onsdag 21 april 2010

DO publicerar rapport om diskriminering.

Människor möter diskriminering överallt i samhället. Många tvingas därför begränsa sina liv på olika sätt för att undvika att bli diskriminerade.
Det där är ett citat från DO (Diskrimineringsombudsmannen) som i torsdags publicerade rapporten Upplevelser av diskriminering.

Från rapportens sammanfattning.
DO har på uppdrag av regeringen låtit genomföra en kvalitativ undersökning om upplevddiskriminering. Undersökningen har genomförts av Sifo....

Den genomförda undersökningen rymmer nästan hundra djupintervjuer och åtta fokusgrupper bestående av personer som själva upplevt sig diskriminerade. Samtliga diskriminerings-grunder som omfattas av diskrimineringslagstiftningen inkluderas i studien....

Resultatet visar att personer som utsatts för diskriminering, överlag känner till att det finns en diskrimineringslag. Samtidigt pekar studien på en stor osäkerhet om vad den innebär, vart man kan vända sig och konsekvenser för den enskilde. Det finns en utbredd skepsis till att anmälningar kan leda till något positivt.
Från den del som handlar om diskriminering p.g.a. könsidentitet och könsuttryck (sid 29).
Det är tydligt att upplevelserna av att bli diskriminerad inte är avgränsade till arbetslivet när det gäller könsidentitet och könsuttryck. Diskriminering upplevs överallt i samhället, dels på en samhällsövergripande nivå, i till exempel lagstiftningen, och dels i vardagliga situationer. Inom exempelvis kan hälso- och sjukvården kan diskrimineringen också leda till direkt felaktig behandling.

Trots att personerna uttrycker en rädsla att utsättas för olika typer av hatbrott så är det ändå de vardagliga situationerna som dominerar. Det är tydligt att det är tvåkönsnormen och effekterna av den som är huvudproblemet. De berättelser som framkommer i studien bekräftar detta på ett mycket levande sätt.
Från den del som handlar om diskriminering p.g.a. sexuell läggning (sid 38).
Att bli angripen eller förföljd skapar en känsla av otrygghet. Risken att bli utsatt för någonting otrevligt eller fysiskt/psykiskt våld gör att många undviker den typen av situationer. Undvikande som strategi för att undvika diskriminering gör att man även begränsar sig när det gäller val av arbete eller arbetsplats och om man väljer att vara öppen eller inte med sin sexuella läggning.

Personerna i denna grupp talade en del om att göra polisanmälningar och allmänt att vända sig till polisen när det gällde olika händelser. Orsaken tycks vara något oklar men en bidragande faktor tycks vara att man sammankopplar diskriminering med hot om våld.
Jag vill tipsa er om att läsa hela rapporten, även de delar som handlar om diskriminering p.g.a. kön, etnicitet, religion, funktionshinder och ålder. Fördelen är att det inte bara blir abstrakta politiska teorier utan direkta citat från människor som själva blivit diskriminerade.

Gemensamt för nästan alla som blivit diskriminerade är att de inte passat in i vissa normer för hur en individ förväntas vara i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar