skickat till en del riksdagsledamöter för Socialdemokraterna.
I det här mailet

Föreslår jag att Socialdemokraterna säger ja till att även transpersoner (könsidentitet) ska få skydd i regeringsformen mot diskriminering. Något som alla andra grupper i den "vanliga" lagen mot diskriminering (inom arbetsmarknaden etc) har.

24 november i år röstade som bekant riksdagen ja till propositionen En reformerad grundlag. En del av regeringsförslaget (vars innehåll sju av åtta riksdagspartier kompromissat ihop sig om) är att från 1 januari 2011 införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i kapitel 2 i regeringsformen. Det är givetvis positivt med en sådan bred enighet om både den och andra förändringar av grundlagarna.

Sedan I januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet.

Det här betyder att regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) idag har med diskrimineringsförbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångsskilsmässor och tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön. Tyvärr har kd hitills blockerat ett avskaffande av de absurda kraven.

De senaste åren har kunskapen om transpersoners situation ökat inom flera riksdagspartier, även inom Socialdemokraterna som blivit ett tydligt transvänligt parti i övrigt. Bl.a. har partiet sagt ja till att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt. S är nu även för en könsneutral namnlag för vuxna personer och att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp

Även av den orsaken är det logiskt att Socialdemokraterna säger ja till ett förbud i regeringsformen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är redan för reformen precis som Ssu, Grön ungdom, Luf, Cuf, Ung vänster och Kdu.

En del kanske argumenterar att det inte har någon betydelse om s byter åsikt om det här eftersom Sverige har en borgerlig regering. Jag håller inte med. Om s blir för reformen ökar givetvis pressen på m och kd att säga ja till den.

Ett annat argument som ni kan möta är att sju riksdagspartier de senaste åren enats om vissa förändringar av grundlagen och att det vore "ett svek" om något parti sedan vill göra fler förändringar. För det första kan man konstatera att fyra riksdagspartier, mp, fp, c och v är för att transpersoner ska få diskrimineringsskydd i regeringsformen. Det tycker de fyra partierna även efter att riksdagen nu röstat ja till förändringar av grundlagen.

För det andra är det ingen som förväntar sig att det blir en ny utredning om det här de närmaste åren. Det handlar om ett principbeslut om s säger ja till reformen, precis som för de partier som redan är för det.

Jag brukar göra en tabell där jag ger partierna poäng för vad de tycker om olika HBT-reformer. Partierna får 2p för varje "ja" till någon av reformerna, 1p för "möjligen" och 0p för "nej". Varje HBT-reform ett parti vill avskaffa ger -1p.

Poängen blir då följande idag. Maxpoäng är 20.

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna 7p

S är idag för alla viktiga HBT-reformer - förutom diskrimineringsförbud i regeringsformen för transpersoner. Ni har nu möjlighet att, genom att bli för den reformen, precis som mp, fp, c och v få "perfect record" inom HBT-området.

Jag bifogar fakta om regeringsformens diskrimineringsförbud sist i det här mailet.

Mvh

Bengt Held
MalmöKapitel 1

Idag har de flesta grupper skydd av Kapitel 1 § 2 regeringsformen.

"Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person."

Sedan 2003 är "sexuell läggning" med i Kap. 1 § 2 men ännu inte "könsidentitet".

Sverige har en ny lag mot diskriminering från 2009 med förbud mot 7 olika typer av diskriminering. Av dem är alla diskrimineringstyper även med i regeringsformen kap. 1. Förutom "könsidentitet". Det är inte acceptabelt.

Kapitel 2

Sedan är det även med diskrimineringsförbud i Kapitel 2 i regeringsformen, ett kapitel som är juridiskt bindande för riksdag, regering och myndigheter d.v.s. domstolar kan förklara lagar och regler som inte är förenliga med kap. 2 i regeringsformen för att vara ogiltiga.

"15 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas därför att han med hänsyn till ras, hudfärg eller etniskt ursprung tillhör minoritet.

16 § Lag eller annan föreskrift får ej innebära att någon medborgare missgynnas på grund av sitt kön, om ej föreskriften utgör led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt."

Den borgerliga regeringen lämnade december 2009 en proposition om att även "sexuell läggning" ska vara med i kap.2 § 15. Tidigare har alla riksdagspartier enats om det i Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008. Riksdagen röstade ja till förändringen 24 november 2010.
Redan nu blir det tydligt att Kristdemokraterna ännu tvekar om reformen. Till det partiet skrev jag bl.a. följande.
Tuve Skånberg som var Kristdemokraternas representant i riksdagsdebatten sa bl.a. följande.

"Saker vi inte fick se i den reformerade grundlagen som vi gärna hade sett hade varit till exempel en samlad översyn av fri- och rättighetskapitlet. Fri- och rättigheterna i 2 kap. gäller i huvudsak enbart gentemot det allmänna. Vi kristdemokrater hade gärna sett att grundlagsreglerna för fri- och rättigheter också gällt mellan enskilda.

Vi hade också velat ha ett bredare diskrimineringsskydd i det kapitlet. Nu lägger man bara in den sexuella läggningen. Man bortser från andra diskrimineringskriterier, till exempel ålder – låg och hög – och funktionshinder. Kristdemokraterna hade velat ha en bredare ansats där, men anser att det är ett steg i rätt i riktning, och vi är nöjda med det."

Tuve Skånberg säger "till exempel" vilket antyder att kd vill att betydligt fler än de diskrimineringsorsaker han nämner, ålder och funktionshinder, ska bli omnämnda i regeringsformen kapitel 2. Sedan 1977 är kön och etnicitet omnämnt där och från 1 januari 2011 alltså även sexuell läggning.

Sedan I januari 2009 har Sverige en lag mot diskriminering inom arbetsmarknaden etc. som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet. Alltså även religion och könsidentitet förutom de som hittills omnämnts.

Jag tolkar Tuve Skånbergs kommentar som att Kristdemokraterna vill att även de två diskrimineringsorsakerna bör bli inkluderade i regeringsformen kapitel 2. Är det rätt tolkat?
Tuve Skånberg, som för övrigt är en del av den homofientliga falangen inom Kristdemokraterna, lämnade några dagar senare följande icke-svar i ett mail.
Hej,

och tack för mejl. Du finner mitt anförande på http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:20 och nära nog likalydande anförde Ingvar Svensson (KD) i våras http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3322&rm=2009/10&bet=KU19 .
Därefter mailade jag följande svar.
Hej Tuve!

Tack för svar. Ja, ditt anförande har jag givetvis läst eftersom jag länkade till det i mitt eget mail. Ska förtydliga att jag i sak inte har några invändningar emot ditt anförande. Jag följde även riksdagsdebatten i våras.

Min fråga till dig var dock och är ännu om Kristdemokraterna är för att alla sju diskrimineringsorsaker i den "vanliga" lagen mot diskriminering (från 2009) även bör vara omnämnda i regeringsformen. Alltså även diskriminering p.g.a. könsidentitet och religion.

Är ni för det eller ni har inte tagit ställning till det ännu som parti?
Jag ska förtydliga att jag inte förväntar mig något positivt svar från partiet. Det blir ju tydligt att de försöker undvika att tycka något i sak.

Socialdemokraterna och Moderaterna har ännu inte svarat men jag redovisar givetvis här om något av partierna skulle säga ja till reformen eller i övrigt kommentera hur partiet resonerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar