tisdag 2 januari 2018

S-mp-regeringen vill tillåta sambopar att adoptera.


S-mp-regeringen har lämnat lagrådsremissen Modernare adoptionsregler. Det blir säkert en proposition i början av det här året. Lagrådsremissen innehåller många olika förändringar. Från ett queerperspektiv är det intressantast att även sambopar ska få bli prövade som adoptivföräldrar. Från lagrådsremissen.
.... 2008 års Europarådskonvention ger uttryckligen konventionsstaterna möjlighet att låta konventionens bestämmelser gälla även två personer som lever tillsammans i en stabil relation.... I Danmark och Norge kan sambor adoptera gemensamt och genomföra styvbarnsadoption.... Behandling med assisterad befruktning erbjuds även sambor. Om sambor tillåts att adoptera på samma sätt som gifta par, finns det fler föräldrar som kan erbjuda barn trygghet.... Stabiliteten i relationen är en viktig omständighet att beakta i denna bedömning. Detta bör gälla oavsett samlevnadsform. Barnets bästa värnas enligt regeringens uppfattning bättre genom att det i samtliga fall görs noggranna prövningar av stabiliteten i parets relation än genom en generell begränsning som innebär att en stor grupp blir formellt uteslutna från möjligheten att adoptera. Det finns många sambor som lever i stabila förhållanden och som även i övrigt har lika goda förutsättningar att bedömas som lämpliga som gifta par.... Vårdnaden bör vara gemensam både när sambor eller makar adopterar gemensamt och om en sambo eller make adopterar sin partners barn genom styvbarnsadoption....
Det handlar om att Sverige inte ska behålla egna osakliga hinder. 

En del kanske invänder att de flesta länder som adopterar bort barn inte godkänner ogifta par. Det är sant. Samma argument framfördes inför att riksdagen 2002 beslutade att likställa reglerna för samkönade och olikkönade par. Till sist är det barnets ursprungsland som avgör vilka grupper av människor som får adoptera. Det som det handlar om är att Sverige förutom det inte ska ha egna regler som inte är sakligt motiverade.

I riksdagen lär 6 av 8 riksdagspartier rösta för reformen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är förmodligen emot men det är inte helt säkert. Båda partierna är internt oense när det gäller vilka som ska få bli prövade som adoptivföräldrar.

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar