torsdag 17 december 2009

Ingen rangordning av diskriminering i ny skollag.

Den nuvarande skollagen från 1993 förtydligar att skolan ska främja jämställdhet och "motverka rasistiska beteenden och kränkande behandling" men har inte explicit med något om annan typ av intolerans.

När någon argumenterat för att skollagen även ska vara tydlig emot homofientlighet så har svaret blivit att det är en del av arbetet emot kränkande behandling. Men då hade ju inte heller rasism behövt vara med explicit i skollagen som något skolor ska motverka.

När den borgerliga regeringen för några dagar sedan lämnade en lagrådsremiss (förslag) till ny skollag så är dessbättre den här typen av rangordning av diskriminering avskaffad.

Från förslaget till ny skollag.
Regeringen anser dock att en mer omfattande uppräkning av olika former av kränkande behandling är svår att göra helt uttömmande. En uppräkning kan leda till osäkerhet om andra beteenden är kränkande eller inte. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna.
Några delar av förslaget till ny skollag som har koppling till HBT.

Kapitel 1

....

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

....

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

....

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

....

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.En lagrådsremiss är ett förslag som regeringen skickar till lagrådet som ska granska om de har några juridiska invändningar. Därefter gör regeringen en proposition som den lämnar till riksdagen. Ofta är propositionen närmast identisk med lagrådsremissen. Regeringen föreslår att den nya skollagen ska börja gälla från 1 juli 2011.

Idag har regeringen på sin hemsida även avslöjat att den ska starta en utredning som ska utvärdera de "regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009". Ansvarig utredare blir Hans Ytterberg, som varit både Ombudsman mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och ordförande i RFSL. Det är mycket positivt. Han ska givetvis fokusera på många typer av mänskliga rättigheter men att det är Ytterberg som får ansvaret är nog en garant för att HBT-rättigheter blir en del av utredningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar