fredag 28 november 2014

S-mp-regeringen sviker lesbiska kvinnor om könsneutral föräldraskapspresumtion.


I förra bloggposten kommenterade jag svaret från regeringskansliet om 4 olika HBTQ-reformer. Det fanns inget positivt i det, förutom att regeringen planerar att 2015 lämna ett förslag till en ny namnlag (å andra sidan vore det konstigt om de inte planerade att göra det eftersom den parlamentariska utredningen om en ny namnlag lämnade sitt förslag redan maj 2013). Men när det gäller en könsneutral föräldraskapspresumtion (en reform som berör en del samkönade kvinnliga relationer) så är regeringens nya besked ett svek emot tidigare kommentarer från s, mp och v. Men det är en komplicerad berättelse. Låt oss ta det från början.

Utredning om könsneutral föräldraskapspresumtion lämnades 2007.

2005 fick kvinnor i samkönade relationer möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Det var en viktig jämlikhetsreform eftersom all forskning visar att barn i homorelationer mår lika bra som andra barn. En juridisk skillnad kvarstod dock i relation till olikkönade par där kvinnan blivit inseminerad vid en klinik. Regeln om föräldraskapspresumtion. En utredning lämnades om det 2007. Från regeringens hemsida.
I betänkandet föreslår utredaren att föräldraskapet vid assisterad befruktning med donerade ägg och spermier ska regleras på samma sätt för samkönade par och för olikkönade par. Den kvinna som är moderns registrerade partner ska automatiskt anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen ska införas. Bestämmelserna om föräldraskap för en kvinna ska också omfatta assisterad befruktning som skett utomlands och insemination i egen regi. Är modern sambo med en kvinna ska föräldraskapet för moderns sambo fastställas genom bekräftelse eller dom på samma sätt som sker i dag när barnet tillkommit genom assisterad befruktning som skett inom svensk hälso- och sjukvård. Förslaget innebär att det inte längre ska fastställas något faderskap i dessa fall.
Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det. Från sid 17 i utredningen.
Godkänner moderns partner skriftligen en mans bekräftelse av faderskapet och har i fråga om bekräftelsen iakttagits bestämmelserna i 5 §, skall därigenom anses fastställt att moderns partner inte är barnets förälder. Bekräftelsen skall dock i detta fall alltid vara skriftligen godkänd av modern.
Kd blockerade förslaget i tidigare borgerliga regeringen.

Förslaget genomfördes dock aldrig av den dåvarande borgerliga regeringen. Orsaken var enkel. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet var för utredningens förslag medan Kristdemokraterna var emot. Kd blockerade förslaget inom regeringen. Man kan givetvis rikta kritik emot m, fp och c varför de i 7 år vek sig för kd och det gjorde jag i flera mail till politiker inom de tre partierna.

M, fp och c fick (trots motstånd från kd) 2013 i riksdagen igenom att flera reformer inom familjepolitiken bör utredas bl.a. ensamstående kvinnors möjlighet att bli inseminerade vid kliniker och altruistiskt surrogatmödraskap. Det är sant att det finns med en del om föräldraskap för samkönade kvinnliga par.
:...Att ensamstående ges möjlighet till assisterad befruktning kan således föranleda ett behov av följdändringar i den föräldraskaps rätts - l iga lagstiftningen. Frågan är vidare om en förändring av en sådan grundläggande utgångspunkt bör återspeglas även i annan lagstiftning. Utredaren ska därför ta ställning till om föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som inte har fött barnet ska kunna fastställas även i de fall assisterad befruktning har skett utomlands eller i egen regi....
Regeringsförslag först våren 2017.

Men notera att det inte handlar om en könsneutral föräldraskapspresumtion i sig utan om föräldraskap ska kunna fastställas (utan att det måste bli via en adoption) även för en kvinnas partner vid inseminationer i andra länder eller när det gjorts privat (utanför kliniker).

Jag kan bara spekulera i varför m, fp och c ville få med även det här men ett tips var att de betraktade det som enda sättet att komma vidare när det gäller reformen en könsneutral föräldraskapspresumtion. Att en ny utredning skulle öka trycket på kd att släppa igenom ett förslag om borgerliga regeringen blev omvald 2014. Nu blev den som bekant inte det.

Därför är det något förvånande att s-mp-regeringen vill avvakta den här utredningen. Den ska lämna sitt utredningsförslag december 2015. Jag känner väl till processen politiskt. Förslagen ska ut på remiss, beredas inom regeringen, förhandlas först mellan s och mp och sedan med andra partier. Förmodligen kommer regeringen först våren 2017 att lämna ett förslag till en proposition (regeringsförslag) med lagförslag som beretts i utredningen. Och det är ett optimistiskt scenario. Mitt tips är att utredningen lämnar ett förslag om att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Sedan kommer en livlig debatt att bryta ut om det. Regeringen kommer bli attackerad från folk både till höger och vänster för att de vill genomföra förslaget.

Altrustiskt surrogatmödraskap kontroversiell reform.

Men så fungerar demokratin. Altruistiskt surrogatmödraskap har flera perspektiv. Även vi som är positiva till reformen måste erkänna att det bör finnas ett regelverk som så långt som möjligt hindrar att en del kvinnor blir utnyttjade. Men att kasta in förslaget om en könsneutral föräldraskapspresumtion i den här debatten hävdar jag är ett misstag. Jag förstår att m, fp och c gjorde det av taktiska skäl för att komma vidare med ett krånglande kd. Men jag fattar inte att s-mp-regeringen gör samma analys.

Det enda vettiga vore att s-mp-regeringen 2015 lämnar en lagrådsremiss och sedan proposition (lagförslag) om en könsneutral föräldraskapspresumtion för kvinnor som blivit inseminerade vid kliniker. Det är redan utrett och har varit ute på remissrunda. Det finns ett brett politiskt stöd i riksdagen. Bara kd är tydligt emot. Sd är principiellt emot att lesbiska ska få bli inseminerade  vid kliniker (och vill avskaffa reformen) men deras attityd är "möjligen" till reformen könsneutral föräldraskapspresumtion när den möjligheten för kvinnor i samkönade relationer finns kvar.

S, mp och v ville utreda reformen "skyndsamt".

Låt sedan utredningsförslaget om en föräldraskapspresumtion utomlands och i egen regi vänta till utredningen om det är klart. I riksdagens betänkande Familjerätt från februari i år valde Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att lämna en reservation om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Från reservation 3.
Kvinnliga samkönade par ska inte behöva genomgå en krångligare juridisk process än olikkönade par. I utredningsbetänkandet Föräldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) föreslås att den kvinna som är moderns registrerade partner automatiskt ska anses vara barnets förälder, en föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen. Vi välkomnar utredningens förslag och anser att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med de lagförslag som krävs.
Det var en bra reservation från s, mp och v. Jag förväntar mig faktiskt att politiker menar vad de framför i reservationer i riksdagen. Hade s, mp och v inte använt ordet "skyndsamt" i sin reservation hade jag förmodligen inte skrivit den här bloggposten. Men nu gjorde de tre partierna det. Och jag kallar det inte skyndsamt att lämna ett förslag tidigast våren 2017 och att förslaget kanske blir verklighet från 1 januari 2018. Det är faktiskt ett svek emot kvinnor i samkönade relationer.

Kd fortsätter påverka familjepolitiken.

S, mp och v framförde, med viss rätt, att en regering utan kd skulle kunna få igenom HBTQ-reformer snabbare. Men ännu är det som att kd finns där någonstans. Min blogg är partipolitiskt neutral men ofta är det bästa att hålla kd (och sd) borta från avgörande beslut inom HBTQ-området.

S-mp-regeringen (med stöd av v när det gäller budgetförslag) bör visa att den nya regeringen (utan kd) faktiskt levererar en annan politik än om kd:s ordförande Göran Hägglund varit minister i regeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar