onsdag 21 september 2011

Moderaternas partistyrelse oenig om surrogatmödraskap.


Tidigare har jag här på bloggen berättat om förslaget till nytt idéprogram för Moderaterna. Det här är andra och sista delen om dokumenten inför partiets stämma (kongress) i oktober.

Flera tidningar berättade redan för några veckor sedan att Moderaternas partistyrelse är för att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. Det som inte har blivit lika känt är att en betydande minoritet av partistyrelsen vill utreda att tillåta surrogatmödraskap. Det kan alltså bli en fråga som det blir konflikt om på stämman.

Motionsförslag om förändrad könstillhörighetslag.

Men först könstillhörighetslagen. Fredrik Säweståhl (ordförande för Öppna moderater), Christer G Wennerholm (landstingsråd för Stockholms län) m.fl. har lämnat en motion (109) om att förändra lagen för "könsbyten". De lämnar följande yrkanden.
att ta ställning för att Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall (1972:119) skyndsamt ska moderniseras,
att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara steriliserad slopas,
att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara ogift slopas, samt
att dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte skall vara svensk medborgare slopas till förmån för att även utländska medborgare som varit bosatta i Sverige i minst ett år kan beviljas behandling.
Partistyrelsen håller med.

En enig partistyrelse håller med motionärerna.
Såsom motionären påpekar är lagen otidsenlig och behöver reformeras. Det är en grundläggande princip att varje människa har en absolut rätt att bestämma över sin egen kropp. Det gäller såväl att påbörja som att avsluta behandlingar.

Moderaterna har länge sagt att en människas sexuella läggning inte avgör lämpligheten som förälder. Vi är väl medvetna om att önskan om barn är mycket stark hos många, oavsett kön eller sexuell läggning. Att förbjuda en viss grupp människor att i framtiden skaffa egna barn genom att ställa krav på sterilisering i samband med en könskorrigerande behandling rimmar illa med såväl vår ideologiska grundinställning som grundläggande mänskliga rättigheter.

Partistyrelsen anser att detsamma gäller kravet på att den sökande måste vara ogift. Mot bakgrund av att äktenskapslagstiftningen är könsneutral bör detta krav avskaffas.

I betänkandet Ändrad könstillhörighet (Statens offentliga utredningar 2007:16) föreslogs att kravet på svenskt medborgarskap tas bort. Istäl-ellet föreslogs där att bosättningsbegreppet blir avgörande och att det ska tolkas på samma sätt som i socialförsäkringslagen. Partistyrelsen delar den uppfattningen.

Slutligen bör också kravet på att den sökande fyllt 18 år tas upp. Kravet nämns inte explicit i motionen men den utredning som Socialstyrelsen genomfört och som motionären hänvisar till föreslår att detta krav bör utredas skyndsamt.

Av förarbetena till den nuvarande lagen motiveras 18-årsgränsen av att sökanden måste kunna inse konsekvenserna och betydelsen av beslutet. I denna del är det viktigt att påminna om att före 18-årsdagen är det vårdnadshavarna som har beslutanderätten i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Att tillåta könsbyte för personer under 18 år innebär att det ytterst blir vårdnadshavarna som ska fatta beslut om sådan behandling.

Partistyrelsen menar att 18-årsgränsen bör behållas. Den som är under 18 räknas som ett barn och kan inte förväntas överblicka konsekvenserna av ett så ingripande och långtgående beslut som en könskorrigerande behandling innebär. Dessutom innebär ett sådant system att det i realiteten blir barnets vårdnadshavare som ytterst beslutar om barnet ska genomgå ett könsbyte eller inte.
Stelbent resonemang om transsexuella barn.

Moderaternas partistyrelse resonerar klokt - förutom när det gäller transsexuella barn. RFSL och de flesta andra föreningar som är engagerade för transrättigheter, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill tillåta barn ( med läkares och, för yngre barn, vårdnadshavares godkännande) att juridiskt byta kön. Förra veckan berättade jag att även Folkpartiet vill utreda det. Jag tycker själv frågan är komplicerad och är inte definitivt för att avskaffa nuvarande åldersgräns. Men Moderaternas resonemang är för stelbent. Om barnet-ungdomen, vårdnadshavaren och ansvarig läkare är ense om att ett juridiskt könsbyte är till barnets bästa borde det väl vara något som man i alla fall bör utreda om man ska tillåta eller inte.

Surrogatmödraskap är inte explicit någon HBT-reform. Även heterosexuella par kan använda den metoden för att få barn. Men för en del bögpar (när det är svårt som samkönat par att adoptera) kan det vara en möjlighet att bilda familj. Olof Lavesson, öppet homosexuell riksdagsledamot, lämnar i en motion (110) följande yrkande.
att Moderaterna verkar för att en utredning tillsätts i syfte att i svensk lag reglera och därmed tillåta surrogatmödraskap i Sverige.
I en annan motion (111) föreslår riksdagsledamot Maria Abrahamsson på ungefär samma sak. Och hon får stöd av Moderaterna i Stockholm stad.

Drygt en tredjedel av partistyrelseledamöterna vill utreda tillåtande av surrogatmödraskap.

Majoriteten i Moderaternas partistyrelse yrkar avslag på de båda motionerna "mot bakgrund av de etiska och juridiska problem som ett tillåtande av surrogatmödraskap skulle innebära." Sex ledamöter i partistyrelsen, bland dem EU-parlamentsledamoten Christofer Fjellner (bilden) håller dock inte med utan lämnar i ett särskilt yttrande följande förklaring till det.
Surrogatmödraskap är en etiskt mycket komplex fråga. Det bör inte avfärdas utan istället grundligt och förutsättningslöst utredas.
Partistyrelsen har 14 ledamöter. Av de sex som lämnat ett särskilt yttrande är fem ordinarie ledamöter, vilket betyder drygt en tredjedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar