fredag 5 januari 2018

En tredelad föräldraförsäkring är en jämställdhetsreform.


Utredningen Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn har publicerats. Den mest kontroversiella delen är förslaget om att antalet reserverade månader ("pappamånader") ska vara 5 för vardera vårdnadshavare av totalt 15 (idag är det 3 av 18). Jag har i flera år argumenterat just för att föräldraförsäkringen bör vara tredelad. 

Möjligheten att vara föräldraledig efter ett barn fyllt 3 år ska enligt utredningens förslag kraftigt begränsas. Det som är mest intressant från ett queerperspektiv är att det bör bli möjligt att överlåta delar av föräldrapenningen till någon annan i barnets närhet. En viktig reform för många HBTQ-familjer. Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
.... Utredningen föreslår att för tid efter barnets tredje levnadsår och fram till dess att barnet har fyllt tio år ska föräldrapenning som huvudregel lämnas under högst tio dagar per barn och år.... Utredningen anser att föräldrarnas incitament till att dela både föräldrapenning och föräldraledighet mer lika behöver förstärkas. Utredningen gör dock bedömningen att det i nuläget inte bör göras en fullständig uppdelning av föräldrapenningdagarna på så sätt att hälften av samtliga dagar reserveras för vardera vårdnadshavaren. Eftersom alla familjer och barn ser olika ut och har olika behov som dessutom kan förändras över tid, är det enligt utredningens mening viktigt att behålla viss flexibilitet i försäkringen..... Utredningen föreslår att en förälders sambo ska likställas med en förälder vid tillämpning av bestämmelserna om föräldrapenning utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ska ha eller ha haft barn tillsammans.... Några särskilda krav gäller inte för att en förälders make ska likställas med föräldern, varken för rätt till föräldrapenning eller för rätt till föräldraledighet. Enligt utredningens mening framstår denna skillnad som omotiverad.... Utredningen föreslår att en vårdnadshavare ska få överlåta en del av sin rätt till föräldrapenning till en person som inte är barnets förälder eller likställd med en förälder. En utökad möjlighet för en vårdnadshavare att lämna en del av sina egna dagar med föräldrapenning till en annan person bedöms ge ensamstående föräldrar en förbättrad möjlighet att få hjälp och avlastning av en närstående i vården av barnet. I familjer där fler än två personer utövar en föräldraroll innebär en sådan möjlighet att fler kan kombinera föräldraskap och arbetsliv och att barnet får del av fler föräldrars omsorg och tillsyn. En utökad möjlighet att lämna dagar till en annan person än en förälder eller en likställd förälder torde vara värdefull även för andra familjekonstellationer och kunna underlätta vardagen för många....
Den snedvridna fördelningen av föräldrapenningen drabbar unga kvinnor.

Rapporten är bra även om man givetvis kan ha invändningar om detaljer. Samma attityd har liberala Expressens ledarredaktion. Sverige har en situation där unga kvinnor inte får samma möjligheter som unga män när det gäller att få jobb och göra karriär eftersom arbetsgivaren bedömer att "risken" att de ska vara föräldralediga länge är högre. Det drabbar kvinnor generellt och även lesbiska.

Alla liberaler gillar inte två till reserverade månader i föräldraförsäkringen. Det har jag full respekt för. Det är inte en enkel debatt om man är liberal och är för valfrihet. Det finns en målkonflikt. Men någonstans måste man, om det ska bli ett verkligt jämställt samhälle, faktiskt våga fatta beslut som är kontroversiella till en början. Ska skattebetalda ersättningar bidra till att upprätthålla patriarkala normer? Dock bör det finnas en viss flexibilitet.

När det gäller överlåtande av delar av föräldrapenningen till andra än vårdnadshavarna hade jag helst velat att resterande 5 månader skulle kunna användas. Utredningen föreslår 2 månader, det är dock en förbättring som skulle gynna en del HBTQ-familjer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar