måndag 12 september 2011

Fp:s partistyrelse vill utreda att tillåta barn att "byta kön".


Folkpartiets partistyrelse säger ja till att utreda både tillåtande av "könsbyten" för barn och om informationsplikten för hiv-positiva ska vara kvar eller inte. Det blir tydligt när man granskar handlingarna inför fp:s landsmöte (kongress) 14-16 oktober i Karlstad.

För den som har som favorithobby att åka på borgerliga kongresser blir det till att packa resväskan ordentligt. För av Alliansens fyra partier har först Centerpartiet sin stämma 22-25 september i Åre, något jag kommenterat tidigare här på bloggen. Folkpartiets evenemang är alltså några veckor senare och Moderaterna har sin stämma 20-23 oktober i Örebro.

Moderaterna följer ofta efter Folkpartiet och Centerpartiet inom HBT-politiken.

Man kan tycka att det inte har någon betydelse att partistyrelsen i ett 6 %-parti beslutar vara för två utredningar men så enkelt är det inte. Följer man HBT-politiken de senaste 10 åren kan man konstatera att det bland borgerliga partier oftast är Folkpartiet eller ibland Centerpartiet som först blivit för nya reformer. Några år efter har vanligen Moderaterna följt efter.

Det är många motioner med koppling till HBT-politiken till landsmötet. Birgitta Ohlsson Klamberg (EU-minister) m.fl. vill i en motion (F42) att partiet återigen förtydligar att man är emot tvångssteriliseringar av transsexuella.
Den svenska lag som än i dag gäller är från 1970-talet, och utgår från att transsexualism fortfarande ses som en sjukdom. En grundlös patologisering som måste upphöra. Dock bör behovet och den otvetydiga rätten till korrigerande vård samt hormonell och individanpassad kirurgisk behandling tydliggöras genom en administrativ omvärdering av tillståndet från psykiatriskt till somatiskt tillstånd med lagstadgad rätt till vårdinsatser. Det är inte lagstiftarnas ansvar att bedöma vem som får föda barn, eller vem som ska ha rätt till vård samt privilegiet att själv definiera sin identitet och sina innersta känslor. Det bör inte heller vara upp till lagstiftarna att förbjuda personer somär gifta att genomföra ett könsbyte och få det juridiskt fast
Motion om att tillåta barn att byta kön juridiskt.

Catrine Norrgård (ordförande för HBT-liberaler) m.fl. vill i en motion (F43) avskaffa förbudet för minderåriga att få byta kön juridiskt. Deras yrkanden är följande.
1. att Folkpartiet ska verka för att minderåriga över sexton år ska ha rätt att byta juridiskt kön, utan målsmans tillstånd
2. att Folkpartiet ska verka för att minderåriga under sexton år ska ha rätt att byta juridiskt kön, med målsmans tillstånd
3. att Folkpartiet ska verka för att minderåriga patienter med könsidentitetsstörningar ska ges lika tillgång till viktig medicinsk och kirurgisk vård (könskorrigerande behandling) som andra unga patienter
4. att Folkpartiet ska verka för att det ska göras tillåtet för minderåriga patienter att genomgå könskorrigerande operationer av genitalier
5. att Folkpartiet ska verka för att Socialstyrelsen tar initiativ till samråd med SKL i syfte att undersöka förutsättningarna att få till stånd ett till två regionala utrednings- och behandlingsteam för barn och ungdomar med könsidentitetsstörningar
Från deras argumentation för att tillåta barn att byta kön juridiskt.
Den lagstadgade åldersgräns som säger att minderåriga inte får erbjudas könskorrigerande operationer av genitalier är inte medicinskt betingad. Den förbjuder sådana operationer också när både föräldrar och läkare anser att det vore det bästa, även när tonåringen riskerar att ta livet av sig. Det är inhumant, förödande för den drabbade och oförenligt med inga andra minderåriga patienter behandlas på det viset. Det måste vara läkare och vårdnadshavare som i varje individuellt fall avgör, i samråd med patienten, vad som är en minderårig patients bästa, inte en stelbent lagtext. Vården för minderåriga patienter måste också ha en nationell samsyn och ges kraftigt ökade resurser.

Beslut om könskorrigerande vård bör regleras som annan vård, det vill säga utifrån rent medicinska och humanitära principer och bör inte ingå i lagen. Minderåriga transsexuella som sedan länge lever i sitt upplevda kön behöver lika mycket som andra ungdomar få tillgång till sin identitet, känna sig bekräftade och möjlighet att legitimera sig utan att riskera att få sin medicinska historia offentliggjord. Unga patienter skulle må avsevärt mycket bättre om de tilläts byta juridiskt kön och personnummer
Partistyrelsen positiv till att utreda avskaffande av 18-årsgränsen för "könsbyten".

Partistyrelsen konstaterar att de är håller med om att sterilitetskravet i könstillhörighetslagen måste avskaffas.
Vi delar motionärernas uppfattning att det är dags att slopa regeln att patienten måste vara steriliserad och inte får spara ägg eller spermier före operationen. Vi vill ta fasta på Socialstyrelsens utredningsförslag om hur sjukvårdens bemötande av transsexuella patienter kan förbättras, bland annat genom nya regionala utredningsteam. Vi vill vidare förtydliga namnlagen för att säkerställa att vuxna transsexuella och transpersoner har möjlighet att välja det förnamn de önskar.
När det gäller att utreda om barn ska få byta kön juridiskt kommer Folkpartiet att bli det första borgerliga partiet att officiell vara positiva till det om landsmötet följer partistyrelsens kommentarer.
Transsexuella ungdomar och deras behov är en av de frågor som tas upp i motionerna. Såväl i Sverige som i andra länder där öppenheten för hbt-personer ökar finns en tydlig trend att individen tidigare i åldrarna kan sätta ord på sin sexualitet eller sin könsidentitet även när den bryter mot den av omgivningen förväntade. På den tid då lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i särskilda fall skrevs var synsättet annorlunda. Kunskapen och forskningen om transsexualism var ännu i sin linda och det fanns knappast en tanke på att låta den omfatta personer som ännu inte var myndiga. Även om lagen i sin skrivning förutsatte att sådana känslor kunde uppträda i yngre ålder antogs beslutet om att vilja byta kön behöva mogna fram under lång tid. Det har aldrig varit fråga om en medicinskt motiverad gräns utan har alltid handlat om det omgivande samhällets synsätt på vilken grad av mognad som bör krävas.

De minskande fördomarna om transsexualism gör att allt fler kommer ut som transpersoner, inför sig själva elleromgivningen, redan som ungdomar. Det är i sig mycket positivt att fler ungdomar vågar bryta tystnaden, och samhället har all anledning att uppmärksamma den ofta mycket utsatta situation som transungdomar befinner sig i. När transungdomar vittnar om det svåra psykiska lidande som ligger i att tvingas vänta på behandling finns det all anledning att lyssna mycket noggrant. Samtidigt är det också angeläget att beakta att den som är under arton år rättsligt sett är barn.

Partistyrelsen konstaterar att Socialstyrelsen tidigare i år har förespråkat att en översyn görs av regelverket och formerna för stöd till unga transsexuella. Partistyrelsen förutsätter att en sådan översyn kommer till stånd, och några ytterligare åtgärder från partiets sida bedöms inte påkallade i dagsläget. Partistyrelsen anser i stället att denna översyn bör inväntas. Med detta bör motion F43 anses besvarad.
Jag kommenterar fler av motionerna och partistyrelsens svar senare i veckan. Vill förtydliga att jag själv är för att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steriliserad för att få byta kön juridiskt. När det gäller avskaffande av kravet att vara 18 år håller jag med Socialstyrelsen (och fp:s partistyrelse) om att det bör utredas.

Moderaterna planerar att i slutet av september publicera sina handlingar inför sin stämma.


Uppdatering 1.

RFSL och flera andra föreningar som jobbar för transrättigheter är för att avskaffa ålderskravet i könstillhörighetslagen. Det är även Miljöpartiet och Vänsterpartiet positiva till. Fp blir för att utreda ett avskaffande av 18-årsgränsen om landsmötet följer partistyrelsens rekommendation. Övriga riksdagspartier har hittills uttalat sig för att behålla nuvarande åldersgräns.

Flera tidningar rapporterar idag om en ny opinionsmätning från Demoskop. Skulle resultatet blivit verklighet hade den parlamentariska situationen blivit densamma som idag, d.v.s. att varken Alliansens eller s+mp+v har majoritet i riksdagen. Flera andra institut redovisar också nya opinionsmätningar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar