fredag 10 september 2010

De flesta kd-kandidater för homoäktenskap?

Den kristna tidningen Dagen har gjort en enkät till ledande kandidater från riksdagspartierna inför valet 10 september. Glädjande nog är det som väntat ett brett stöd för en könsneutral äktenskapslag.

Från artikeln i Dagen om vad riksdagskandidater tycker om äktenskapslagen.
Drygt 60 procent av riksdagskandidaterna i Dagens enkät står bakom samkönade äktenskap - 33 procent vill ha civilrättsliga äktenskap.

Dagen ställde bland annat frågan om de politiker som vill in i riksdagen är beredd att riva upp den nyligen beslutade könsneutrala äktenskapslagen. Det vill bara knappt fem procent; de flesta är kristdemokrater och några är moderater. I övriga fem partier finns ingen som vill riva upp lagen.

När äktenskapslagen klubbades igenom i riksdagen 2009 gjordes det med stöd av sex riksdagspartier, bara KD röstade emot. Ser man till samtliga politiker som besvarat enkäten är stödet för den nya lagen stort, men inte så fullständigt som beslutet 2009 kunde tolkas som. En majoritet, 61 procent, är nöjda med lagen. Drygt en tredjedel, 33 procent, föredrar civiläktenskap, medan alltså bara 4 procent vill riva upp lagen.
Hasse Boström som skrivit artikeln har tydligen problem att läsa innantill när han ska summera tidningens egen enkät. Det är 94 % av kandidaterna som är för samkönade äktenskap om man ska följa det tidningen själv skriver om hur många som angett respektive svarsalternativ. Inte "drygt 60 %" som i ingressen till artikeln.

Här är de tre svarsalternativen där alltså både 1 och 3 handlar om bl.a. samkönade äktenskap.
2009 års äktenskapslagstiftning som likställer samkönade äktenskap med äktenskap mellan man och kvinna är bra och bör behållas.

Jag skulle önska att 2009 års äktenskapslagstiftning revs upp så att begreppet ”äktenskap” reserveras för relationen mellan man och kvinna medan samkönade par åter hänvisas till att ingå partnerskap.

Jag skulle föredra ett civilrättsligt förfarande för äktenskap mellan såväl olik- som samkönade par.
Artikeln berättar också om svaren från kd-kandidaterna.
Av Kristdemokraterna är 76 procent för civiläktenskap. Resten av KD-politikerna svarar med alternativet att de vill riva upp den nuvarande lagen.
Ska man tolka det här bokstavligt betyder det att drygt tre fjärdedelar av kd-kandidaterna nu faktiskt är för att samkönade par ska ha möjlighet att ingå borgerliga äktenskap. Givetvis ett sensationellt resultat om det vore sant. Men vi vet också att Kristdemokraterna i sitt eget alternativ i riksdagsomröstningen 2009, "civilrättslig giftermålslag", ville avskaffa ordet äktenskap från lagboken. Syftet var främst att partiet menade att samkönade par inte är värda att ingå borgerliga äktenskap. Och de har själva ofta medvetet försöka blanda bort korten genom att låtsas att de är ense med de som är för en civilrättslig äktenskapslag. Därför ska man nog tolka svaren försiktigt just när det gäller kd-kandidaterna.

I måndags skrev jag här på bloggen om de kd-kandidater jag bedömer som homofientliga. Intressant nog stämmer listan nästan helt överens med de som i Dagens enkät väljer alternativet att de vill avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen och återinföra partnerskapslagen för homopar. Dagen redovisar de exakta svaren från de olika kandidaterna (svarsfrekvensen är för övrigt ca 70 %).

Här är svaren från några kd-kandidater som jag bedömer som homofientliga och som svarat de är för att avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen och återinföra partnerskapslagen för samkönade par.

Lennart Sacrédeus från Dalarnas län, Mikael Oscarsson från Uppsala län, Yvonne Andersson från Östergötlands län och Tuve Skånberg från Skåne läns norra och östra.

Lennart Sacrédeus skriver sedan i en egen kommentar till sitt svar.
Märkligt att så få noterat att den nya äktenskapslagstiftningen faktiskt avskaffade möjligheten att i framtiden ingå partnerskap.
Det är nästan rörande vilken omsorg Lennart Sacrédeus har om de samkönade par som vill ingå partnerskap även efter att riksdagen fixat en könsneutral äktenskapslag. Trots att gruppen är närmast obefintlig (och de par som redan ingått partnerskap får fortsätta kalla sin samlevnad det juridiskt om de själva vill det) Dessutom var Kristdemokraterna envetet emot partnerskapslagen när riksdagen röstade ja till den 1994.

Tuve Skånberg har också ett eget resonemang som kommentar till sitt svar.
Helst vill jag riva upp lagen om samkönade äktenskap - den behövdes inte, och utnyttjas mycket lite. Därnäst vill jag ha en civilrättslig lag där begreppet äktenskap ges åter till kyrkorna, och där de kan viga vem som så önskar.
Avsaknaden av logik är tydlig bland homofoberna. Före reformen sa de att samkönade äktenskap skulle förstöra äktenskapet som institution och förändra samhället radikalt. Efter att vi har infört en könsneutral äktenskapslag så funkar inte det argumentet eftersom det inte bliev några katastrofer. Då låtsas de att antalet samkönade äktenskap är så få att reformen av den orsaken var fel. Absurt. Och behövdes inte? Att många samkönade par gift sig efter 1 maj 2009 är bevis för att det är fel.

Jag bedömer att även Anneli Enochson från Göteborgs kommun och Per-Olof Hermansson är homofientliga. De väljer visserligen alternativet en civilrättslig äktenskapslag i enkäten men skriver följande i egna kommentarer.

Anneli Enochson.
Tycker att alternativet nr 2 är felformulerad...åter hänvisas till att ingå partnerskap.???..vill svara egentligen att lagen skall rivas upp och att ett civirättsligt förfatrande införs...äktenskapet skall i äktenskapslagen vara mellan EN man och EN kvinna.
Kanske Enochsson känner att hon måste förtydliga att det handlar om en av varje kön, månggifte är ju accepterat i princip hela Gamla testamentet i Bibeln. Folk hade annars kanske gissat att hon som konservativt kristen av den orsaken är för månggifte.

Per-Olof Hermansson.
Jag vill att begreppet Äktenskap skall förbehållas relationer mellan en man och en kvinna. Det sker bäst genom att samhället tar över och skapar en civilrättslig registrering av alla par, och att de som vill ingå äktenskap får göra det i sina respektive samfund, liksom det är i de flesta andra länder i världen. En återgång till 2009 års lagstiftning är orealistisk, kyrkorna bör upphöra att vara utförare av statliga tjänster.
Det är samma förvirrade resonemang som kd hade i debatten 2009. För det är ju inget som hindrar samfund att använda ordet äktenskap för samkönade par även om bara borgerliga vigslar blivit juridiskt giltiga.

Även Charlie Weimers från Värmlands län, och ordförande i kdu, vill återinföra partnerskapslagen för samkönade par. Även om han möjligen inte är homofientlig själv är han sanslöst heteronormativ och hyllar även homofientliga Republikanerna i USA.

Kd-kandidater som jag inte skrivit om här på bloggen tidigare men som i Dagens enkät är för att avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen och återinföra partnerskapslagen för samkönade par är följande. Katarina Gustavsson från Dalarnas län, Dan Bülow från Kronobergs län, Stefan Sturesson från Västmanlands län, Bosse Bergsten från Västra Götalands östra och Magnus Oscarsson från Östergötlands län.

Stefan Sturesson skriver i en egen kommentar.
Det är inget diskriminerande att ha olika namn när det gäller man-kvinna eller man-man/kvinna-kvinna. För troende kristna och av andra religioner är det svårt att se enkönade relationer som äktenskap.
För det första är religionsargument givetvis nonsens det gäller vilka par som ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap. För det andra är det flera religiösa samfund, bland dem Svenska kyrkan, som sagt ja till homovigslar.

Om man granskar svaren (och egna kommentarer) från övriga riksdagspartier kan man konstatera att ingen från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har svarat att de vill avskaffa den könsneutrala äktenskapslagen. Och bara två kandidater från Moderaterna, dels Gustav Nilsson från Blekinge län, dels Patrick Reslow från Malmö kommun.

För övrigt är två av de tre första namnen på riksdagslistan för Moderaterna i Malmö kommun öppet HBT, bisexuelle Tobias Billström och homosexuella Olof Lavesson. Och sedan alltså Patrick Reslow som helst vill avskaffa möjligheten för de andra två att ingå äktenskap med någon av samma kön om de vill det. Något udda kombination av kandidater. Sedan känner jag Reslow och vet att han inte är homofob men hans heteronormativitet är egentligen absurd.


Uppdatering 1.

En ny opinionsmätning från Synovate visar att Alliansen skulle få egen majoritet i riksdagen om det skulle bli resultatet i valet 19 september. De två HBT-negativa partierna, kd och sd, får tillsammans 11,2 % jämfört med 9,5 % i riksdagsvalet 2006. Sd får sin bästa siffra hittills i någon Synovatemätning.


Uppdatering 2.

Jag glömde en kd-kandidat som också skulle varit med. Lars Gustavsson, riksdagsledamot från Hallands län. Han svarar visserligen att han är för en civilrättslig äktenskapslag men skriver i en egen kommentar.
Ordet äktenskap ska inte användas av stat och myndigheter, då detta är per definition kopplat till en förening mellan man och kvinna och sprunget ur ett religiöst sammanhang.
Det där är nonsens som sprids igen och igen från kd-politiker. Ordet äktenskap härstammar från tyska Ehe som betyder "äkta". Och i olika kulturer har man haft olika definitioner av vad ett äktenskap är, bl.a. har månggifte varit och är norm i flera länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar