måndag 3 oktober 2016

L motsätter sig röd-grönas halvering av statsbidragen emot hiv-prevention.


I sitt alternativa budgetförslag motsätter sig Liberalerna att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 2017 vill halvera statsbidragen emot hiv-prevention .
.... Statsbidraget för insatser mot hiv/aids bör inte sänkas som regeringen föreslagit. Vi delar förvisso regeringens uppfattning om att det vid det här laget inte bör ses som någon extraordinär verksam­het i kommuner och landsting. Men när regeringen avskaffar stödet till kommuner och landsting bortser den från att behovet är mycket ojämnt fördelat över landet. Över två tredjedelar av dem som lever med hiv/aids finns i någon av storstadsregionerna, och därutöver är det många från mindre orter som väljer att söka vård i storstäderna....
Även RFSL, RFSU och Hiv-Sverige har i en gemensam artikel hos tidningen Dagens samhälle protesterat emot de drastiska nerskärningarna och hänvisar bl.a. den hiv-strategi som regeringen planerar lämna 2017.
.... Vi uppmanar folkhälsominister Gabriel Wikström och regeringen att:.... ompröva beslutet att halvera statsanslaget för hiv och STI-prevention.... säkerställa och följa upp att hivprevention säkras inom kommuner och landsting.... avvakta den nya hiv-strategin innan eventuella anslag påverkas....
Jag kritiserade själv för några dagar sedan det drastiska besparingsförslaget här på bloggen. Förslaget riskerar att drabba lokala organisationer i Sverige som jobbar emot hiv-spridning bland bl.a. män som har sex med män och asylsökande orimligt hårt vilket givetvis ökar risken för att antalet hiv-smittade återigen ökar. Nu handlar det om att så många som möjligt skapar ett politiskt tryck emot s, mp och v för att de ska ändra sig när riksdagens socialutskott senare i höst behandlar regeringens budgetproposition.

Liberalerna har en nyckel-roll i riksdagen om HBTQ-rättigheter och jämställdhet.

Just Liberalerna har idag en avgörande roll i riksdagen när det gäller HBTQ-reformer och jämställdhet eftersom de är det borgerliga parti som är generellt är närmast s-mp-regeringen där. För att driva igenom förslag utanför budgetområdet behöver s-mp-v stöd av minst ett annat parti. Från l:s budgetmotion.
.... Länder som genomför goda reformer ska belönas för det. Länder som tvärtom går längre ifrån en demokratisering måste få mindre bistånd. Ett exempel är den palestinska myndigheten.... homosexuella förtrycks.... Vidare måste tryggheten på boenden förbättras avsevärt. Det gäller bland annat för.... hbtq-­personer.... Män­niskor som flytt krig och förföljelse ska inte förföljas och trakasseras på svenska asylboenden.... Liberalerna anser att svenskundervisning och obligatorisk samhällsinformation ska ges redan under asyltiden.... Hedersrelaterat våld och förtryck liksom hbtq­-personers rät­tigheter måste behandlas.... Vidare är vi kritiska till att bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter, vilka var en viktig ventil för utsatta grupper som kvinnor, barn, äldre och hbt­personer, nu tagits bort.... I de områden där utsattheten är som störst förekommer par­allella strukturer vid sidan av det demokratiska rättssystem... Allt fler vittnar om kvinnoförtryck, starkt fördömande attityder mot hbt­-personer, hederskultur och religiös fanatism.... Liberalerna och Alliansregeringen presenterade i början av 2014 Sveriges första hbt­-strategi. Syftet med strategin var att säkerställa lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. I strategin anges att det under 2017 ska göras en uppföljning. Vi är därför kritiska till att regeringen inte aviserar en sådan uppföljning under 2017 vilket Liberalerna anser måste ske. Hbt-­personer möts än i dag av fördomar och dåligt bemötande i olika delar av samhället. Intol­eransen föds ofta ur okunskap. För att hbt-­personer ska känna sig trygga i mötet med det offentliga anser vi att det krävs ett kompetenslyft avseende hbt­-frågor inom skola och fritid, socialtjänst, vård och omsorg och andra välfärdstjänster som kommuner och landsting ansvarar för. Det bör ske genom integrering av hbt-­frågorna i verksamheter som kommuner och landsting ansvarar för, bl.a. genom hbt­-kompetenssatsningar på vårdcentraler, ungdomsmottagningar och boenden. RFSL:s initiativ till hbt­-certifieringar av olika verksamheter och olika utbildningar kan här vara ett exempel, men också andra former av utbildningssatsningar och kompetenshöjande åtgärder behövs..... Den ökande ryska militära förmågan.... i kombination med nedmonteringen av demokratiska strukturer inklus­ive de drastiskt försämrade möjligheterna för medier att verka fritt och repressionen mot det civila samhället och kränkningarna av hbt-personers rättigheter....
En fjärde öronmärkt månad i föräldraförsäkringen bör förberedas.

Jag håller med l om att biståndet till palestinska myndigheterna bör avskaffas i sin nuvarande form. Hade det varit högerextrema västerländska organisationer som betett sig som de gör och fått massor av svenska skattepengar hade det säkert redan genomförts. L har också en given poäng i att s-mp-regeringen tydligen inte aviserat en uppföljning av HBT-strategin 2017. Regeringen bör skärpa till sig där. Sedan är jag skeptisk till att l i sitt budget-alternativ ensidigt är för röd-grönas planer på att införa en jämställdhetsmyndighet utan att problematisera reformen, om det är en ny myndighet som behövs.

Jag har sedan några år tagit ställning för den modell som Miljöpartiet är för inom föräldraförsäkringen. Att vardera vårdnadshavare (så länge vi har max två) ska få en tredjedel medan den sista tredjedelen fritt kan överlåtas, även till en person som inte är vårdnadshavare. Liberalerna antyder i sin budgetmotion att de resonerar internt om fler reformer där men föreslår inget. Och det kanske är klokt, en utredning håller på just om granska hur föräldraförsäkringen kan moderniseras.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar