torsdag 10 december 2009

Folkpartiet emot kastrationskrav för transsexuella.

Folkpartiet gillar inte utredningsförslaget att transsexuella måste vara kastrerade för att få byta kön juridiskt. Partiet säger även nej till civiläktenskap, alltså att bara borgerliga äktenskap ska vara juridiskt giltiga.

Det blev några av besluten vid Folkpartiets landsmöte (kongress) i november i år. Jag mailade fp:s partikansli för någon vecka sedan. Tyvärr har det inte blivit något svar förrän idag men här är några av besluten vid landsmötet.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot, och några andra har lämnat en motion där de kritiserar vårdens behandling av transsexuella.

Från motion L76.
Diagnostiseringen görs inom psykiatrin och tar mycket lång tid, som regel minst två år. Under denna tid upplever många att de inte får det stöd och den hjälp de behöver under denna påfrestande väntetid. När den psykiatriska bedömningen är avslutad följer hormonterapi och könskorrigerande operationer men de sker inom andra specialiteter.Dennauppdelning leder ofta till ett betydande antal vårdkontakter där de olika personalgrupperna inte alltid har en bra kommunikation med varandra.

Vården ser mycket olika ut i olika delar av landet. I Umeå utreds endast personer som fyllt 18 år medan i Skåne utreds ungdomar från 16 år. Tiden från remiss till besök hos specialist varierar kraftigt över landet. Hårborttagande behandling erbjuds i Stockholm men inte i Lund. I Umeå har kvinna-till-man-transsexuella problem med att få sin vård finansierad och får sina bröstreducerande operationer mycket senare än patienter i andra delar av landet. Inom psykiatrin klagar man över för litet resurser för att kunna ta hand om transsexuella.
Den här situationen är givetvis helt oacceptabel. Dessbättre har Socialstyrelsen juli 2009 förtydligat att de ska starta en utredning om vården för transsexuella. Och även fp:s partistyrelse konstaterar att det är en del problem.


Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att alla har rätt till likvärdig och god vård oavsett bostadsort. För denna typ av högspecialiserad behandling är det ofrånkomligt att landstingen samarbetar, men för den enskilde individen ska inte bostadsorten påverka chansen till vård. Med detta förtydligande föreslår partistyrelsen att motion L76bifalls.


Landsmötet höll med partistyrelsen.

En annan motion, L77, om transsexuellas situation har två förslag.
att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en framtida könstillhörighetslag inte innehåller ett krav på kastrering

att Folkpartiet liberalerna ska verka för att en framtida könstillhörighetslag ska bygga på individens rätt att själv definiera sitt eget juridiska kön

Partistyrelsen lämnade följande svar vilket även blev landsmötets.


Partistyrelsen håller med motionären att kastrering inte är nödvändig för ett könsbyte. Det måste vara upp till den enskilde att själv välja om den vill behålla könskörtlarna eller inte. Partistyrelsen föreslår därför att motion L77 yrkande 1 bifalls. Vad gäller yrkande 2 i samma motion vill partistyrelsen att det är önskvärt att byte av juridiskt kön föregås av noggranna överväganden från den enskilde själv. Någon form av prövningsförfarande för att säkerställa att individen är införstådd med konsekvenserna av sitt val är förmodligen alltid ofrånkomlig, men prövningen ska inte göras på ett sätt som skapar hinder i vardagen för den som har en genuin önskan att ändra könstillhörighet. Partistyrelsen föreslår därför att motion L77 yrkande 2 anses besvarat.

Ideologiskt är det en argumentation för färre statliga krav och mer självbestämmande för transsexuella vilket är positivt. Men hur det sedan ska tolkas i detalj avslöjas inte men det måste det kanske inte heller utan får bli ett ansvar när man ska arbeta fram ett förslag. En allvarligare kritik man kan rikta mot Folkpartiet är att de som regeringsparti ännu inte fixat så att Sverige får en ny könstillhörighetslag, trots att utredningen lämnade sitt förslag redan våren 2007.

Inom integrationspolitiken ville partistyrelsen förtydliga att kulturella hänsyn aldrig får ursäkta intolerans. Landsmötet höll med om följande.

Förtryck mot hbt-personer, oavsett kön, kan också ha sin grund i patriarkala och heteronormativa strukturer. Av det skälet vill partistyrelsen ändra den första meningen i punkt 9, i linje med vad motion H14 föreslår. att programgruppens förslag punkt 9 ges lydelsen: ”Mångfald – men inte utan jämställdhet. Utifrån en liberal grundsyn kan vi aldrig godta att kulturella hänsyn skulle innebära förtryck på grund av kön eller sexuell läggning

.
Det är bra att partiet är tydligt emot den kulturrelativism som låtsas som att Sverige ska "respektera andra kulturer" även när de kränker mänskliga rättigheter. Det är givetvis ett svek emot de människor som inte får sina rättigheter respekterade. Men den typen av resonerang riskerar även att öka främlingsfientligheten i samhället. Tyvärr är det få av de andra riksdagspartierna som har varit så tydliga även om det egentligen är politisk enighet i riksdagen om principen att kulturell hänsyn aldrig får ursäkta förtryck av någon.

Några andra motioner till landsmötet föreslår sådant som Folkpartiet redan är för, könsneutral namnlag etc.

Till sist vill jag kommentera något som egentligen inte är någon HBT-debatt men som haft koppling till den process som gjorde att Sverige fick en könsneutral äktenskapslag 1 maj 2009. Flera motioner till Folkpartiets landsmöte är för civiläktenskap d.v.s. att bara borgerliga vigslar ska vara juridiskt giltiga. Sedan är det möjligt för ett par och ett samfund att fixa en ceremoni om båda är ense om det. Partistyrelsen är för nuvarande lag där både borgerliga och religiösa äktenskap är juridiska alternativ. Det blev även landsmötets politik.

Principiellt håller jag med om att civiläktenskap är det bästa alternativet. Problemet är att få i Sverige är för reformen vilket ger svårigheter med legitimiteten om riksdagen skulle säga ja. Men det är givetvis möjligt att argumentera för en könsneutral civiläktenskapslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar