måndag 5 april 2010

Europarådet säger ja till HBT-rekommendation.

Europarådets ministerkommitté antog tisdagen 31 mars i år ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity kan få betydande konsekvenser i många länder.

Sverige har visserligen generellt de HBT-vänligaste lagarna i världen. Men en del av HBT-rekommendationen från Europarådet är att transpersoner bör få skydd av hetslagar i Europarådets medlemsländer. Något som Sverige ännu inte följer. Mer om det senare i bloggposten.

Sedan tidigare har EU med 27 medlemsländer antagit direktiv emot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och kön. Det senare ger även ett skydd för transsexuella d.v.s. personer som håller på att byta kön juridiskt eller har gjort det. Men Europarådet har 47 länder och HBT-rekommendationen gäller alltså även i 20 länder utanför EU, däribland Ryssland, Ukraina och Turkiet. Det är även första gången någon förening på Europanivå sagt ja till ett dokument om rättigheter för alla transpersoner, inte bara transsexuella.

Den svenska regeringen skickade i tisdags ut ett pressmeddelande där man berättade att man varit pådrivande i arbetet för en HBT-rekommendationen.
Europarådets medlemsstater antog efter en längre tids förhandling i dag en rekommendation om homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter. Sverige har spelat en pådrivande roll i såväl framtagandet av rekommendationen samt i förhandlingsarbetet för att få ett slutligt antagande. Det är första gången alla Europarådets medlemsstater enats om ett dokument som uttryckligen bekräftar hbt-personers rättigheter.

HBT-rekommendationen innebär i korthet att homo- och bisexuella samt transpersoners rättigheter görs mer synliga och tydliga. Genom rekommendationen kan enskilda enklare peka på de rättigheter som gäller inom exempelvis privat- och familjeliv, utbildning, arbete, hälsa och organisationsfrihet. Det blir inte lika lätt för stater att förneka att homo- och bisexuella samt transpersoners har rätt till skydd mot diskriminering inom dessa områden.

Exempelvis slår rekommendationen fast att samkönade sambor ska ha samma rätt att överta bostadskontrakt vid den andres död.

I vårdnadstvister får inte heller hänsyn tas till sexuell läggning vid beslut om vilken av föräldrarna som ska få vårdnaden

Rekommendationen slår också fast att stater är skyldiga att juridiskt erkänna ett fullbordat könsbyte och därmed utfärda id-handlingar och andra officiella dokument.

Ett annat exempel är att stater bör se till så att företrädare för det offentliga, så väl på lokal, regional som nationell nivå, är medvetna om sin skyldighet att inte göra uttalanden som kan uppfattas som en uppmaning eller uppmuntran till att sprida hat eller andra former av diskrimineringen gentemot HBT-personer.
HBT-rekommendationen är lång och handlar om flera delar av samhället. Bäst är egentligen att ni själva läser rekommendationen. Det här ett mycket viktigt dokument som lär användas av många HBT-engerade i kampen för mänskliga rättigheter.

Den mest centrala delen av dokumentet är följande.
Recommends that member states:

1. examine existing legislative and other measures, keep them under review, and collect and analyse relevant data, in order to monitor and redress any direct or indirect discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity;

2. ensure that legislative and other measures are adopted and effectively implemented to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity, to ensure respect for the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons and to promote tolerance towards them;

3. ensure that victims of discrimination are aware of and have access to effective legal remedies before a national authority, and that measures to combat discrimination include, where appropriate, sanctions for infringements and the provision of adequate reparation for victims of discrimination;

4. be guided in their legislation, policies and practices by the principles and measures contained in the appendix to this recommendation;

5. ensure by appropriate means and action that this recommendation, including its appendix, is translated and disseminated as widely as possible.

Sedan följer ett appendix med rekommendationer, det har följande rubriker.
I. Right to life, security and protection from violence

A. “Hate crimes” and other hate-motivated incidents
B. “Hate speech”

II. Freedom of association

II. Freedom of expression and peaceful assembly

IV. Right to respect for private and family life

V. Employment

VI. Education

VII. Health

VIII. Housing

IX. Sports

X. Right to seek asylum

XI. National human rights structures

XII. Discrimination on multiple grounds
Visserligen har Sverige generellt de HBT-vänligaste lagarna i världen, men även här är det givetvis en del kvar att göra. HBT-rekommendationen undviker att kommentera de mest kontroversiella reformerna i Europa som en könsneutral äktenskapslag och homoadoptioner, Men det har å andra sidan Sverige som bekant redan infört.

Men två delar av rekommendationen kan användas i den politiska debatten i Sverige. Först om straffskärpning för hatbrott.
Member states should ensure that when determining sanctions, a bias motive related to sexual orientation or gender identity may be taken into account as an aggravating circumstance.
1994 sa Sveriges riksdag ja till en straffskärpningsparagraf för hatbrott när det gäller etnicitet och religion. Sedan 2003 så är sexuell läggning explicit med. Lagparagrafen avslutas med "eller liknande omständigheter" vilket formellt även inkluderar hatbrott mot transpersoner. Men det har ju ett värde att explicit nämna olika orsaker till hatbrott, det är ju därför etnicitet, religion och sexuell läggning redan är med. Tyvärr ännu inte könsidentitet.

Om Sverige formellt följer rekommendationen när det gäller straffskärpning vid hatbrott så är det definitivt inte så när det gäller lagen om hets mot folkgrupp.

Från HBT-rekommendationen.
Member states should take appropriate measures to combat all forms of expression, including in the media and on the Internet, which may be reasonably understood as likely to produce the effect of inciting, spreading or promoting hatred or other forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Such “hate speech” should be prohibited and publicly disavowed whenever it occurs. All measures should respect the fundamental right to freedom of expression in accordance with Article 10 of the Convention and the case law of the Court.
I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

Paradoxen är att den svenska regeringen jobbat för rekommendationen och sagt ja till den, men två regeringspartier är ännu inte för att Sverige ska ändra hetslagen så att även transpersoner får skydd av den. Det är Moderaterna och Kristdemokraterna. Kd är för att utreda om hetslagen även bör skydda transpersoner medan m:s policy är "möjligen" både i sak och till en utredning.

HBT-engagerade bör förtydliga för m och kd att de i Sverige bör följa den rekommendation de själva formellt sagt ja till som en del av den borgerliga regeringen. Övriga 5 riksdagspartier är för att hetslagen även ska skydda transpersoner.

Även Qx har en artikel om HBT-rekommendationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar