onsdag 16 december 2009

Tydligare förbud i regeringsformen mot homodiskriminering.

Tisdagen 15 december lämnade den borgerliga regeringen propositionen (förslaget) En reformerad grundlag. En av förändringarna är att i kapitel 2 i regeringsformen införa ett förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning.

Det betyder att domstolar kan vägra tillämpa lagar och regler som diskriminerar bögar och lesbiska. Sverige blir näst första landet i Europa med ett sådant diskrimineringsförbud, sedan några år har Portugal motsvarande lag.

Från regeringens pressmeddelande om förslaget.


Skyddet mot diskriminering utvidgas till att omfatta missgynnande med hänsyn till sexuell läggning.


Förslagen i regeringens proposition föreslås börja gälla från 1 januari 2011. Eftersom det är en ändring av grundlagen måste det bli två riksdagsbeslut med val emellan. Alla riksdagspartierna har enats om förslagen i en kompromiss i Grundlagsutredningen som lämnade sin rapport december 2008.

Regeringen förtydligar i propositionen hur den resonerar. Kapitel 9. Vissa fri- och rättigheter.


Skälen för regeringens förslag

Enligt målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § fjärde stycket tredje meningen RF ska det allmänna motverka diskriminering av människor bl.a. på grund av sexuell läggning. Det rättsligt bindande diskrimineringsskyddet i 2 kap. RF ger dock inte något skydd mot sådan diskriminering. Regeringen delar Grundlagsutredningens uppfattning att regeringsformen bör ge ett starkare skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Regeringen ställer sig därför bakom utredningens förslag att införa sexuell läggning som diskrimineringsgrund i 2 kap. 15 § RF.


Sedan 1970-talet så har regeringsformen 2 kapitlet ett förbud mot diskriminering p.g.a. kön och etnicitet. Policyn är när det gäller etnicitet likadan som nu föreslås för sexuell läggning, att syftet är att skydda minoritetsgrupper.

Vad betyder då det här förslaget i praktiken? Ja, vi ska inte förvänta oss att det blir möjligt att få domstolar att vägra tillämpa nuvarande lagar. Grundlagsutredningen föreslog en generell regel om att gamla lagar som eventuellt är diskriminerande mot homosexuella och bisexuella får vara kvar. Regeringen är även den för en sådan regel. Så gjorde man även när man i regeringsformen införde förbud mot diskriminering p.g.a. kön på 1970-talet.

Resultatet av diskrimineringsförbudet är dels symboliskt, dels att det hindrar riksdagen att införa nya lagar som diskriminerar homosexuella och bisexuella. Även om det inte är realistiskt idag så är den här typen av lagar till för att tillfälliga majoriteter inte ska avskaffa viktiga rättigheter.

Däremot så kan inte någon domstol vägra acceptera att religiösa samfund inte vill viga samkönade par. Eftersom det är en del av nuvarande lag.

Från regeringens proposition.

Grundlagsutredningen gör bedömningen att det inte helt kan uteslutas att viss lagstiftning kan anses innebära ett missgynnande på grund av sexuell läggning. Mot den redovisade bakgrunden gör regeringen bedömningen att detta gäller även efter reformen av äktenskapslagstiftningen....

På grund av det anförda ansluter sig regeringen till Grundlagsutredningens bedömning att det är en lämpligare lösning att införa en övergångsbestämmelse som föreskriver att det utvidgade diskrimineringsskyddet inte innebär hinder mot att äldre föreskrifter behåller sin giltighet tills vidare samt att sådana föreskrifter får ändras även om ändringen innebär fortsatt särbehandling. En liknande övergångsbestämmelse togs in när förbudet mot könsdiskriminerande lagstiftning infördes i 2 kap. 16 § RF (prop. 1975/76:209 s. 169).Men kan givetvis invända mot regeringens och Grundlagsutredningens resonemang. Om nu vissa lagar är diskriminerande borde väl konsekvensen bli att de ändras och att inte i regeringsformen ge ett skydd för diskrimineringen. Men i Sverige har vi en tradition att domstolar sällan politiskt avgör lagar, något som är ganska vanligt i en del andra länder. Och i praktiken så blir resultatet av undantagsregeln marginellt eftersom lagarna redan är nästan helt identiska för samkönade och olikkönade par.

Några remissinstanser, Amnesty och RFSL, har föreslagit att även transpersoner borde få skydd i regeringsformen mot diskriminering. I sak har de rätt men det blev tyvärr inte en del av kompromissen i Grundlagsutredningen.

Från regeringens proposition.
Flera remissinstanser föreslår ytterligare ändringar av det grundlagsfästa diskrimineringsskyddet, bl.a. att det ska införas fler diskrimineringsgrunder i 2 kap. RF. Det finns emellertid inte underlag att behandla dessa förslag i detta lagstiftningsärende.
Sverigedemokraterna svarar "möjligen" till att i regeringsformen kapitel 2 förbjuda diskriminering p.g.a. sexuell läggning. Sd säger dock ja till nuvarande diskrimineringsförbud i regeringsformen kapitel 1 som är en s.k. målsättningsparagraf med symbolisk betydelse.

Sammanfattningsvis så är det här en mycket positiv och viktig reform för homosexuella och bisexuella. Det blir mycket svårare att försämra rättigheter för bögar och lesbiska. Symboliken är även den viktig.Uppdatering 1

Nya artiklar med koppling till HBT-debatten.

Dagens Nyheter avslöjar att Washington DC, huvudstad i USA, sagt ja till en könsneutral äktenskapslag. Röstsiffrorna blev 11 ja och 2 nej. Accepterar kongressen lagen, vilket den nog gör, så blir homoäktenskap tillåtet även i den stad där Obama bor. Även Sydsvenska Dagbladet har en artikel om nyheten.

En annan artikel i DN avslöjar att folk som lever i äktenskap generellt mår bättre än övriga människor, men att skilsmässor ofta orsakar problem.

Studien, som omfattar över 34.000 personer i 15 länder, bygger på tio års data från Världshälsoorganisationens (WHO) avdelning för psykisk hälsa. Den visar att äktenskap kan vara rena hälsovinsten, när det gäller psykisk hälsa....

Och omvänt kan separation, skilsmässa och död kopplas till ökad risk för psykiska sjukdomar.

Kristdemokraterna och deras ungdomsförbund kdu gillar nog rapporten. Men det är ju då en gåta att de och andra konservativa debattörer inte vill ge Sveriges många samkönade par samma möjligheter att eventuellt må bättre. Tvärtom så var de engagerade emot den lag som nu ger både samkönade och olikkönade par möjlighet att ingå äktenskap. Men konservativa är kanske inte kända för att vara logiska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar