onsdag 30 juni 2010

Socialstyrelsen vill avskaffa tvångssteriliseringar. Håller s, m och kd med?

Socialstyrelsen har idag lämnat sin utredning om transsexuella och könstillhörighetslagen Utredaren Karin Lindell vill radikalt förändra nuvarande lag (som är från 1972 och diskriminerande) i frihetlig riktning.

Idag är det fyra krav för att få byta kön juridiskt. Utredningen föreslår att tre av dem avskaffas, att någon måste vara ogift, svensk medborgare och steriliserad. Könstillhörighetsutredningen från 2007 var också för de förändringarna men ville absurt nog istället införa ett kastrationskrav. Dessbättre innehåller Socialstyrelsens utredning inte något sådant förslag.

När det gäller det fjärde kravet i könstillhörighetslagen, att transsexuella måste vara 18 år för att få juridiskt byta kön, är Socialstyrelsen visserligen för att kravet behålls till en början. Men föreslår även en utredning av om det är lämpligt att tillåta även minderåriga att "byta kön".

Från utredningen (sid 32-33)
Det bör utredas huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder. Förutsättningar för insättande av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner bör övervägas skyndsamt för att minska risken för psykisk ohälsa. En ändrad juridisk könstillhörighet kan innebära en chans för den unga att lättare kunna leva i sin önskade könsidentitet och könstillhörighet....

Detta bör emellertid utredas separat och hänsyn bör tas till ett flertal aspekter, där psykosociala aspekter måste vägas mot andra eventuella ”risker”.
Jag menar att det här är ett klokt resonemang. Visserligen vet jag att RFSL, andra föreningar för transpersoner, Vänsterpartiet och Miljöpartiet helt vill avskaffa åldersgränsen. Men jag bedömer att när det gäller ärenden som handlar om unga bör det utredas extra noggrant vad som är till barnets bästa. Precis som man gjorde när det gäller möjligheten för samkönade par att bli prövade som adoptivföräldrar.

Men det är mycket som tyder på att dagens åldersgräns är för stelbent. Idag kvittar det om barnet, föräldrarna och läkaren är eniga om att ett juridiskt könsbyte eller någon operation är lämplig, det är trots det inte tillåtet före 18 års ålder. Det är bara en detalj där jag är oense med utredaren. Karin Lindell vill utreda om det ska tillåtas med juridiska könsbyten från 16 års ålder. Jag menar att man istället ska bedöma det helt förutsättningslöst från vilken ålder det är lämpligt att tillåta det, om det sedan kanske blir 16 år är en annan sak.

Könstillhörighetsutredningen från 2007 föreslog ett behållande av 18-årsgränsen utan något förslag på utredning av det. En annan skillnad mellan de två utredningarna är att den från 2007 ville att den som är gift eller ingått partnerskap med någon transsexuell ska godkänna beslutet om juridiskt könsbyte. Det för att vederbörande annars kanske är gift "mot sin vilja" med någon av ett annat kön än vederbörande var när de gifte sig. Socialstyrelsen menar klokt nog att det här kan fördröja processen och att det istället blir partners ansvar att begära skilsmässa om vederbörande inte gillar konsekvenserna av det juridiska könsbytet.

Socialstyrelsens utredning är också för att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att kunna bli biologiska föräldrar även om de väljer att bli steriliserade vid sitt juridiska könsbyte. Det här inte förbjudet i lag idag, men hittills har Socialstyrelsen tolkat nuvarande sterilitetskrav i könstillhörighetslagen som att transsexuella inte bör få spara könsceller.

Utredningen berättar också en del om den svåra situationen för många transsexuella inom vården. Man har gjort enkäter både till människor som har juridiskt bytt kön och till vårdansvariga. Det avslöjas att reglerna varierar mycket från landsting till landsting vilket ibland orsakar godtycklighet när det gäller vilka rättigheter den som ska "byta kön" har.

Utredningen lämnar bl.a. följande förslag för att förbättra transsexuellas situation i vården. (sid 12-13 i utredningen)
Socialstyrelsen bör utarbeta informationsmaterial om vart man kan vända sig om man behöver hjälp, hur utredningen går till, vilken vård man kan få och vilka villkor som gäller för att få ny juridisk fastställelse.

Socialstyrelsen bör ta initiativ till samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i syfte att undersöka förutsättningarna att få till stånd tre till fem regionala utrednings- och behandlingsteam för vuxna med könsidentitetsstörningar.

Socialstyrelsen bör ta initiativ till samråd med SKL i syfte att undersöka förutsättningarna att få till stånd ett till två regionala utrednings- och behandlingsteam för och ungdomar....

Socialstyrelsen bör i samarbete med professionen ta fram ett nationellt vårdprogram/rekommendationer för vården av personer som lider av transsexualism och andra könsidentitetsstörningar.

Diagnoskoden transsexualism ska inte vara avgörande för om en person ska få behandling. Behandling ska kunna ges även till personer som har ospecificerad könsidentitetsstörning och inte vill genomgå en fullständig könskorrigering. Vid bedömningen ska överväganden göras utifrån patientens medicinska och psykosociala förutsättningar att genomgå behandlingen och hur behandlingen påverkar patientens livskvalitet.
Sammanfattningsvis är utredningens förslag bra. Nu ska det skickas ut på remiss. När remissrundan är klar har regeringen (vilken det blir efter riksdagsvalet i höst) ett viktigt ansvar att så snabbt som möjligt lämna en proposition om en ny frihetligare könstillhörighetslag. Allt annat vore ett oacceptabelt svek mot transsexuella.

Som jag skrev här på bloggen för några dagar sedan är fyra riksdagspartier för att avskaffa tvångssteriliseringar av transsexuella, Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När det nu varit debatt om det i flera år och även Socialstyrelsen lämnat ett sådant förslag är det verkligen dags även för Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna att bekänna färg. Accepterar ni tvångssteriliseringar av transsexuella eller vill ni avskaffa kravet i könstillhörighetslagen. Och om ni vill behålla kravet, vilka andra grupper i samhället menar ni bör acceptera att bli tvångssteriliserade 2010?

S, c, fp, v och mp är för att avskaffa kraven att någon måste vara ogift och svensk medborgare för att få juridiskt byta kön och är för att transsexuella ska få spara könsceller. M och kd svarar "möjligen" till de tre reformerna.

Även Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagen skriver om Socialstyrelsens rapport.


Uppdatering 1.

Jag har nu ca 18.00 (ca 6 timmar efter att TT, DN och SvD skrev om Socialstyrelsens utredning) granskat hemsidorna för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Piratpartiet, Feministiskt initiativ, ssu, muf, cuf, luf, kdu, ung vänster, grön ungdom, RFSL, Benjamin, transföreningen Fpes, HBT-siten Qx och RFSU. Totalt 22 hemsidor

Hur många av dem har skrivit om förslaget till ny könstillhörighetslag? Svaret är tre (sic), RFSL , Benjamin och Liberala ungdomsförbundet (luf). All heder åt dem men det här visar att transpersoners rättigheter ofta blir bortprioriterade oavsett om det handlar om könstillhörighetslagen eller lagar mot hatbrott mot transpersoner.

Från RFSL.s pressmeddelande.
— Nu har Göran Hägglund chansen att genomföra Socialstyrelsens förslag och gå till historien som socialministern som radikalt förbättrade transpersoners situation, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Idag släppte Socialstyrelsen sin utredning om vården för transpersoner. Senast den 17 juni meddelade socialminister Göran Hägglund i Aftonbladet att han strävar efter att transpersoner ska ”uppnå så god hälsa som möjligt” och att han såg fram emot ”att ta del av Socialstyrelsens tankar och förslag på området”. Nu har Hägglund tillgång till ett gediget material med konkreta förslag för att förbättra transpersoner hälsa – men också förslag som innebär att de kränkningar av transpersoners mänskliga rättigheter som fortfarande står inskrivna i svensk lag äntligen undanröjs.

— Tvångssteriliseringar är fortfarande en realitet i Sverige idag. Det är en skam för Sverige i internationella sammanhang, säger Ulrika Westerlund.
Benjamin, patientförening för transsexuella och f.d. transsexuella skriver bl.a. följande på sin hemsida.
Merparten av det utredningen föreslår kan vi stödja eller acceptera. Det som saknas och som är oacceptabelt är:

fortsatt åldersgräns på 18 år
fortsatt psykopatologisering

Även om mycket i utredningen är bra så betyder det att utredningen valt att bortse från patientföreningen Benjamins viktigaste frågor. Vi kan därför inte stödja utredningen i dess helhet..
Från luf:s pressmeddelande.
Det är glädjande att Socialstyrelsen inser att dagens lagstiftning som tvingar transsexuella till sterilisering och skilsmässa är ovärdig en modern demokrati. Rätten till den egna kroppen är en grundläggande mänsklig rättighet, som Sverige genom steriliseringskravet förvägrar en redan utsatt grupp, säger Linda Nordlund, 2:e vice ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Unga transpersoner mår ofta psykiskt dåligt, men rigida regelverk tvingar dem att vänta tills artonårsdagen innan de kan påbörja processen att bli den de redan känner att de är. Utredningens förslag att göra det möjligt för 16-åringar att byta juridiskt kön är ett välkommet första steg, men det borde vara en läkares bedömning och inte en åldersgräns som bestämmer när man är mogen att genomgå könskorrigerande behandling.


Nu kan vi bara hoppas att socialminister
Göran Hägglund lyssnar på sin myndighet, och en gång för alla sätter punkt för Sveriges mörka historia av tvångssteriliseringar, avslutar Linda Nordlund.
Det måste glädja Göran Hägglund och övriga ansvariga på Socialdepartementet att de flesta i den röd-gröna oppositionen inte prioriterar att kritisera deras taffliga hantering av könstillhörighetslagen. Eller att det bland borgerliga föreningar bara är luf som försöker driva frågan framåt med ett pressmeddelande.

Det här ointresset var det inte när äktenskapsutredningen 2007 föreslog en könsneutral äktenskapslag, en reform för homosexuella och bisexuella.

Transsexuella och övriga transpersoner förtjänar bättre.


Uppdatering 2

Något som är positivt är att nästan alla som bloggat och länkat till artiklarna i DN och SvD är positiva till en frihetligare könstillhörighetslag. Jag kan bara hitta en som främst är negativ, Konservativa tankar. Ansvarig för bloggen är någon som kallar sig konservativ, kristen, nykterist och statsvetare.

Man kan ju förvänta sig att en människa som är statsvetare ska veta vad vederbörande snackar om när man kommenterar politiska nyheter. Men kan även förvänta sig att någon som kallar sig kristen ska ha någon typ av medkänsla med folk som har det svårt. Även om vederbörande kallar sig konservativ.

Men bloggaren skriver saker som.
Är det verkligen rimligt att kunna kräva vad som helst av sin omvärld? Om man till exempel vill byta kön från kvinna till man, borde man då inte inse att man också ger upp möjligheten till att skaffa barn?
Borde vi då inte avskaffa inseminationer helt vid de offentliga sjukhusen? Ska verkligen heterosexuella kärnfamiljspar (där en eller båda är sterila) ha rätt att kräva vad som helst av sin omvärld? Borde de inte ta konsekvenserna av sin sterilitet? Eller är det bara folk som en del konservativa ogillar som ska acceptera de konsekvenserna?
Sen kan man ifrågasätta om könsbyte är ett ingrepp som ska bekostas av det allmänna (det borde rimligtvis vara ett personligt beslut och en personlig kostnad) men jag lämnar den debatten därhän i dag.
Kommentaren är sanslöst cynisk. Ungefär som om folk juridiskt byter kön som en ploj, typ som andra piercar sig eller tatuerar sig. Återigen, det hade varit positivt om vissa bloggare skaffade sig kunskap innan de kommenterar eller lät bli att kommentera om de inte vet något om vad det handlar om.

Kristet konservativ medmänsklighet? Yeah, right.

Några bloggar som är positiva till en frihetligare könstillhörighetslag.
Transsexualism Lisa Olsson Reclaim Feministiskt initiativ HBT-sossen Trollhare Rasmus (liberal) Per Pettersson Nätverket Svart Måndag Helena von Schantz


Uppdatering 3

Amanda Brihed som för några veckor sedan hade en artikel i Aftonbladet om sitt juridiska könsbyte berättar idag om sin situation i Dagens Nyheter.

10 kommentarer:

 1. http://intersektionalitet.wordpress.com/2010/06/30/stoppa-tvangskastreringen-av-transsexuella/

  F! skrev direkt. Det kommer säkert hänvisning från deras centrala hemsida sedan också -de jobbar ju ideellt eftersom de är ett litet parti.

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Jo, jag har sett att Fi i några distrikt skrivit om förslaget till ny könstillhörighetslag. Det är bra. Men det här är så viktigt principiellt att det förtjänar en notis även på partiernas rikshemsidor. Sedan har du rätt i att olika partier har olika resurser. Men när det nu är bara några månader kvar till valet kollar väl alla partier sina rikshemsidor dagligen gissar jag.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Jag läste det där blogginlägget -min gissning är att människor med såna åsikter oftast är emot både samtlig fertilitetshjälp för heteropar samt fri abort. Som tur är de inte i flertal! Medmänsklighet är det viktigast vi har, och de allra flesta verkar trots allt ha en del kvar!

  SvaraRadera
 4. Jo, det är positivt.

  Det som ibland ännu förvånar mig, även om jag borde vara van nu efter många års debatt, är att trots att kristendom, islam och judendom säger att man ska visa kärlek till sina medmänniskor så är det så många som i praktiken resonerar tvärtom när det gäller sådant som är annorlunda för dem själva.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Man blir aldrig van vid hårda ord. Det är bara nåt man intalar sig, tror jag. Men att människor refererar till sig själva som medmänskliga, men beter sig annorlunda i praktiken gäller nog fler än religiösa, men inte heller alla religiösa.

  SvaraRadera
 6. Jo, du har rätt i att det inte bara är religiösa människor som hycklar. För övrigt är det väl ingen människa som alltid kan följa sina ideal.

  Men det kanske blir tydligare med religiösa människor eftersom de oftare snackar om medmänsklighet och kärlek.

  Bengt

  SvaraRadera
 7. Är medmänsklighet och kärlek att alltid låta en person göra vad den vill oavsett om den sårar och skadar en annan? Bara undrar! Det som verkar lite genomtänkt är förslaget om att de inte behöver vara skilda först innan de gör könskorrigering.Varför ska den andra parten i ett äktenskap behöva ta ställning till skilsmässa och bli sk syndabock för att äktenskapet spricker då dens make/maka valt att göra könskorrigering.Jag förstår att det inte kan vara enkelt att vara transsexuell,känna att man är född med fel kön.Men man behöver tänka på alla parter inkl ev barn.De flesta tror jag nog väljer att skilja sig i en sån situation.Om man är heterosexuell vill de färraste vara homosexuella och omvänt om man är homosexuell.Vårt samhälle börjar tyvärr bli lite väl egoistisk och det gäller på många områden inte bara v transsexualitet.Fram för äkta omtanke.Äkta kärlek handlar inte om att vara enig i allt,det är lov att ställa frågetecken v saker/situationer/personer utan att man för den skull är kritisk.Man måste kunna skilja på person och dens handlingar/känslor.Jag hoppas socialstyrelsen tänker om på detta område. Maria

  SvaraRadera
 8. Maria

  Nu diskuterar du en detalj i debatten som är nog så intressant, ska man kräva partnerns samtycker för byte av juridisk könstillhörighet för gifta. Jag har respekt för att man där kan hamna i olika slutsatser.

  Men den lag som gäller idag 2010 säger att ÄVEN om både den som är transsexuella och partnern är ense om att acceptera ett juridiskt könsbyte och behålla äktenskapet måste de TROTS det skilja sig. Det är helt vettlöst.

  Bengt

  SvaraRadera
 9. Angående åldersgränsen så är min åsikt att det är bättre att det avgörs från fall till fall än att det stelbent lagregleras.

  (P.S. blogspots hantering av wordpresskonton får en överkorsad ratt i betyg, det går inte att logga in med wordpresskonto om man inte också har en wordpressblogg... :( )

  SvaraRadera
 10. @maria

  (Om partnern är bisexuell så kan attraktionen finnas kvar även efter en könskorrigering, så det är inte självklart med skilsmässa. Haka inte på det klassiska "de flesta... därför tvingar vi alla"-tankesättet).

  Var drar man då gränsen för vad som ska kräva partners samtycke? Är det okej att skaffa en piercing eller tatuering utan partnerns samtycke? Är det okej att byta till ett jobb med andra arbetstider än det man redan har? Är det okej att ta tjänsteledigt och börja plugga? Är det okej att köpa cigaretter/snus utan ens partners samtycke? (Det vore kanske inte så dumt med krav på att man antingen har samtyckesintyg av både partners och grannar eller intyg på att man bor ensam i enfamiljhus för att få köpa cigg....)...

  SvaraRadera