söndag 18 september 2011

Fp:s partistyrelse för utreda informationsplikt för hiv-positiva.


I två tidigare delar, här och här, har jag kommenterat motionsförslag till Folkpartiets landsmötet (kongress) i oktober. I den tredje delen kommer jag att främst fokusera på reformer som inte är några explicita HBT-reformer men har indirekta kopplingar.

Fp:s partistyrelse vill utreda ett avskaffande av informationsplikten för hiv-positiva. Alltså den lag som tvingar folk som har hiv att berätta om sin sjukdom inför nya sexpartners, även om de ska tillämpa säkrare sex. Sverige är tillsammans med Norge de enda länderna i Västeuropa som har ett sådant tvång. De som argumenterar för lagen menar att folk har rätt att veta vilka risker de ska ta. Invändningen från andra är att ansvaret för att skydda sig är delat om en hiv-positiv och hiv-negativ har sex.

Barbro Westerholm (bilden), riksdagsledamot. och Christer Romson Lande har lämnat en motion (F48) där yrkandet är följande.
att Folkpartiet ska verka för en uppföljning av hur smittskyddslagen fungerar i dag för hivsmittade
I motionen lämnar de bl.a. den här argumentationen.
.... Den sjukdom som varit mest i fokus vid diskussion om smittskyddslagen är hiv. Den innebär att den som bär på hiv har en skyldighet att berätta för sina sexpartners om smittan. Det har diskuterats om lagen fungerar som den tänkt eller om den motverkar sitt syfte som preventivt redskap. Det har också ifrågasatts om straffsatserna för personer som utsatt andra för smittorisk är rimliga med tanke på att hiv i dag i större utsträckning än tidigare är en behandlingsbar infektion....
Partistyrelsen försiktigt positiv till utredning.

Från partistyrelsens kommentar.
.... Som liberaler tror vi på den enskildes frihet under ansvar. Alla har ansvar för både sig själv och sin/sina partner vid sexuellt umgänge – och det gäller alla, oavsett vad den enskilde vet eller inte vet om sin hivstatus....

Det är i alla lägen viktigt att rättstillämpningen följs kontinuerligt så att de mycket sällsynta fall där människor uppsåtligt eller genom brottslig vårdslöshet utsätter andra för smittrisk ska kunna lagföras, samtidigt som detta inte skapar stigmatisering eller otrygghet för den stora majoriteten personer med hiv som gör allt de kan för att förebygga hivöverföring....

Partistyrelsen delar i princip motionärernas uppfattning att den svenska smittskyddslagen bör utvärderas i fråga om hiv för att se vad som fungerar bra och mindre bra i den. All lagstiftning behöver regelbundet utvärderas och prövas mot verkligheten. Den nuvarande smittskyddslagen gäller sedan den 1 juli 2004, och det är rimligt att i en framtid utreda lagen och se hur den kan förbättras. Till saken hör dock att trycket är hårt på det svenska utredningsväsendet, och det finns många angelägna frågor som behöver belysas. Partistyrelsen föreslår att motion F48 därmed anses besvarad.
Även om kommentaren är försiktig är det första gången Folkpartiets partistyrelse tydligt problematiserar informationsplikten för hiv-positiva. Jag tycker själv att det är en komplicerad fråga, det är bra argument från båda sidor. Men jag skulle vilja ha en utredning av lagen så snabbt som möjligt. Tidigare har det varit politisk enighet i riksdagen om informationsplikten men Miljöpartiet blev 2004 för att vilja avskaffa det kravet för hiv-positiva. För några år sedan följde Vänsterpartiet efter. Socialdemokraterna är för att utreda ett avskaffande och det lär också Folkpartiet bli på sitt landsmöte i oktober. Övriga partier är för informationsplikten

Motion om att tillåta embryodonation.

Birgitta Ohlsson (EU-minister), Barbro Westerholm m.fl. vill i en motion (H44) tillåta embryodonation, alltså att både sperma och äggceller ska kunna doneras till ett par när det gäller konstgjord befruktning. Det här kan givetvis vara ett problem både för lesbiska och heterosexuella par men proportionellt skulle en lagförändring oftare förbättra för den förra gruppen eftersom de med nuvarande lag aldrig kan få donerade äggceller om någon av dem eller båda är sterila. Tyvärr yrkar partistyrelsen bara att frågan ska utredas medan det borde vara enkelt att förtydliga att det är en bra reform, som för övrigt redan är genomförd i många andra EU-länder.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för att tillåta embryodonation. Kristdemokraterna är negativa medan övriga riksdagspartier verkar vara beredda utreda reformen även om det kanske inte är något de prioriterar.

Fler än två vårdnadshavare för barn.


En annan reform som berör en del HBT-familjer är möjligheten för ett barn att få fler än två vårdnadshavare. Kravet ska givetvis vara att en domstol avgör att det är till barnets bästa. Andreas Runnemo och Christer Romson Lande framför i motion (H46) följande yrkande.
att Folkpartiet ska verka för en ny familjelagstiftning somger större avtalsfrihet och möjlighet för fler än två vårdnadshavare samt tillmäter biologiskt föräldraskap mindre betydelse än den nuvarande
Från deras argumentering.
.... Dessutom bör begränsningen att endast två personer kan vara föräldrar i juridisk mening tas bort. Nuvarande syn är inte förenligt med en verklighet där vi ser fler och fler stjärnfamiljer och innebär att barn inte har rätt till alla sina föräldrar (definierade som de som tar ett aktivt föräldraskapsansvar). Detta handlar dels om ökade möjligheter till queera familjebildningar, men också om heterosexuella par som skiljer sig tidigt i barnens liv och där föräldrarnas nya partners ibland tar ett mycket aktivt föräldraskapsansvar.

Att hitta en bra lagstiftning som hanterar de här frågorna är inte enkelt, men för ett parti som har ambition att vara det ledande liberala partiet borde det vara en självklarhet att vara drivande i den här utvecklingen....
Fp:s partistyrelse negativ.

Partistyrelsen är negativ till resonemanget.
.... Med vårdnadshavarrollen följer också rätten att vara medbeslutande i många frågor som rör barnets fostran och uppväxt. Så länge alla vuxna runt barnet är sams skulle det sannolikt i vissa fall kunna vara till fördel för barnet att ha fler än två vårdnadshavare, men risken för konflikter skulle å andra sidan bli mycket större när vårdnadshavarna drar åt olika håll. En beklaglig sanning är att det finns få konflikter inför domstol som är mer infekterade och skadliga för barnet än vårdnadstvister. Risken för sådana konflikter skulle öka exponentiellt med antalet vårdnadshavare. Partistyrelsen ställer sig därför negativ till tanken att öppna för fler än två vårdnadshavare.

Det rättsliga reformarbetet på familjelagstiftningens område ska givetvis bygga på respekt för och erkännande av att det finns många olika slags familjer. I exempelvis ett fall när en annan vuxen utan att vara vårdnadshavare format ett betydelsefullt band till ett barn, finns i dag en möjlighet för en domstol om att förordna om umgängesrätt.... Partistyrelsen menar att
detta är ett exempel på en mer väl avvägd åtgärd, som balanserar barnets juridiska intressen mot den vuxnes intressen....
Precis som när det gäller informationsplikten för hiv-positiva är det här inte en enkel fråga. Men även här borde det startas en utredning, om det lämpligt att Sverige, precis som Island redan gjort, tillåter barn att få möjlighet till fler än två vårdnadshavare.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är för reformen. Övriga riksdagspartier är negativa.


Uppdatering 1.

Det är tydligt att den homofientliga delen (och dess sympatisörer) av Kristdemokraterna nu på allvar vill försöka byta ut Göran Hägglund på partiets extra riksting (kongress) januari 2012. Siewert Öholm, (ö)känd för sina homofoba kommentarer i media har en ny debattartikel i Newsmill.
Medlemmarna förvirras när KD låter Sverigedemokraterna ta över kärnfrågor som abort och familj. I stället jagar KD applåder på så många PRIDE-festivaler man kan hitta. Partiets valanalytiker hävdade på fullt allvar att senaste valfiaskot berodde på att man inte varit attraktiva för HBT-grupperna
Jag ska definitivt inte försvara Göran Hägglund som är både heteronormativ och för en diskriminerande politik mot HBT-personer. Men den grupp som nu kritiserar honom är ännu värre. Och de har tolkat valanalysgruppens resultat fel. Att få bort "homofobistämpeln" handlade inte främst om att locka HBT-personer till partiet utan att den stämpeln (till viss del berättigad) gjorde att många som i övrigt gillade partiets politik 2010 röstade på något annat parti.

Sedan är det fascinerande att när Öholm i sin debattartikel ska ge exempel på "moralfrågor" handlar det bl.a. om att kritisera (sic!) mer restriktiva regler för vapenexport. Precis som liberale debattören Per Ahlmark (vars antikommunistiska engagemang jag för övrigt hyllar) verkar Öholm även mena att "bra moral" är att kritisera Israel så sällan som möjligt. Alla andra länder i regionen beter sig värre men det är inte orsak till tystnad när palestiniers rättigheter kränks på Västbanken. Tvärtom är en sådan tystnad omoralisk i dess egentliga betydelse.

Visst är det en del, bl.a. Vänsterpartiet, i svensk politik som tyvärr är fixerade vid att kritisera Israel i relation till andra länder, men Carl Bildt (m) och Göran Hägglund (kd) tillhör inte den gruppen.

1 kommentar:

  1. 2011-09-20
    Svenska kyrkan träffar homofientlig imam:

    http://muslimskafriskolan.blogspot.com/2011/09/svenska-kyrkan-traffar-homofientlig.html

    SvaraRadera