tisdag 26 oktober 2010

Kristdemokrater i Svenska kyrkan accepterar homovigslar.

Idag startar andra delen av kyrkomötet i Svenska kyrkan. Man kan kalla det för samfundets motsvarighet till riksdagen för Sverige. Och precis som i riksdagen förbereds ärenden i diverse utskott. På sin hemsida skriver Svenska kyrkan följande.
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och består av 251 ledamöter, som alltså är direktvalda av medlemmarna. Även de tretton biskoparna och ärkebiskopen deltar i kyrkomötets arbete.

Kyrkomötet sammanträder en gång per år, uppdelat på två sessioner. Under den första sessionen, i september, arbetar ledamöterna i utskott. Där bereds de ärenden som kommit in till kyrkomötet genom skrivelser från kyrkostyrelsen eller motioner från ledamöterna och biskoparna. Under den andra sessionen, i oktober, fattar sedan kyrkomötet beslut i frågorna. Sammanlagt kan kyrkomötets sammanträde vara i högst tio dagar.
Förra hösten var som bekant homovigslar det som orsakade de tydligaste debatterna på kyrkomötet. Glädjande nog blev det sedan en tydlig majoritet för att Svenska kyrkan ska viga samkönade par.

I år är frågan något förvånande nästan helt försvunnen. Visserligen hade jag väntat mig att många som var emot beslutet förra hösten skulle pragmatiskt acceptera situationen men inte att det skulle bli en sådan nästan total enighet som det är idag. T.o.m. gruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan som förra året var engagerade emot tillåtande av homovigslar håller med övriga ledamöter i Gudstjänstutskottet i argumenteringen emot en motion (förslag) från Dan Sarkar om att "riva upp vigselbeslutet". Dan Sarkar sp, tillhör den konservativa och homofientliga gruppen Frimodig kyrka föreslår i sin motion.
Kyrkomötet beslutar att uppdra till Kyrkostyrelsen att ta fram förslag som innebär att kyrkoordningen och kyrkohandboken återgår till de formuleringar som gällde innan beslutet om könsneutrala vigslar trädde i kraft och som berördes av det beslutet.
I motionen skriver han bl.a.
Förra årets kyrkomötesbeslut att tillåta könsneutrala vigslar har varit förödande för Svenska kyrkan. Det föregicks varken av ett demokratiskt val eller av ekumeniska konsultationer, trots att beslutet var ett avsteg från allmänkristlig konsensus och mötte allvarliga teologiska invändningar....

För många goda krafter inom Svenska kyrkan blev detta sista droppen, utträdena bland dem som älskar Svenska kyrkan har varit alltför många för att Svenska kyrkan ska ha råd att betrakta detta som ett gott beslut....

Nu har nytt val hållits till Kyrkomötet. Därför bör det nyvalda Kyrkomötet riva upp vigselbeslutet från 2009 och låta kyrkoordning och kyrkohandbok återgå till de formuleringar som gällde innan beslutet trädde i kraft.
Ett enigt Gudstjänstutskott är emot motionen.
Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2010:13.
Ledamöterna i utskottet argumenterar bl.a.
För Svenska kyrkans del innebar den nya lagen en förändring också avseende vigselbehörigheten. Svenska kyrkan måste numera, i likhet med andra kyrkor och samfund, ansöka hos Kammarkollegiet om vigseltillstånd och om förordnanden för sina vigselförrättare.
Det innebär att motionärens förslag, att låta kyrkoordning och kyrkohandbok återgå till de formuleringar som gällde innan 2009 års beslut i kyrkomötet, inte går att genomföra när det gäller kyrkoordningen.

Att antalet utträden skulle ha ökat som en följd av kyrkomötets beslut förra året går vare sig att bekräfta eller att motsäga med hjälp av den statistik som är tillgänglig för närvarande. Visserligen har utträdena under det första halvåret 2010 varit fler än motsvarande period tidigare år. Trendbrottet med ökande utträdestal inleddes dock redan under första hälften av 2009, det vill säga innan förra årets beslut i kyrkomötet. De medlemsgrupper som främst befinner sig i ett utträdeskritiskt åldersspann är män i åldern 21–45 år.
Statistiken över vilka som främst lämnat samfundet senaste året är intressant. Opinionsmätningar avslöjar att yngre generellt är betydligt mer positiva till homovigslar än äldre. Hade Svenska kyrkans ja till sådana vigslar varit främst orsaken till att samfundet förlorar medlemmar borde de flesta som lämnar kyrkan vara äldre människor. Tvärtom är det i verkligheten främst yngre män som begär utträde från samfundet.

Gudstjänstutskottets ledamöter kommenterar också kritiken om att relationen med andra samfund skulle ha försämrats enligt motionären Sarkar.
Kritik framfördes från andra kyrkor och samfund när beslutet var taget främst utifrån två ståndpunkter. Dels klargjordes att man inte delade Svenska kyrkans utvidgade syn på äktenskapet, dels menade man att ”Svenska kyrkan gått för fort fram”. Samtidigt uttrycktes, framför allt i informella samtal och möten, från många att man inte önskade någon förändring i relationen till Svenska kyrkan. Från vissa företrädare för andra kyrkor och samfund framfördes stöd för Svenska kyrkans ställningstagande. Ingen kyrka har hittills vidtagit åtgärder för att förändra sin relation till Svenska kyrkan, med anledning av beslutet, men ett par kyrkor har låtit oss förstå att man ännu inte är klar över vad detta kan komma att betyda för relationen....

Arbetet inom de ekumeniska fora där Svenska kyrkan deltar, Sveriges Kristna Råd (SKR), Lutherska världsförbundet (LWF), Kyrkornas världsråd (KV) och den europeiska kyrkokonferensen (KEK), har fortsatt utan avbrott eller ifrågasättanden
Utskottets ledamöter förtydligar också att de ännu har olika åsikter i sak men är ense om att acceptera att Svenska kyrkan idag viger samkönade par. Visserligen hänvisar man då främst till formella hinder att ändra så att det blir samma situation som före 1 november 2009. Men hade folk i utskottet verkligen prioriterat att engagera sig för att åter bara viga olikkönade par hade man givetvis kunnat lämna ett förslag om det när det gäller den delen.
Gudstjänstutskottet menar att det inte är möjligt att riva upp det beslut som togs vid 2009 års kyrkomöte. Inom utskottet finns såväl ledamöter som stödde förra årets beslut, som ledamöter som inte gjorde det. Utskottet påminner om att det, både i kyrkostyrelsens skrivelse och i kyrkomötets beslut, förra året betonades att det inom Svenska kyrkan ryms olika åsikter när det gäller äktenskapet.
De ledamöter i Gudstjänstutskottet som är ansvariga för kommentaren till motionen är från grupperna Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Folkpartister i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Vänstern i Svenska kyrkan och Öppen kyrka.

Två av de grupper som förra året var engagerade emot homovigslar var inte med när utskottet kommenterade motionen om homovigslar, Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna. Förmodligen argumenterar Frimodig kyrka för motionen när kyrkomötets ledamöter ska avgöra ärendet (eftersom det är en motion från någon i deras egen grupp) och även om Sverigedemokraterna ännu inte kommenterat det kan vi nog vänta att även de är för motionen.

Ärendet kan avgöras i eftermiddag när kyrkomötet 15.00-18.00 har behandling av bl.a. motioner men det är tveksamt om de hinner med det. Annars avgörs det imorgon.


Uppdatering 1.

Dagen berättar att 142 samkönade par har vigts i Svenska kyrkan sedan det blev möjligt för ungefär ett år sedan. Flest sådana vigslar har det varit i Stockholms, Lunds och Göteborgs stift.

Dagen har också några artiklar om Kristdemokraternas omprövning av sin familjepolitik.


Uppdatering 2.

Även Dagens Nyheter skriver om antalet samkönade vigslar i SvK senaste året.


Uppdatering 3.

Kyrkomötet har nu haft debatt om motionen från Dan Sarkar. För den som är intresserad är den med på Svenska kyrkans hemsida i en videosändning från dagens möte. Den del som handlar om homovigslar startar efter ca 19 minuter i tredje timmen av sändningen. Det var bara fyra debattörer, först Dan Sarkar och två andra ledamöter från hans nomineringsgrupp Frimodig kyrka och sedan en representant från Gudstjänstutskottet.

Något förvånande är att ingen från Sverigedemokraterna prioriterade att vara med i debatten. Det här måste inte betyda att även de accepterat homovigslar men kanske att de gissar att det inte gynnar partiet att vara med i debatten igen. Sverigedemokraterna i riksdagen är principiellt emot den nuvarande könsneutrala äktenskapslagen men partiet vill inte avskaffa reformen utan har accepterat den.

Imorgon beslutar kyrkomötet om en del ärenden de debatterat idag bl.a. om motionen om vigslar i samfundet.

11 kommentarer:

 1. Det här var ett bra förslag. Frimodig kyrka står för vad kyrkan är.
  Svenska kyrkans kyrkoordning säger ju uttryckligen att grunden för dess tro, bekännelse och lära är grundad i Guds heliga ord.
  http://www.svenskakyrkan.se/tcrot/kyrkoordningen/filer/KO-kap-01.pdf
  Varför står inte kritikerna för att de är emot kristendomen och dess urkund Bibeln istället?
  Kom igen, säg som det är!

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
 2. Det måste vara en allvarlig kris för homofientliga konservativt kristna när bara Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna, med tillsammans 20 (fk har 13 och sd 7) mandat av 251, engagerar sig för deras inskränkta attityder.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Men detta är en kyrka!
  Krisen ligger i att de flesta nomineringsgrupper inte står för det de engagerar sig i. Försvarar du det förhållningssättet?
  Vad talar emot att V, S deltar här bara för att sabotera kyrkan? Vore det rätt om det vore fallet?

  Om man är emot kristendomen så måste man ju rimligtvis stå för det, när man väljer att uttala sig om den.

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
 4. Stefan

  Det är som bekant olika åsikter om hur man tolkar Bibeln. Dina frågor får du sända till de nomineringsgrupper som du inte är ense med. Om inte någon från dem svarar här.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Bengt, du borde inte uttala dig om det som du inte står för själv.

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
 6. Stefan

  Men det är ju just det jag inte gör. Jag har inget intresse av att föra en teologisk debatt här på bloggen. Och definitivt inte med dig Stefan.

  Man kan ju fråga sig varför du själv är här på bloggen och debatterar när du inte står för HBT-rättigheter. Den här bloggen är till för information och debatter om det och inte främst att du ska kommentera vilken teologi du har.

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Jag översätter Pehrsons senaste inlägg till svenska:

  "Bengt, du borde inte tycka saker som inte jag tycker."

  SvaraRadera
 8. Fredrik,

  Nej, jag menar att han uttalar sig om kyrkan. Då borde han ta hänsyn till vad kyrkan står för.
  Om man är emot kyrkan bör man stå för det istället.

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
 9. Stefan

  Din kommentar är besynnerligt. Du snackar om vad kyrkan står för. När det gäller Svenska kyrkan är det att samkönade relationer är väl förenligt med att vara kristen och därför viger man även homopar. Du håller tydligen inte med men du får acceptera att andra tolkar Bibeln annorlunda än dig.

  Och vad är "kyrkan"? Du snackar som om alla kristna samfund skulle vara ense vilket de inte är. Ska kristna vara för det som kristna samfund varit traditionellt?

  Fram till 1700-talet accepterade de flesta kristna samfund i Europa slaveri (för svarta), livegenskap (för vita), kungligt envälde, dödsstraff, tortyr, krig emot andra länder, att gifta män ska ha rätt att slå sin fru och sina barn, att gifta män ska ha rätt att våldta sin fru etc.

  Accepterar du utan problem de här sakerna då Stefan? Eller har du också omtolkat Bibeln i relation till det som tidigare varit den vanligaste tolkningen bland kristna samfund i Europa.

  Bengt

  SvaraRadera
 10. Tack för dina konkreta frågor, Bengt.

  Svenska kyrkan har fattat ett beslut, ja. Jag förstår din poäng. Men problemet är att i den egna kyrkoordningen så står det att grunden för tro, bekännelse och lära är Guds heliga ord, Bibeln (se länk ovan).

  Som du vet består kyrkomötet (kyrkans "riksdag") av representanter för politiska partier, inte minst S, även V. Dessa bortser från Bibeln och röstar efter instruktioner som de fått. Även biskoparna är valda av kyrkoministern (en var Alva Myrdal) bland de tre översta i kyrkan eget val. I allmänhet har biskoparna fått sitt jobb just pga att de stått för den politiska riktning som rått.

  Kvar står dock kyrkoordningen, som haft samma formulering (se nämnda länk) sedan reformationen. Pga denna formulering far ledningen ofta ut i totalt orimliga tolkningar, där den ena lögnen stödjer den andra.

  Man har även försökt förklara bort de direkta orden, som inte minst grekiska 'arsenokoitai' (pluralis), som består av orden för "manlig person" och "säng" med den - även mellan man och kvinna - belagda bibetydelsen "sexuellt ungänge". Ordet är maskulint. Det är alltså korrekt att översätta det med "homosexuella".
  Det är alltså inte mycket att tolka.

  Kristendomens budskap är att människan fallit i synd, som hon inte kan rädda sig ur. Därför blev Gud själv människa. Han tog med sig våra synder i döden. Sedan han uppstått for han upp till Gud Fader och regerar med honom i sin mänskliga kropp. Därför har han makt att medla för dem som tror på honom, de kristna.

  De kristna fortsätter att synda, men får förlåtelse när de bekänner. Om vi då försvarar vår synd kan vi inte få förlåtelse. Därmed är frälsningen omintetgjord. Sådant kan inte Kristi kyrka stå för.

  Bengt, du tar upp saker som fått annorlunda status. Bibeln kräver inte slaveri, men upphäver det inte. Lagarna följs för Guds skull. Överheten har sin makt från Gud och kan utmäta straff även till döds. Jesus har en liknelse om generalen som måste överväga om han har tillräckligt med soldater att gå i strid med en annan armé, Jesus berömmer officerens tro när denne säger att hans folk ju lyder honom. Gifta män ska styra sina familjer, kvinnan ska underordna sig, Mannen ska inte vara bitter mot hustrun, han ska umgås klokt med henne eftersom hon är det svagare kärlet. Barn kan agas för ordningens skull. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen är skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.

  Det klart att kristendomen missbrukats, men det är Bibeln som gäller för den.

  Stefan Pehrson

  SvaraRadera
 11. Stefan

  Jag konstaterar att du bekvämt hänvisar till kristen tradition ibland, men när det är något du ogillar så har "kristendomen missbrukats".

  Återigen jag har inget som helst intresse av att debattera teologi med dig och om ingen annan heller har det här får du respektera det. Jag säger vänligt men bestämt till dig att inte skriva samma kommentarer igen och igen i debatter här. Du har nu framfört hur din teologi är. Det får räcka. Skriver du igen samma typer av kommentarer så vill jag varna dig att jag från och med nu tar mig rätten att radera dem.

  Folk söker sig till den här bloggen för att få info om HBT-rättigheter. En del av besökarna är själva unga HBT-personer som inte är trygga i sin identitet ännu. De ska inte behöva möta dina inskränkta kommentarer i debatt efter debatt.

  Jag har försökt antyda det här till dig men du tycks ha svårt för att tolka indirekta signaler och det är därför jag nu är ärlig och tydlig mot dig.

  Starta en egen blogg om du vill ägna dig åt teologiska debatter om hur syndigt du tycker homorelationer är.

  Bengt

  SvaraRadera