måndag 11 oktober 2010

HBT blir obligatorisk del av "invandrarutbildning".

Regeringen lämnade i torsdags Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Från dokumentet.
Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Som ett led i den reformen har regeringen den 7 oktober 2010 beslutat om en förordning om innehåll och omfattning av samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare.

Samhällsorientering införs enligt den nya lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som en obligatorisk del av nyanländas etableringsplan. Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar samhällsorientering. De nyanlända invandrare som omfattas är flyktingar, andra skyddsbehövande m.fl. och deras anhöriga som avses i 2 § lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare....

Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar....

4. Individens rättigheter och skyldigheter.

Denna del bör behandla:
Jämställdhet och individens frihet.
Rättigheter för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Diskrimineringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen.
Hjälp och stöd: familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt I Samhället (BRIS).
Barns och ungdomars rättigheter i relation till föräldraansvaret – kamratkretsen, relationer samt fritidsaktiviteter.
Religionsfrihet och religiösa samfund.
Redan i mars i år lämnades en utredning om bl.a. innehållet i samhällsorienteringen. Den föreslog att HBT-rättigheter skulle vara en del av kapitlet Att bilda familj i Sverige. Men jag tycker det är bra att den borgerliga regeringen nu istället skapat ett nytt kapitel Individens rättigheter och skyldigheter där bl.a. HBT-rättigheter är en del. Att vara HBT måste ju inte handla om att bilda familj utan fokus bör vara just på individers rättigheter.

Möjligen blir det något dubbelt att först tala om transsexuella och sedan könsöverskidande identitet och uttryck. Transsexuella är ju en del av folk som är "könsöverskridande". Men hellre det än att någon del av transgruppen skulle vara frånvarande i dokumentet.

I USA har Pew Research Center publicerat en ny opinionsmätning som visar att 42 % är för en könsneutral äktenskapslag medan 48 % är emot. Det är den första av institutets mätningar där färre än hälften är emot homoäktenskap. 2009 var motsvarande siffror 37 % för och 54 % emot. Första gången de frågade folk om vad de tycker om en könsneutral äktenskapslag, 1996, svarade 27 % ja till en sådan lag och 65 % nej. Trenden är alltså tydligt positiv.

Det är vanligare bland vita än bland svarta att vara för homoäktenskap. Latinos är ungefär lika positiva som övriga vita. Den religiösa kategori som är positivast till en könsneutral äktenskapslag är judar där 76 % är för. Motsvarande siffror är 62 % bland folk som inte är med i något samfund, 46 % bland katoliker och 31 % bland protestanter.

60 % är för att öppet homosexuella och bisexuella ska få jobba inom försvaret medan 30 % är emot. Det har inte varit några dramatiska förändringar de senaste åren när det gäller de siffrorna. Jämfört med första enkäten 1994 har dock stödet tydligt ökat. Då var 52 % för och 45 % emot.

Intressant är att 2010 är det fler republikaner, 47 %, som är för att öppet homosexuella och bisexuella ska få jobba i försvaret än som är emot, 43 %. Trots det är nästan alla republikanska kongresspolitiker ännu emot reformen.

Tyska gaysiten Queer berättar att delstaten Niedersachsen beslutat att likställa de regionala reglerna för samkönade par i partnerskap och olikkönade par i äktenskap. Det betyder att 12 av Tysklands 16 delstater antingen har jämställt reglerna eller planerar att göra det inom de närmaste åren. Av Tysklands ca 81 miljoner invånare bor ca 61 miljoner (ca 75 %) i de 12 delstaterna.

Sachsen-Anhalt (kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SPD i den regionala majoriteten) har delvis jämställt reglerna. Thüringen (CDU och SPD) har startat en utredning om att möjligen jämställa reglerna. Sachsen (CDU och liberala FDP) och Baden-Württemberg (CDU och FDP) har ännu inte jämställt några regionala regler och planerar inte heller göra det de närmaste åren.

Baden-Württemberg (som är granne med Frankrike) är dessutom ensam kvar bland Tysklands delstater att vägra låta samkönade par ingå partnerskap i samma lokaler som olikkönade par kan ingå äktenskap. Även det har majoriteten sagt att de inte planerar förändra trots många protester från HBT-rörelsen i delstaten.

Sachsen-Anhalt, Thüringen och Sachsen är de tre sydligaste delarna i det som tidigare var Östtyskland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar