måndag 25 juni 2018

Riksdagen har beslutat om en HBTQ-vänligare familjepolitik.


 

Socialutskottet i riksdagen har lämnat betänkandet Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. Det här är första delen av min granskning av det.
.... Regeringen föreslår att det inom svensk hälso- och sjukvård ska bli tillåtet att utföra befruktning utanför kroppen med enbart donerade könsceller. Det föreslås med andra ord att kravet på att det blivande barnet ska ha en genetisk koppling till minst en förälder vid assisterad befruktning tas bort. Det föreslås också andra åtgärder för att förenkla för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar, bl.a. att befruktning utanför kroppen med donerade könsceller även ska få utföras vid andra vårdinrättningar än universitetssjukhus. I propositionen föreslår regeringen också modernare regler om föräldraskap vid assisterad befruktning. Reglerna om föräldraskap efter assisterad befruktning i utlandet ska vara desamma för olikkönade och samkönade par. Föräldraskap ska kunna fastställas under förutsättning att behandlingen har utförts vid en behörig inrättning och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Regeringen föreslår även att socialnämnder och svenska domstolar ska ges ökade möjligheter att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet. För att den föräldraskapsrättsliga regleringen ska bli tydligare och mer rättssäker föreslår regeringen vidare att det ska införas särskilda regler om föräldraskap för situationer där personer får barn efter att någon av dem eller båda har ändrat könstillhörighet. Reglerna innebär bl.a. att en man som föder ett barn ska anses som far till barnet och att en kvinna som bidrar med sina spermier till ett barns tillkomst ska anses som mor till barnet.... 
Fånig konservatism från kd.

Utskottet följde s-mp-regeringens proposition. Riksdagen röstade för betänkandet 13 juni (§ 11 i protokollet). I allt väsentligt är det här bra reformer. Men det fanns även invändningar från oppositionspartierna. Från reservation 3 av kd. 
.... Vidare bör principen vara att donerade könsceller ska få användas endast om det finns medicinska orsaker till barnlösheten. Enligt min mening bör barn inte fråntas möjligheten till både en pappa och en mamma. Därför bör inte assisterad befruktning med donerade könsceller komma i fråga för ett samkönat par eller för ensamstående.... 
Det där är bara fånig konservatism. Kd har motvilligt accepterat att en främmande man får donera sperma vilket gör partiets linje än mer inkonsekvent. Från reservation 5 av sd. 
.... Enligt regeringens bedömning är det tillräckligt att en läkare prövar om det med hänsyn till makarnas, sambornas eller den ensamstående kvinnans medicinska psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att en befruktning utanför kroppen äger rum. Vi anser att det i stället är socialtjänsten som ska utreda de tilltänkta föräldrarnas psykologiska och sociala förhållanden inom ramen för den särskilda prövningen, liksom vid fråga om adoption.... 
Reform för att minska köerna.

Reglerna för adoptioner är betydligt striktare än vid assisterad befruktning. Nu är förvisso adopterade barn i en mer utsatt situation (att få lämna sin ursprungliga familj) men reglerna bör kunna ses över när det gäller villkoren. Från reservation 8 av v. 
.... Jag anser att det för de lesbiska par och ensamstående kvinnor där kvinnan som ska bära barnet inte har problem med infertilitet vore enklare att söka sig till en barnmorskemottagning för att få hjälp med inseminationen i stället för att behöva ställa sig i kö till ett sjukhus....
Även det där bör utredas för att minska köerna inom vården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar